Työolosuhdemittarit - Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely on suunnattu työntekijöille. Sillä saadaan yleiskuva työntekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työpaikalla esiintyvistä haitallisista psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Kysely on tehty valvonnan apuvälineeksi, mutta työpaikat voivat käyttää sitä myös itse.

Kyselyyn on valikoitu kysymyksiä, jotka tutkimustiedon valossa liittyvät keskeisimpiin haitallisiin psykososiaalisiin kuormitustekijöihin. Kyselyssä on 23 väittämää, joista seitsemän käsittelee työn järjestelyihin liittyvää kuormitusta, yhdeksän työn sisältöön liittyvää kuormitusta ja kuusi työn sosiaalista toimivuutta. Kyselyn lopussa kysytään myös kokonaiskuvaa vastaajan terveyttä heikentävästä kuormituksesta.

Työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät limittyvät toisiinsa.

Kyselyn käyttö työsuojeluvalvonnassa

Kysely on kehitetty työsuojelutarkastajien käyttöön, kun he valvovat, onko työnantaja noudattanut psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä säännöksiä. Kyselyn tulos antaa työsuojelutarkastajalle käsityksen siitä, minkälaisia haitallisia kuormitustekijöitä työpaikalla esiintyy.  Kysely on järjestelmällinen tapa kerätä tietoa työntekijöiltä työolosuhteista valvonnan toteuttamiseksi. Se voidaan rinnastaa työpaikkakierrokseen, jossa tarkastaja selvittää työturvallisuutta ja -terveyttä työpaikalla keskustelemalla ja kyselemällä.

Kysely toteutetaan pääsääntöisesti ennen työsuojelutarkastusta. Vastausten perusteella valvontaa voidaan kohdistaa asioihin, jotka kuormittavat työntekijöitä erityisen usein. Kyselystä saadun tiedon perusteella tarkastaja pystyy selvittämään asioita tarkemmin tarkastuskäynnillä.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yksittäisiä vastauksia ei anneta työnantajalle. Työsuojelutarkastuksella kyselyn tulos esitetään työnantajalle ryhmätasolla niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.

Myös työpaikat voivat käyttää kyselyä

Myös työpaikat voivat käyttää kyselymenetelmää. Työnantajan tehtävänä on työturvallisuuslain mukaan tunnistaa ja selvittää työpaikan ja eri tehtävien kuormitustekijät sekä arvioida niiden terveydellinen merkitys. Tästä kerrotaan tarkemmin sivulla Tunnistaminen ja arviointi. Tämä kyselymenetelmä voi toimia työpaikalla yhtenä apuvälineenä, kun työpaikalla tunnistetaan työpaikan psykososiaalisia kuormitustekijöitä.

Kyselymenetelmä voi myös toistettuna toimia työn­antajan seurantavälineenä, kun työnantaja arvioi, onko haitallisen työkuormituksen vähentämiseksi valituil­la toimenpiteillä ollut vaikuttavuutta. Kyselyn tulos voi tällöin antaa tietoa siitä, onko haitallinen työkuormitus vähentynyt vai onko tarvetta lisätoimille.

Menetelmäkuvauksessa on kuvattu tarkemmin kyselymenetelmän käyttöä työpaikalla.

Linkit

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely (pdf)

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyn menetelmäkuvaus (pdf)

Kysely ruotsiksi (pdf)

Kysely englanniksi (pdf)

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?