Tilaajavastuu - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Tilaajan selvitysvelvollisuus ja vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista työmarkkinoilla. Laki koskee kaikkia toimialoja, joilla käytetään alihankintaa tai vuokratyövoimaa. Tilaajan tulee varmistaa ennen sopimuksen solmimista, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvoitteensa.

Velvoitteidenhoito selvitetään hankkimalla tilaajavastuulaissa luetellut asiakirjat: 

  1. selvitys siitä, onko sopimuspuoli merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  2. kaupparekisteriote
  3. veronmaksuasioita koskeva selvitys
  4. todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty
  5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
  7. todistus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen ottamisesta.

Selvitykset täytyy säilyttää vähintään kaksi vuotta työn päättymisestä lukien. Jokainen tilaaja vastaa omien sopimuskumppaneidensa osalta selvitysten hankkimisesta. Tilaajan on pyydettävä selvitykset ja sopimuskumppanin on toimitettava ne tilaajalle. Sopimuskumppanin luotettavuudesta varmistuminen on aina tilaajan edun mukaista ja osa vastuullisen toimijan riskienhallintaa. Tilaajavastuulain laiminlyönnistä voi seurata laiminlyöntimaksu.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo tilaajavastuulain noudattamista koko Suomessa.

Lisää tietoa tilaajavastuulaista videoilla

Alla olevilla neljällä videolla kerromme, mitä tilaajavastuulaki tarkoittaa, sekä miten ja milloin sitä sovelletaan.

Mitä selvityksiä sopimuskumppanista tulee hankkia?

Milloin tulee hankkia tilaajavastuuselvitykset?

Ulkomaisten yritysten tilaajavastuuselvitykset

Tilaajavastuu - Lainsäädäntö

Tilaajavastuu - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä (KHO:2020:11) katsottiin, että kun ulkomaisen yhtiön oikeudellinen muoto vastasi kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua osakeyhtiötä, sitä oli pidettävä tilaajavastuulain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna tilaajana. Työsuojeluviranomaisella oli oikeus velvoittaa yhtiö sakon uhalla toimittamaan luettelo yrityksistä, joiden kanssa yhtiöllä on ollut vuokratyösopimus tai alihankintasopimus Suomessa tehtävästä työstä. Tiedot voitiin velvoittaa toimittamaan sen selvittämiseksi, harjoittiko ulkomainen tilaajayhtiö Suomessa tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään (KHO:2017:175), että tilaajavastuulakia sovellettiin kansainvälisiin tavarankuljetuspalveluihin vain siltä osin kuin palvelut suoritettiin Suomessa. Myös tilaajavastuulain soveltamisen raja-arvon ylittymistä ja laiminlyöntimaksun määrää arvioitaessa kuljetuspalveluja koskevan alihankintasopimuksen kokonaisarvosta oli tarkasteltava vain sitä osaa, joka kohdistui kuljetuspalvelun Suomessa suoritettuun osuuteen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään (KHO:2017:135), että tilaajan selvitysvelvollisuuden syntymistä ei arvioida työsuoritus- tai työkohdekohtaisesti. Lain soveltamisen raja-arvon ylittymistä arvioitaessa otetaan siten huomioon tilaajan eri työkohteissa saman alihankkijan toimesta tehdyt peräkkäiset, keskeytymättä tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuvat työsuoritukset. Asiassa ei ole merkitystä sillä, ettei alihankkijan kanssa ole tehty puitesopimusta tai vastaavaa järjestelyä. Tilaajan selvitysvelvollisuus syntyy silloin, kun lain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan tarkoittama raja-arvo ensimmäisen kerran alihankintasuhteessa ylittyy erillisistä työsuorituksista laskutettujen vastikkeiden kumulatiivisen arvon perusteella.

Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään (KHO 17.1.2017/130), että tilaajavastuulain perusteella tilaajan on hankittava laissa tarkoitetuissa tilanteissa sopimusosapuolestaan tietoja ja selvityksiä, joiden perusteella tilaaja voi arvioida sopimuskumppaninsa luotettavuutta. Kun tilaaja arvioi sopimuskumppaninsa luotettavuutta, arvioinnissa merkittävänä tekijänä on pidettävä sitä, ovatko sopimuskumppanin toimittamat selvitykset aitoja vai ei. Tämän vuoksi tilaajan on varmistettava saamansa selvityksen aitous, jos saadun selvityksen aitoutta on aihetta epäillä. Koska A Oy oli hyväksynyt selvitykseksi asiakirjoja, joiden aitoutta oli ollut aihetta epäillä, A Oy oli laiminlyönyt tilaajavastuulain 5 §:n mukaisen selvitysvelvollisuutensa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa (KHO 2013:191) tilaajan ei katsottu täyttäneen tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvollisuuttaan, kun se työvoimavaltaisella alalla tietoisena alihankkijansa työntekijöiden vaihtumisen mahdollisuudesta ei ollut sopimuksessa ottanut huomioon, että työntekijöiden vaihtuvuudesta aiheutuu alihankkijalle tarve hankkia E 101/A1 -todistuksia myös uusien työntekijöiden osalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun (KHO 2011:104) mukaan viranomaisrekistereihin tehdyt merkinnät eivät sellaisenaan osoittaneet toiminnan olevan vakiintunutta, vaan tilaajan tuli arvioida asiaa toiminnan tosiasiallisen harjoittamisen perusteella.

Tilaajavastuu - Sanasto

Sanasto

Alihankintasopimus Tilaajan ja sopimuspuolen välinen sopimus tietyn työtuloksen aikaansaamiseksi vastiketta vastaan. Sopimuksen ei tarvitse olla kirjallinen, vaan se voidaan solmia myös suullisesti.
Vuokratyöntekijä Työntekijä, joka on suostumuksellaan siirretty toisen työnantajan käyttöön.
Rakentamistoiminta Rakentaminen ja rakentamiseen liittyvä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminta. Uudis- ja korjausrakentamisen lisäksi rakentamistoiminnaksi katsotaan myös maa- ja vesirakentaminen.
Tilaaja Tilaajalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, valtiota, kuntaa, kuntayhtymää, Ahvenanmaan maakuntaa, Ahvenanmaan maakunnan kuntaa tai kuntayhtymää, seurakuntaa, seurakuntayhtymää, muuta uskonnollista yhdyskuntaa ja muuta julkisoikeudellista oikeushenkilöä. Tilaajalla tarkoitetaan myös vastaavaa ulkomailla toimivaa yritystä.