Vaarojen ja haittojen arviointi - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden lähtökohtana on vaarojen arviointi.

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Vaarojen ja haittojen selvittäminen on osa tätä huolehtimisvelvollisuutta.

Työnantaja vastaa vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista ja voi valita menetelmän, joka sopii työpaikalle parhaiten. Vaarojen arvioiminen on tärkeää suunnitella huolellisesti ja ottaa siinä huomioon myös työympäristön jatkuvan seurannan ja tarkkailun järjestäminen sekä arvioinnin päivittäminen.

Vaarojen arviointi edellyttää, että työpaikan johto sitoutuu siihen varmistamalla resurssit arvioinnin toteuttamiseen ja arvioinnin pohjalta tehtäviin toimiin. Työntekijöiden osallistuminen on tärkeää erityisesti vaarojen tunnistamisvaiheessa. 

Riski arvioitava vaaran vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella

Ennen kuin riskejä voidaan tehokkaasti hallita, ne on tunnistettava ja arvioitava. Riskin suuruus määritellään seurausten vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella. Mitä vakavampi seuraus ja todennäköisempi tapahtuma, sitä suurempi riski.

Työnantajan on otettava riskit hallintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että riskit alennetaan sellaiselle tasolle, että työsuojelua koskevien lakien ja säännösten vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja työntekijä vaarantuu mahdollisimman vähän.

Työnantajan pitää asettaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys toimintansa keskeiseksi periaatteeksi. Työpaikalle on hyvä luoda suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä toimintatapoja, jotka kytkevät työturvallisuuden työpaikan toimintaan ja työnohjausjärjestelmiin. Näin työsuojelu omaksutaan mukaan jokapäiväiseen työntekoon.

Riskien arvioinnin vaiheet ovat arvioinnin suunnittelu, vaarojen tunnistaminen, riskin suuruuden määrittäminen seurauksien ja todennäköisyyden näkökulmista, riskin merkittävyydestä päättäminen, toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen sekä seuranta ja palaute.

Kuva 1. Riskien arvioinnin vaiheet.

Vaarojen ja haittojen arviointi - Ohjeita työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Ilmoita havaitsemistasi vioista ja puutteista työnantajalle.

Osallistu työpaikkasi vaarojen arviointiin, jos työnantajasi sitä pyytää.

Työntekijänä velvollisuutesi on ilmoittaa heti työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle, jos huomaat työpaikalla terveys- tai turvallisuusvaaraa aiheuttavia asioita esimerkiksi

  • fyysisissä työolosuhteissa (esim. melu, lämpöolot, kemikaalien käsittely, huono sisäilma, järjestyksen ja siisteyden puutteet, huonot työasennot)
  • psykososiaalisissa työolosuhteissa (esim. epäasiallinen kohtelu, väkivallan uhka, liiallinen työmäärä)
  • työmenetelmissä
  • koneissa, laitteissa ja työvälineissä
  • henkilönsuojaimissa.

Sinulla on velvollisuus myös poistaa vaarat työnantajan ohjeiden mukaisesti, kun se on mahdollista ja turvallista. Siinäkin tapauksessa sinun on ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle. Työnantajan on puolestaan kerrottava sinulle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimenpiteisiin ryhtyy asiassa.

Vaarojen ja haittojen arviointi - Ohjeita työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Jokaisen työnantajan on huolehdittava työn vaarojen selvittämisestä.

Jokaisen työnantajan on oltava selvillä teettämänsä työn tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa työntekijän sairastumisen tai tapaturman. Selvittämisessä voi hyödyntää mm. sosiaali- ja terveysministeriön ja Työturvallisuuskeskuksen laatimaa Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla -työkirjaa. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta arvioinnin tekemiseen, on apuna käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa (esimerkiksi työterveyshuoltoa).

Jos vaarojen arvioinnissa havaitaan selkeästi työturvallisuusmääräysten vastainen asia, se on korjattava välittömästi. Jos tunnistettuja vaaroja ei voi heti poistaa, on työnantajan arvioitava niiden merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Arvioinnin perusteella on parannettava työolosuhteita joko estämällä vaarojen syntyminen kokonaan tai vähentämällä ne siedettäviksi.

Jos vaara on poistettavissa esimerkiksi suojuksella tai vastaavilla teknisillä järjestelyillä, niitä pitää käyttää. Lisäksi työnantajan on annettava työntekijöille opetusta ja ohjausta turvallisiin työtapoihin sekä apuvälineitä ja henkilönsuojaimia. 

Työnantajan on myös tarkkailtava edellä mainittujen toimien vaikutusta työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen ja tarvittaessa ryhdyttävä lisätoimiin. Työnantajan pitää tarkistaa vaarojen arviointi olosuhteiden muuttuessa ja muutenkin se on pidettävä ajan tasalla. Suositeltavaa on tarkistaa vaarojen arviointi kerran vuodessa.

Jos työntekijä oma-aloitteisesti kertoo työnantajalle työhön liittyvästä vaarasta, on työnantajan aina kerrottava tälle ja työsuojeluvaltuutetulle toimet, joihin ryhtyy asiassa.

Vaarojen ja haittojen arviointi - Muualla tyosuojelu.fissa

Vaarojen ja haittojen arviointi - Sanasto

Sanasto

Vaara Tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman.
Riski Haitallisen tapahtuman todennäköisyys ja vakavuus.
Riskin arviointi Prosessi, jossa arvioidaan työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheutuva riski.