Luvat ja ilmoitukset - Yötyö - UUSI laki

Yötyö ja sen teettäminen

Yötyötä on työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana. Säännöllistä yötyötä ei saa teettää vapaasti, vaan se on sallittua ainoastaan työaikalain 8 §:ssä olevassa luettelossa mainituissa tilanteissa.

Työehtosopimusten työajan sijoittamista koskevat määräykset voivat rajoittaa tai laajentaa niiden tilanteiden luetteloa, joissa yötyön teettäminen on sallittua.

Yötyön teettäminen ei edellytä työntekijän suostumusta kuin erikseen mainituissa tilanteissa, joita ovat esimerkiksi kylvö- ja sadonkorjuutyöt, välittömästi kotieläinten poikimiseen ja sairaudenhoitoon liittyvät työt sekä eräin osin työt leipomossa.

Tilapäinen yötyö

Tilapäiseen yötyön teettämiseen ei tarvitse hakea yötyölupaa. Tilapäinen yötyö voi olla tarpeen esimerkiksi, kun videoneuvottelu joudutaan aikaeron vuoksi poikkeuksellisesti järjestämään yöaikaan.

Yötyötä koskeva poikkeuslupa

Työsuojeluviranomaisella on oikeus antaa määräämillään ehdoilla lupa työnantajalle teettää säännöllistä yötyötä työssä, joka on toiminnan luonteen vuoksi välttämätöntä tehdä yöllä ja jota ei voida vaikeuksitta tehdä pelkästään päiväsaikaan.

Poikkeusluvan hakeminen

Yötyöpoikkeuslupaa haetaan kirjallisella hakemuksella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot.

Jos lähetät hakemuksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää aluehallintoviraston suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Suojattu sähköposti

Lomake (pdf): Yötyölupahakemus.

Asian ratkaiseminen edellyttää sitä, että luottamusmiehelle tai luottamusvaltuutetulle varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksesta. Ellei edellä mainittua työntekijöiden edustajaa ole työpaikalla, kuulemismahdollisuus on varattava työsuojeluvaltuutetulle. Ellei työpaikalla ole työntekijöiden edustajaa, tulee kuulemismahdollisuus varata erikseen jokaiselle työntekijälle, jota hakemus koskee.

Poikkeusluvan jatkaminen

Mikäli työolosuhteet eivät luvan myöntämisen jälkeen ole olennaisesti muuttuneet, työnantaja ja luottamusmies tai muu työaikalain 36 §:ssä tarkoitettu työntekijöiden edustaja voivat sopia määräajaksi myönnetyn poikkeusluvan jatkamisesta. Ennen 1.1.2020 myönnetyn määräaikaisen poikkeusluvan voimassaolon jatkamisesta osapuolet eivät kuitenkaan voi sopia. Tällöin säännöllisen yötyön teettämisen jatkamiseksi on tehtävä uusi lupahakemus.

Tilanteissa, joissa luvan jatkaminen sopimalla on mahdollista, mutta sopimusta ei synny, työnantaja voi tehdä työsuojeluviranomaiselle uuden lupahakemuksen.

Ilmoitus yötyöstä työsuojeluviranomaiselle

Työnantajan on tarvittaessa työsuojeluviranomaisen pyynnöstä ilmoitettava tälle säännöllisesti teettämästään yötyöstä.

 

Yllä olevalta videolta voit katsoa lyhyen luennon yötyöstä.

Luvat ja ilmoitukset - Yötyö - Lainsäädäntö - UUSI laki

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (872/2019)

  • 8 § yötyö
  • 39 § poikkeuslupa