Työsuojelutarkastus - Työsuojelutarkastuksen kulku

Tarkastuksesta ilmoittaminen ja siihen valmistautuminen

 Näin työsuojelutarkastus yleensä etenee: valvontakohteen valinta, tarkastuksesta ilmoittaminen, tarkastus työpaikalla, säädösten noudattamisen arviointi, tarkastuskertomuksen laatiminen ja seuranta.Yleensä tarkastaja ottaa etukäteen yhteyttä työnan­tajaan työsuojelutarkastuksen ajankohdan sopimiseksi. Valvonnan kannalta perustelluista syistä teemme tarkastuksia myös ennakkoon ilmoittamatta.

Käsiteltävät asiat ja tarvittavat asiakirjat kerrotaan kirjallisessa tarkastusil­moituksessa. Tietyt työsuojelun perusasiat sekä alakohtaiset riskiteki­jät käsitellään lähes aina. Tarkastusilmoituksessa kerrotaan myös, keiden työpaikan edustajien on tarkoituksenmukaista osallistua tarkastukseen. Työnantajan tulee huolehtia, että työsuojeluvaltuutettu on läsnä. Jos työsuojeluvaltuutettu ei ole paikalla, työnantajan on ilmoitettava syy hänen poissaoloonsa.

Lisätietoa löydät ohjeestamme Näin valmistaudut työsuojelutarkastukseen (pdf).

Työpaikalla havainnoidaan ja keskustellaan

Tarkastuksella tarkastaja havainnoi työolosuhteita ns. työpaikkakierroksella. Hänellä on oikeus päästä liikkumaan työpaikan tiloissa sekä tarvittaessa valokuvata tai videoida havaitsemaansa. Tarkastajalla on lisäksi oikeus saada työnantajalta valvontalaissa määriteltyjä asiakirjoja ja selvityksiä valvonnan edellyttämässä laajuudessa. Työsuojelutarkastajan tunnistaa virkakortista, jonka tulee olla aina tarkastuksella esillä ja jota voi pyytää tarkemmin nähtäväksi.

Tarkastuksella on tärkeää selvittää työturvallisuuden ja -terveyden tilaa myös keskustelemalla läsnäolijoiden kanssa. Työntekijöiden edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käsityksiään käsiteltävistä asioista. Tarkastaja antaa neuvoja lainsäädännön sisällöstä ja voi kertoa yleisellä tasolla työpaikoilla toimiviksi havaituista ratkaisuista.

Työolosuhdemittareita voidaan käyttää apuna työpaikan tilanteen kartoittamiseksi joko tarkastuksella tai jo ennen sitä. Mittarien käyttäminen ennen tarkastusta auttaa tarkastajaa suunnittelemaan sen sisältöä. Työpaikat voivat hyödyntää mittareita myös itsenäisesti omaan toimintansa kehittämisessä.

Työpaikalle voi jäädä puutteita tai epäkohtia, joita tarkastaja ei havaitse tai joista hänelle ei kerrota tarkastuksella. Tästä huolimatta työnantaja vastaa siitä, että työpaikan olosuhteet ovat lainsäädännön mukaiset.

Tilanteen arviointi ja seuranta

Tarkastuksen lopussa tarkastaja kertoo, minkälaiseksi hän arvioi työympäristön ja mitä mahdollisia työsuojelulainsäädännön vastaisia asioita hän on havainnut. Tarkastajalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa lainsäädännön vastaisiin seikkoihin ja antaa niistä työnantajalle tarvittaessa toimintaohjeita, kehotuksia ja väliaikaisia käyttökieltoja.

Tarkastajan toimivaltaan ei kuulu määritellä tai suunnitella yksityiskohtaisia ratkaisuja, joilla tilanne työpaikalla saatetaan lainsäädännön vaatimalle tasolle. Tarkastaja ei myöskään toimi työnantajan korjaustoimenpiteiden hyväksyjänä.

Huomiot tarkastukselta kirjataan tarkastuskertomukseen. Vähäistä suurempien tai vakavien puut­teiden korjaamista seuraamme jälkikäteen.