Kemialliset tekijät - HTP-arvojen ainekohtainen luettelo

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP) ovat sosiaali- ja terveysministeriön arvioita työntekijöiden hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle.

HTP-arvojen pdf-muotoiset perustelumuistiot on aakkostettu oheisiin työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan dokumentteihin.

A

Adipiinihappo, 2009
Akroleiini, 2017
Akryyliamidi, 2012
Akryylihappo, 1993
Akryylinitriili, 2024
Allyylialkoholi, 2002
Allyyliglysidyylieetteri, 2007
Allyylikloridi, 2009
Allyylipropyylidisulfidi, 2009
Alumiinifluoridit ja alumiinisulfaatti, 1995
2-Aminoetanoli, 2005
g-Aminopropyylitrietoksisilaani, 2002

Amitroli, 2017
Ammoniakki, 2002
tert-Amyyliasetaatti, 2002
tert-Amyylimetyylieetteri (TAME), 2007
Aniliini, 2012
Anisidiinit, 2007
p-Aramidi, 2005
Argon, 2011
Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet, 2020
Asetaldehydi, 1997
Asetofenoni, 2005
Asetoni, 2002
Asetonisyanohydriini, 2010
Asetonitriili, 2007
Asetyleeni, 2011
Atsodikarbonamidi,1997

B

Barium ja bariumyhdisteet, 2005
Bentsaldehydi, 2007
Bentseeni, 2024
Bentso[a]pyreeni, 2005
Bentsotrikloridi, 2010
Bentsyylialkoholi, 2009
Beryllium ja sen yhdisteet, 2012
Bifenyyli, 2009

Bisfenoli, 2017
Booritrifluoridi, 2007
Bromi, 2005
1-Bromipropaani, 2005
2-Bromipropaani, 2002
Bromivety, 1998
n-Butaanitioli, 2007

1,3-Butadieeni, 2020

2-Butanoni, 2018
2-(2-Butoksietoksi)etanoli, 2007
gamma-Butyrolaktoni (GBL), 2009
n-Butyyliakrylaatti, 2002
n-Butyylilaktaatti, 1999

Butyyliasetaatit, 2019
n-Butyyliglysidyylieetteri, 2007
p-tert-Butyylitolueeni, 2009
But-2-yyni-1,4-dioli, 2014
n-Butyyrialdehydi, 2005

D

Dekaboraani, 2009
Desfluraani, 2000
Diasetyyli, 2016
Diboraani, 2009
1,2-Dibromietaani, 1997
2-N-Dibutyyliaminoetanoli, 2007
Dibutyylifosfaatti, 2009

Dieselpakokaasut (dieselpakokaasuhiukkaset), 2021

Dietyyliamiini, 2005
Dietyylieetteri, 2002
Difenyyliamiini, 2005
Difenyylieetteri, 2016
Diglysidyylieetteri, 2007
Di-isopropyylieetteri, 2007
1,2-Diklooribentseeni, 2002
1,4-Diklooribentseeni, 2016
1,1-Dikloorietaani, 2002
1,2-Dikloorietaani, 2007
1,2-Dikloorietyleeni, 2007

Dikloorimetaani, 2017
1,3-Dikloori-2-propanoli, 2009
2,2-Dikloori-1,1,1-trifluorietaani, 2005
Diklorvossi, 2007
Dimetyyliamiini, 1997
Dimetyylieetteri, 2002
Dimetyylietyyliamiini, 1998
Dimetyyliformamidi, 2024
Dimetyylisulfoksidi, 2007
Di-n-butyyliamiini, 1999
Di-n-propyylieetteri, 2007
Dinitrotolueeni, 2000
Dioksaani, 2010
1,3-Dioksolaani, 2009
Disyaani, 2007
Disyklopentadieeni, 1998
Divinyylibentseeni, 2005

E

Elohopea ja sen epäorgaaniset yhdisteet, 2011
Enfluraani, 1995
Entsyymit, proteolyyttiset, 2011
Epikloorihydriini, 2009
Erioniitti, 2008
Etaanitioli, 2002
Etikkahappo, 2005
Etikkahappoanhydridi, 2009
Etyleeni, 2011
Etyleeniglykoli, 2002
Etyleenikloorihydriini, 2009
Etyleenioksidi, 2024
Etyleenitiourea, 2000
Etylideeninorborneeni, 2005
Etyyliakrylaatti, 2010
Etyyliamiini,1998
Etyyliasetaatti, 2014
Etyylibentseeni, 2002
Etyylibromidi, 1998

Etyyli-tert-butyylieetteri, 2007
Etyyliformiaatti, 2008
2-Etyyliheksanoli, 2013
2-Etyyliheksyylilaktaatti, 1999
Etyylilaktaatti, 1999
Etyylimetakrylaatti, 2002
N-Etyylimorfoliini, 1993
Etyylisilikaatti, 2014

F

2-Fenoksietanoli, 2002
Fenoli, 2010
p-Fenyleenidiamiini, 2009
Fenyyliglysidyylieetteri, 1998
Fenyyli-isosyanaatti, 2005
Fenyylimerkaptaani, 2007
2-Fenyylipropeeni, 2002
Fluori, 2002
Fluorivety, 2002
Formaldehydi, 2018
Formamidi, 1998
Fosfiini, 2005
Fosforihappo, 1998
Fosforipentakloridi, 2005
Fosforipentasulfidi, 2005

Fosforyylikloridi, 2020
Fosgeeni, 2002
Ftaalihappoanhydridi, 1993
Furfuraali, 1999
Furfuryylialkoholi, 1999

G

Galliumarsenidi, 2009
Glutaarialdehydi, 1993
Glyoksaali, 2009
Glysidoli, 1999
Grafiitti, 2007

H

Hafnium ja sen yhdisteet, 2009
n-Heksaani, 2005
Heksafluoriasetoni, 2007
Heksahydroftaalianhydridi, 2005
Heksaklooribentseeni, 2010
Heksakloorietaani, 2007
Heksakloorisyklopentadieeni, 1998
Heksanaali, 2009
n-Heptaani, 2002
Heptakloori, 2010
2-Heptanoni, 2002
3-Heptanoni, 2002
Hiilidioksidi, 2005

Hiilimonoksidi biomonitorointi, 2017
Hiilimonoksidi, 2017
Hiilitetrakloridi, 2005
Hopean liukoiset yhdisteet, 2005
Hydratsiini, 2013
Hydrokinoni, 1994

I

Isofluraani, 1995
Isoforoni, 1997
Iso-oktanoli, 2005
Isopropyyliglysidyylieetteri, 2007

J

Jauhopöly, 2007

K

Kadmium ja sen yhdisteet, 2014
Kaliumhydroksidi, 2007

Kalsiumoksidi ja kalsiumhydroksidi, 2017
Kamferi, 2010
Kaoliini, 2009
epsilon-Kaprolaktaami, 2002
Keraamiset kuidut, 2007
Kloori, 2005
Klooriasetoni, 2005
Klooribentseeni, 2005
Klooridifluorimetaani, 2002
Kloorietaani, 2005
Klooripikriini, 2007
Kloorivety, 2002
Kloroformi, 2002
Koboltti ja sen epäorgaaniset yhdisteet, 2011
Kristobaliitti, 1997
Kromi ja sen (II, III)- yhdisteet, 2005
Kromi (VI)-yhdisteet, 2013
Krotonaldehydi, 1999
m-Ksyleeni-alfa,alfa-diamiini, 2009
Ksyleenit, 2002
Kumeeni, 2019
Kupari ja sen epäorgaaniset yhdisteet, 2015
Kvartsi, 2007

L

Lasikuidut ja eristysvillat, 2007
D-Limoneeni, 1995
Lindaani, 2007

Litiumhydridi, 2017
Liuotinbensiinit, 2006

M

Mangaani ja sen epäorgaaniset yhdisteet, 2013
Mesityylioksidi, 2005
Metaani, 2011
Metaanitioli, 2007
Metakryylinitriili, 2009
Metanoli, 2005
1-Metoksi-2-propanoli, 2002
(2-Metoksimetyylietoksi)-propanoli, 1998
4,4’-Metyleenibis(2-kloorianiliini) – MOCA, 2007
Metyleenidianiliini (MDA) ja sen dihydrokloridi, 2012
Metyyliakrylaatti, 2002

Metyyliformiaatti, 2017
Metyyliheksahydroftaalianhydridi, 2004
5-Metyyli-2-heksanoni, 2002
5-Metyyli-3-heptanoni, 2002
Metyylihydratsiini, 2007
Metyyli-isosyanaatti, 2002
Metyylijodidi, 1997
Metyylikloridi, 2019
Metyylimetakrylaatti, 1999
2-Metyyli-2,4-pentaanidioli, 2005
4-Metyyli-2-pentanoni, 2002

N-Metyylipyrrolidoni (NMP), 2020
Metyylisilikaatti, 2015
Metyylitetrahydroftaalianhydridi, 1999
Metyylivinyyliketoni, 2002
Mevinfossi, 1993
Molybdeeni ja liukoiset yhdisteet, 2007
Morfoliini, 2005
Muurahaishappo, 2005

N

Naftaleeni, 2007
Natriumatsidi, 2002
Natriumhydroksidi, 2007
Nikkeli ja sen yhdisteet, 2024
Nikotiini, 2005
Nitrobentseeni, 2005
Nitroetaani, 2014
Nitroglykoli, 2005
Nitroglyseriini, 2005
Nitroglyseroli, 2015
Nitrometaani, 1998
2-Nitropropaani, 2024
Nitrotolueeni, 1999

O

Oksaalihappo, 2005
Osmiumtetroksidi, 2007
Otsoni, 1995

P

Palladium ja sen yhdisteet, 2009
Parafiinihuurut, 2005
Pentaanit, 2005
Pentaboraani, 2009
Pentakloorietaani, 2006

Pentanolit, 2019
3-Pentyyliasetaatti, 2002
Peretikkahappo, 2009
Perkloorimetyylimerkaptaani, 2007
Perkloryylifluoridi, 2009
Piikarbidi, 2007
Piioksidi, kiteinen, 2007
Pikriinihappo, 2005
Piperatsiini, 2002
Platina, metallinen, 1993
Polyklooratut bifenyylit, 2013
Propaani, 2011
Propargyylialkoholi, 2009
Propionialdehydi, 2005
Propionihappo, 1997
Propyleeni, 2011
Propyleenidikloridi, 2009
Propyleenioksidi, 2010
Propyyliasetaatit, 1997

Puupöly, 2007

Puutärpätti ja sen sisältämät monoterpeenit, 2021

PVC, pöly, 2010
Pyretriinit, 2005
Pyridiini, 2005

R

Resorsinoli, 2005
Rikkidioksidi, 2016
Rikkihappo, 2002
Rikkihapposumu, 2011
Rikkihiili, 2015
Rikkivety, 2009

S

Seleenivety, 2002
Sementtipöly, 2009
Sepioliitti, 2001
Sevofluraani, 2000
Sinkkioksidi, huurut, 2007
Sulfoteppi, 2002
Sulfuryylidifluoridi, 2009
Syaanivety, 2010
Syanamidi, 2005
Syanidit, 2010
Syanoakrylaatit, 2005
Syanuurikloridi, 2002
Sykloheksaani, 2005
Sykloheksanoni, 2002
Sykloheksyyliamiini, 2005

T

Talkki, 2010
Terfenyylit ja hydratut terfenyylit, 2015
Tetrabromietaani, 2009
Tetrahydrofuraani, 2002

1,1,2,2-Tetrakloorietaani, 2007
Tetrakloorietyleeni, 2017
Tetraklooriftaalianhydridi, 1999
Tetrametyylisukkinonitriili, 2006
Tetranitrometaani, 1998
Tina ja sen epäorgaaniset yhdisteet paitsi tinavety, 2009
Tionyylikloridi, 2002
Tiourea, 2002
Tiraami, 2010
Tolueeni, 2009
o-Toluidiini, 2018
p-Toluidiini, 2019
Tributyylifosfaatti, 2009
Tridymiitti, 1997
Trietanoliamiini, 2007
Trietyyliamiini, 2002
Trifenyylifosfaatti, 2007
Triglysidyyli-isosyanuraatti, 2009
1,1,1-Trikloorietaani, 2002
Trikloorietyleeni, 2007
1,2,3-Triklooripropaani, 1998
Triklorfoni, 2007
Trimellitiinihappoanhydridi, 1993
Trimetyyliamiini, 2019
Trimetyylibentseenit, 1998
Trimetyylifosfiitti, 2009
Triortokresyylifosfaatti, 2009
Typpi, 2011
Typpidioksidi, 2017
Typpihappo, 2005
Typpioksidi, 2017
Typpioksiduuli, 1993
Typpitrikloridi, 2010
Tärpätti, 2005

U

Uraani ja sen yhdisteet, 2010

V

Valeraldehydi, 2005
Vanadiinipentoksidi, 2005
Vermikuliitti, 2005
Vety, 2011
Vinyyliasetaatti, 2010

Vinyylibromidi, 2020

Vinyylikloridi, 2018
1-Vinyyli-2-pyrrolidoni, 2005
Vinyylisyklohekseenidioksidi, 1999
Vinyylitolueeni, 1998
Vinyylitrikloorisilaani, 2002

Y

Yttrium, 2007

Z

Zirkonium ja sen yhdisteet, 2000