Työsuojelun Yhteistoiminta - Sopiminen - Yleistä

Sopiminen työsuojelun yhteistoiminnasta

Työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään niin sanotussa valvontalaissa eli laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). 

Työsuojelun yhteistoiminnasta voidaan sopia toisin kirjallisella sopimuksella, jonka osapuolina ovat työnantajien ja työntekijöiden valtakunnalliset yhdistykset. Sama sopimismahdollisuus on myös julkisella sektorilla esimerkiksi valtion, kunnan ja kirkon neuvotteluviranomaisilla.

Sopiminen valtakunnallisella sopimuksella

Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisten yhdistysten sopimuksilla voidaan sopia esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan toimikaudesta.

Edes valtakunnallisella työehtosopimuksella ei voida kuitenkaan rajoittaa valvontalaissa annettua työsuojeluvaltuutetun oikeutta

 • tietojen saantiin
 • vaarallisen työn keskeyttämiseen
 • irtisanomissuojaan

eikä poistaa oikeutta

 • koulutuksen saamiseen (koskee myös varatyösuojeluvaltuutettua)
 • ajankäyttöön
 • ansion menetyksen korvaamiseen.

Paikallinen sopiminen

Työpaikalla voidaan sopia paikallisesti työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä työpaikan olosuhteisiin soveltuvalla tavalla niiltä osin kuin valvontalaki sallii. Työntekijöille on silloinkin turvattava vähintään laissa säädetty mahdollisuus osallistua työsuojelun yhteistoimintaan.

Paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi työsuojelutoimikunnan toimikaudesta ja valtuutetun toimikausi lyhyemmäksi kuin kaksi kalenterivuotta. Työsuojelutoimikunnassa tai muussa paikallisessa yhteistoimintamenettelyssä voidaan perustellusta syystä sopia työsuojeluvaltuutetun toimikausi pidemmäksi kuin neljä kalenterivuotta.

Työpaikkatason sopimuksella ei voida rajoittaa oikeutta valita työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut, eikä työsuojeluvaltuutetun oikeutta

 • tiedon saantiin
 • koulutuksen saamiseen (koskee myös varavaltuutettua)
 • ajankäyttöön
 • ansion menetyksen korvaamiseen
 • vaarallisen työn keskeyttämiseen
 • irtisanomissuojaan.

Paikallisella sopimisella ei myöskään voida rajata 

 • työsuojelutoimikunnan jäsenen oikeutta ajankäyttöön ja korvaukseen
 • työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan oikeutta toimitilaan. 

Osapuolina paikallisessa sopimuksessa ovat työnantaja ja työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Jos työpaikalla ei ole valittu henkilöstön edustajaa, sopimuksen voi tehdä henkilöstö tai henkilöstöryhmä. 

Työnantajan pitää ilmoittaa sopimuksesta työntekijöille kirjallisesti. Sopimus työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä on voimassa toistaiseksi, ja se voidaan irtisanoa päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita sopimuksen tehneen työntekijöiden edustajan katsotaan edustavan.