Työsuojeluviranomainen muistuttaa: uusi työaikalaki vaikuttaa poikkeuslupien voimassaoloon

Mediatiedote 18.9.2020

Työsuojeluviranomainen voi myöntää työnantajalle luvan poiketa tietyistä työaikalain säännöksistä. Lupaa voidaan hakea säännöllisestä työajasta ja vuorokausilevosta poikkeamiseen aika ajoin tehtävässä työssä, työajan järjestämiseksi jaksotyönä, säännöllisen yötyön teettämiseen ja vapautukseen työvuoroluettelon laatimisvelvollisuudesta.

1.1.2020 voimaan astunut uusi työaikalaki toi muutoksia työsuojeluviranomaisen myöntämien poikkeuslupien voimassaoloon. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajat varmistavat seuraavissa tapauksissa luvan voimassaolon ja tekevät tarvittaessa uuden lupahakemuksen:  

Toistaiseksi voimassa olevat luvat

Uuden työaikalain mukaan lain voimaan tullessa säännöllistä työaikaa, yötyötä, jaksotyötä ja työvuoroluettelon laatimista koskevat voimassa olleet poikkeusluvat päättyvät 31.12.2020. Työnantajan tulee tehdä uusi poikkeuslupahakemus, jos poikkeuslupaan perustuvaa työskentelyä halutaan jatkaa.

Määräaikaiset luvat

Vanhan työaikalain nojalla myönnetyt määräaikaiset poikkeusluvat ovat voimassa määräajan päättymiseen asti.

Sopiminen poikkeusluvan soveltamisen jatkamisesta

Uusi työaikalaki mahdollistaa määräaikaisen poikkeusluvan jatkosta sopimisen osapuolten kesken kaikkien niiden lupien osalta, jotka työsuojeluviranomainen on myöntänyt uuden työaikalain nojalla. Vastaavaa mahdollisuutta ei ole kuitenkaan vanhan lain aikana myönnettyjen määräaikaisten poikkeuslupien osalta, eli osapuolet eivät voi sopia luvan soveltamisesta määräajan jälkeen. Työnantajan tulee siis tehdä uusi lupahakemus ennen 1.1.2020 myönnettyjen vanhan työaikalain mukaisten säännöllistä työaikaa, yötyötä, jaksotyötä ja työvuoroluettelon laatimista koskevien poikkeuslupien voimassaolon jatkamiseksi.

Tarkemmin työaikalain perusteella myönnettävistä poikkeusluvista ja niiden hakemisesta kerrotaan Tyosuojelu.fissä: tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset

Lisätiedot:

Lakimies Laura Kantola, Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 018 158, [email protected]