Yhdenvertaisuuden edistäminen

Työntekijöiden yhdenvertaisuutta on edistettävä 

Työnantajan on aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää. Tavoitteena on, että työpaikalla on aidosti syrjimättömät menettelytavat niin työhön ottamisessa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa, palkasta ja etuisuuksista päättämisessä, koulutukseen pääsemisessä kuin työyhteisön kehittämisessäkin. 

Jotta työnantaja voisi edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta, sen tulee ensin arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työhönotossa ja työpaikalla. Arvioinnissa on otettava huomioon kaikki eri syrjintäperusteet. Tarvittaessa on kehitettävä syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöratkaisuja tehtäessä.  

Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työpaikalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelmalle ei ole määrämuotoa, mutta sen tulee olla todennettavissa ja tarkastettavissa. 

Suunnitelman voi yhdistää osaksi jotakin muuta työpaikalla laadittavaa suunnitelmaa, esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelmaan tai tasa-arvosuunnitelmaan. 

Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa (luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun) kanssa. Työntekijöiden edustajalla pyynnöstä oikeus saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. 

Yhdenvertaisuuden edistäminen on työnantajan velvollisuus 

Vähintään 30 työntekijän työpaikoille pitää laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Työnantajan tulee aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta ja kehittää aidosti syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja. Tavoitteena on, että yhdenvertaisuuden edistämisestä muodostuu osa työpaikan säännöllistä kehittämistoimintaa. Yhdenvertaisuuden edistämistoimet voidaan nivoa työturvallisuuslaissa säädettyyn vaarojen arviointiin ja siihen perustuvaan työsuojelun kehittämisprosessiin. 

Syrjinnän kielto huomioitava jo työpaikkailmoittelussa 

Avoimesta työpaikasta ilmoitettaessa hakijoilta ei saa vaatia sellaisia henkilöön liittyviä ominaisuuksia tai seikkoja, jotka eivät vaikuta työn tekemiseen. 

Työnantajan pitää myös tarkoin miettiä, mitä tietoja työntekijöistä kerätään työnhakulomakkeilla. Jos kerätään tarpeettomasti tietoja hakijan ominaisuuksista ja häneen liittyvistä seikoista, kuten esimerkiksi siviilisäädystä tai lapsista, voi syntyä olettama siitä, että näitä tietoja käytetään valintaperusteina. 

Toimet yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Toimet yhdenvertaisuuden edistämiseksi -prosessikaavio.

1–2: Selvitä työpaikan yhdenvertaisuustilanne ja paikanna kehittämistarpeet 

Työnantajan pitää arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Arvioinnin tarkoituksena on paikantaa olosuhteita ja menettelytapoja, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Sen perusteella pitää voida tehdä johtopäätöksiä ja valita yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvittavat toimet. 

Yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla voidaan selvittää muun muassa henkilöstölle suunnatuilla kyselyillä tai haastatteluilla tai käymällä läpi henkilöstötilastoja ja työpaikan menettelytapoja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Yhdenvertaisuuden toteutumista työhönotossa työnantaja voi selvittää esimerkiksi käymällä läpi työpaikan rekrytointikäytäntöjä.

Yhdenvertaisuuden toteutumista pitää arvioida kaikkien eri kiellettyjen syrjintäperusteiden näkökulmasta. Kysymys siitä, mitkä syrjintäperusteet ovat työpaikalla merkityksellisiä, on käsiteltävä yhdessä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. 

Arvioinnin tulee kattaa kaikki työolot ja toimintatavat, joita noudatetaan työhönotossa ja henkilöstöratkaisuissa: ovatko työolot ja menettelytavat yhdenvertaisia erilaisten syrjinnän vaarassa olevien ryhmien näkökulmasta. Yhdenvertaisuutta arvioidessaan työnantajan tulee käydä läpi menettelytavat ainakin 

  • työhönotossa 
  • tehtäviä jaettaessa 
  • koulutuksen pääsystä päätettäessä 
  • palkasta ja työsuhteisiin liittyvistä etuuksista päätettäessä 
  • työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvollisuuksia määritettäessä. 

Työnantajan tulee huomioida, että syrjintäperuste voi liittyä sellaisiin henkilön ominaisuuksiin, joita koskevat tiedot ovat arkaluonteisia ja joiden käsittelyä työpaikalla on sen vuoksi lailla rajoitettu.

3. Laadi suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä 

Säännöllisesti vähintään 30 henkilöä työllistävillä työnantajilla on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi, eli yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Työnantaja voi valita työpaikan tarpeisiin parhaiten sopivan menetelmän yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla erillinen suunnitelma tai se voidaan sisällyttää muuhun työpaikalla laadittavaan suunnitelmaan, esimerkiksi tasa-arvolain mukaiseen tasa-arvosuunnitelmaan, yt-lain mukaiseen henkilöstösuunnitelmaan tai työturvallisuuslain mukaiseen työsuojelun toimintaohjelmaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelman sisältö ja laajuus määräytyvät työnantajan tekemän arvioinnin perusteella. Suunnitelman tulee sisältää selvitys yhdenvertaisuustilanteen arvioinnin johtopäätöksistä ja kuvaus siitä, miten johtopäätöksiin on päädytty. Johtopäätöksissä tulee tunnistaa työpaikan tarpeet ja konkreettiset toimenpiteet yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi sekä mahdolliset ongelmat yhdenvertaisuuden toteutumisessa.

Yhdenvertaisuuslain muutoksessa 1.6.2023 säädettiin, että työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman täytyy sisältää myös selvitys yhdenvertaisuuden arvioinnin johtopäätöksistä. Siirtymäaika tämän säännöksen osalta on kaksi vuotta.

4. Toimi yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

Työnantajan tulee edistää yhdenvertaisuutta toimilla, joihin arvioinnissa havaitut kehittämiskohteet ja mahdolliset ongelmat antavat aihetta. Toimien laatuun ja laajuuteen vaikuttavat työpaikan tarpeet ja käytettävissä olevat voimavarat.

Edistämistoimilla tarkoitetaan sellaisia konkreettisia keinoja, joilla vaikutetaan työpaikan tosiasialliseen yhdenvertaisuustilanteeseen. Esimerkiksi työ pyritään järjestämään siten, että syrjinnän vaarassa olevien työntekijöiden tarpeet huomioidaan paremmin. Kyse voi myös olla heikommassa asemassa olevien tukemisesta: erityistukea (positiivista erityiskohtelua) voidaan tarjota esimerkiksi ikääntyneille tai vajaakuntoisille.

Edistämistoimenpiteitä ovat myös syrjintää ja häirintää ehkäisevät toimenpiteet. Tällaisia ovat esimerkiksi työpaikalle laadittavat menettelytavat syrjintäepäilyjen käsittelyyn sekä työntekijöiden ja esimiesten yhdenvertaisuuskoulutus.

5. Seuraa ovatko toimenpiteet riittäviä

Työnantajan pitää tarkastella työpaikan yhdenvertaisuustilannetta määräajoin ja arvioida, onko tehdyillä toimenpiteillä ollut tavoiteltua vaikutusta. Tarvittaessa työnantajan pitää muuttaa ja tarkentaa toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?