Verkkoseminaari: asbestitoiden vaatimukset ja viranomaisen tulkinnat - yleisökysymykset

Sisällys:

Asbestikartoitus | Asbestipurkutyön työmenetelmät | Asbestipurkutyölupa | Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus | Henkilösuojaimet | Mittaukset | Asbestityön turvallisuudesta yleisesti

Asbestikartoitus

Haitta-ainekartoituksessa on todettu tiettyjen kohtien sisältävän asbestia ja näytteiden mukaan toisissa kohdissa sitä ei ole. Vahva huhu kiertää, että silti AVI linjaa koksiaineiden purkaminen aina asbestipurkuna. Onko näin linjattu?  Jos on, mistä linjaus löytyy?
Asbestivapaa koksin purkaminen ei ole asbestipurkutyötä. Asbestia/asbestijäämiä sisältävän koksin purkaminen on asbestipurkutyötä. Asbestipitoiseksi rakenteeksi tulkitaan myös rakenne, jossa on havaittu asbestijäämiä, joita ei pystytä varmuudella poistamaan/määrittämään asbestin sijaintia massata/rakenteesta.

Kiinteistön omistajien ja taloyhtiöiden vastuu asbestikartoituksissa?
Rakennuttajan on varmistettava, että asbestikartoitus on tehty.

​​​​​​​Miten vastuut jakautuvat mahdollisten asbestitutkimusten laiminlyöntien ja asbestitöiden yhteydessä sattuneiden vahinkojen (suojauksien pettäminen tms.) osalta?
Asbestikartoitus on säädetty rakennuttajan velvoitteeksi. Vastuuta ei voida siirtää muulle taholle. Vahinkotilanteiden vastuut ja velvoitteet arvioidaan tapauskohtaisesti. Luvanvaraisessa asbestipurkutyössä vastuut kohdistuvat luvan omaavaan tahoon.

Voidaanko yhden alkuperäiskuntoisen huoneiston asbestikartoituksen tulosten katsoa koskevan myös saman rakennuksen muita alkuperäiskuntoisia huoneistoja, kun pintamateriaalit vaikuttavat olevan samoja?
Ei. Kaikki tilat on kartoitettava ja kartoituksessa otettujen näytteiden edustavuus muiden vastaavien rakenteiden osalta on määriteltävä kartoituksessa.

Voiko näytetuloksia ns. monistaa esim. linjasaneeraushankkeessa? Vai onko ehdottomasti tutkittava jokainen purettava rakenne, vaikka ne olisivat keskenään samankaltaisia?
Kaikki tilat on kartoitettava ja kartoituksessa otettujen näytteiden edustavuus muiden vastaavien rakenteiden osalta on määriteltävä kartoituksessa.

Milloin on tarve tehdä asbestikartoitus ja missä laajuudessa se pitää tehdä?
Tietoa löytyy sivulta Asbesti.

Kuinka paljon näytteitä täytyy ottaa, että voidaan todeta, että luotettavasti materiaalissa ei ole asbestia?
Koontinäytteellä kustakin materiaalista saadaan varmuus/kattavuutta kartoitukseen rakenteen asbestipitoisuudesta. Tällöin näytemääräksi muodostuu yksi kappale/rakenne.

Miten toimitaan, kun julkisivuelementtien saumojen vaihdossa havaitaan asbestia?
Kun kartoituksessa todetaan asbestia sisältäviä rakenteita, joiden on mahdollista rikkoutua saumojen vaihdossa, täytyy työ tehdä sellaisen työnantajan toimesta, jolla on asbestipurkutyölupa ja työ on tehtävä valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) mukaan.

Jos asbestimateriaaleja on käytetty 90-luvun loppuun asti (jos kuulin oikein), miksi ei kartoitusta myös rakennuskohteissa 1994 ja jälkeen?
Asbestin käyttöajan perusteella kartoitusvelvoite kohdistuu ennen 1994 aloitettuihin rakennuskohteisiin.

Asbestipurkutyön työmenetelmät

Miten toimitaan, jos ennen julkisivuelementtien saumojen uusimistyön aloittamista havaitaan asbestia? Voiko saumat poistaa ja hioa saumojen reunat kohdepoistona?
Saumojen poistossa saumajäämien hionta, jossa asbestipitoista julkisivupinnoitetta on mahdollista rikkoutua vähäinen määrä, voidaan suorittaa turvallisesti huolellisella kohdepoistolla asbestipurkutyönä.

Mihin sulkutunnelin minimimitat perustuvat? Entä jos tila on niin ahdas, ettei sinne mahdu minimimitat täyttävä sulkutunneli?
Sulkutunnelin mitat perustuvat tulkintaan tilan koosta, jossa on mahdollista suorittaa puhdistautuminen huolellisesti/turvallisesti. Sulkutunnelin koosta ahtaassa tilassa voidaan poiketa siten, että puhdistautuminen on edelleen mahdollista. Poikkeaminen edellyttää tilan sellaiseksi, ettei sulkutunnelin siirto esim. tunnelirakennetta pidentämällä ole mahdollinen.

Koska Finlex laatan purkaminen on muuttunut niin että sen saa tehdä kohdepoistona?
Finlex-laatan poisto ilman ilmastollista eristämistä on ollut työsuojeluviranomaisen hyväksymä työmenetelmä jo ennen lainsäädäntöuudistusta. Työmenetelmän valintaan voivat vaikuttaa muut rakenteet/suorittamispaikka/olosuhteet. Kaikissa tilanteissa Finlex-laatan poisto ilman ilomastollista eristämistä ei ole mahdollista.

Kysymys käyttäjältä. Onko vaatimuksia huopakatolle, kun olemassa olevan huopakaton päälle pinnoitetaan purkamatta aiempia?
Asbestia sisältävän huopakaton pinnoitus vanhaa rakennetta poistamatta on mahdollista silloin, kun vanhaan rakenteeseen ei kohdistu purkutöitä. Asbestipitoiseen rakenteeseen kiinnittämisestä vanhaa rakennetta rikkomalla (naulaus, ruuvaus) muodostuu asbestipurkutyöluvan edellyttämää työtä.

Asbestipurkutyön jälkeen tehtävä lakisääteinen ilmanäytteenotto, eli ns. puhdastilamittaus. Onko viranomainen linjannut, pitäisikö puhdastilamittaaja olla ulkopuolinen taho, kuten esim. SAP ry:n on ohjeissaan linjannut?
Asbestiasetuksessa asbestipurkutyön jälkeinen tilan puhtauden varmistaminen on asetettu asbestipurkutyön suorittaneen työnantajan ja purkutyön tilanneen rakennuttajan velvoitteeksi. Asetus ei määritä tätä velvoitetta ulkopuoliselle taholle. Puhtausmittauksen suorittamisesta ulkopuolisen tahon toimesta voidaan sopia toimijoiden kesken.

Miten asbestityön luovutus tulisi hoitaa oikeaoppisesti? Mitä esim. luovutusdokumentissa pitää käytännössä olla? Nyt moni käyttää laboratorion analyysiraporttia luovutusasiakirjana.
Luovutusdokumentissa tulee olla kirjattuna tilan puhtauteen ja jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot ja mittauslausunnot.

Mikä on AVI:n näkemys alipaineen seurannasta ja datan raportoinnista? Alipaineen seurantadataa ei yleensä käydä läpi tai jaeta työn tilaajan kanssa. Meidän mielestämme sen pitäisi olla yksi osa luovutusdokumenttia, koska siinä voidaan heti työn jälkeen yhdessä todeta, onko alipaine pysynyt oikealla tasolla ja tarvittaessa reagoida esim. ottamalla ilmanäyte osaston ulkopuolelta.
Alipaineen seurantaraportti liitetään purkutyön jälkeen laadittavaan yhteiseen asiakirjaan.

Voiko julkisivusta hioa asbestia kohdepoistona ilman työalueen osastointia ja alipaineistusta?
Työmenetelmäinfoa löytyy sivulta: Soveltamisohje: Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta. Ulkotilassa suoritettava asbestipurkutyö. Työn edellyttämä suojausvaatimus tulee aina arvioida kohteen ja suoritettavan työn mukaisesti.

Mitä tulisi ottaa huomioon, kun käytöstä poistettuja vesiputkia pitäisi purkaa lämpökeskuksesta. Putket ovat lämpöeristetty asbestimassalla.
Työ on tehtävä asbestipurkutyönä asbestipurkutyöluvan omaavan tahon toimesta. Rakenteeseen päättyvät putket/putkiseristeet on purettava aina osastointimenetelmällä. Putkieristeen purku on mahdollista tehdä myös pussipurkuna esim. katkaisukohdista, mikäli rakenteet mahdollistavat pussin oikean käytön.

Saako julkisivujen naulakiinnitteisiä asbestisementtilevyjä "poistaa" kaivinkoneen kauhalla?
Ei.

Miten tulisi toimia korjauskohteessa, jossa seinä- ja kattotasoitteissa on havaittu asbestia ja rakenteisiin on tehtävä läpivientejä, kannakointeja ja kiinnityksiä?
Kiinnikkeiden poraus, läpivienti ja kannakoinnit on tehtävä asbestipurkutyönä asbestipurkutyöluvan omaavan tahon toimesta.

"Ennen 1994 valmistuneissa kiinteistössä tehtävät pienimuotoiset työt, kuten reikien poraaminen (roppaukset 6 ... 12mm). Mitä voi tehdä ilman erillistä asbestikartoitusta ja millaisia suojaimia on käytettävä? Onko reikien koolle ja määrälle asetettu arvoja? Voiko tehdä esim. 42 mm yksittäisiä reikiä? Mitä on huomioitava kohdepoistossa, millainen imuri ja miten imuria/imuroitua pölyä on käsiteltävä?
Kiinnikkeiden porauksien luvanvaraisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Vaatimus asbestikartoitukselle arvioidaan tapauskohtaisesti. Asbestipurkutyöksi luokiteltava kiinnikkeiden/läpivientien poraus edellyttää työn suorittamista asbestipurkutyötä koskevien säädösten mukaisesti.

Mitä nykypäivänä saa poistaa ilman osastointia ja millä menetelmällä poisto on tehtävä? Saako silloin käyttää esimerkiksi koneita?
Asbestipurkutyössä käytettävä menetelmä valitaan siten, että sillä saavutetaan riittävä suojaustaso. Asbestipurkutyö on aina ensisijaisesti tehtävä osastointimenetelmällä. Koneiden käyttö osastossa toteutetussa työssä on mahdollista.

Asbestipurkutyölupa

Poistavatko asbestipurkutyöntekijät itseään AVI:n rekisteristä?
Työsuojeluviranomaisen tiedon mukaan työntekijälähtöisiä rekisteristä poistoja ei ole tehty.

Voiko asbestityönjohtajana toimia sertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija, jolla ei ole käytynä varsinaista asbestipurkutyökoulutusta?
Asbestipurkutyötä johtava on oltava rekisteröity pätevien henkilöiden rekisteriin. Rekisteröinti edellyttää koulutuksen.

Voidaanko yksittäisiä kiinnikkeiden porauksia tehdä asbestipitoisiin materiaaleihin ilman asbestipurkutyölupaa? Olisiko tähän mahdollista saada kirjallinen kannanotto.
Asbestipurkutyöluvan ulkopuolisiksi töiksi määrittämistä ei voida tehdä yleisellä tasolla, kunkin työn osalta luvanvaraisuus arvioidaan tarvittaessa.

Entä, jos kyse ei ole yhteisestä työmaasta, rakennus valmistunut ennen 1994 ja kyse esim. pienimuotoisesta kiinnitystyöstä (esim. kiinnikkeiden proppaaminen)?
Rakenteiden, joihin kiinnityksiä porataan, asbestipitoisuudesta tulee varmistua, vaikka kyseessä ei olisikaan yhteinen rakennustyömaa. Kiinnikkeiden poraus asbestipitoiseen rakenteeseen myös muulla kuin yhteisellä rakennustyömaalla, on asbestipurkutyöluvan edellyttämää työtä porattavien kiinnikkeiden määrän ylittäessä purkutyörajan.

Pitääkö asbestitöiden valvojalla/työnjohdolla olla sertifikaatti töiden tekemiselle?
Asbestipurkutyöntekijän ja työnjohtajan koulutus sekä rekisteröinti pätevien työntekijöiden rekisteriin ovat pakollisia. Sertfiointi ei ole vaatimuksena.

Olisiko mahdollista saada virallinen (kirjallinen) kannanotto siihen miten ilmastointikanavien puhdistus (rassaus) tulee suorittaa silloin kun ilmastointikanavat tai niiden tiivisteet sisältävät asbestia.
Asbestia sisältävien kanavien nuohous tulee tehdä asbestipurkutyönä asbestipurkutyöluvan omaavan tahon toimesta/valvonnassa. Suojaus asbestipölyn leviämisen estämiseksi tehdään asbestipurkuliikkeen toimesta ilmankäsittelylaitteilla.

Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus

Esityksessä asbestipurkutyön ennakkoilmoituksen muutosten ja päivityksen tekemisen yhteydessä mainittiin, että muutokset voi ilmoittaa esim. sähköpostitse työsuojelun vastuualueelle. Ilmoitetaanko muutokset lomakkeella merkittynä päivitys vai riittääkö pelkästään nimet sähköpostissa?
Muutokset ilmoitetaan päivitetyllä asbestipurkutyön ennakkoilmoituslomakkeella. Ennakkoilmoituksen päivityksen voi toimittaa sähköpostilla.

Millaisia toimenpiteitä tulee tehdä ennen asbestitöiden aloittamista?
Tietoa löytyy sivulta: Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus.

Jos yritys vuokraa asbestipurkukoneet vuokraamosta, niin miten ne ilmoitetaan ennakkoilmoituksessa (yrityshän ei tiedä ilmoitusta tehdessään mitkä koneet konevuokraamo luovuttaa)?
Asbestipurkutyöhön ryhtyvän tulee tietää työssä käytettävät koneet ja niihin kohdistuvien vaatimusten täyttyminen.

Henkilösuojaimet

Hengityssuojaimena mainitaan vähintään P2-tason suojain, miksi ei aina P3-tason suojain?
P2-tason hengityssuojaimen suojauskerroin on riittävä vähän asbestikuituja vapauttavissa töissä.

Vaaditaanko asbestipurkutyöntekijältä heijastavaa varoitusvaatetusta silloin, kun asbestipurkutyötä tehdään rakentamisen yhteydessä? 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 71§ mukaan rakennustyömaalla on käytettävä heijastavaa varoitusvaatetta. Asbestikuitujen leviäminen suojavaatteen välityksellä on estettävä.

Mittaukset

Miten käytännössä seurantamittauksia on tehty?
Seurantamittauksia on toteutettu asbestikuiduilla asbestilaitteiden huoltotilaan luodussa olosuhteessa ja osastoituna tehdyn asbestipurkutyön suorittamisen aikana. Seurantamittauksia suoritetaan turvallisella tavalla esim. Quantifit-menetelmällä.

Miten AVI suhtautuu maskimittaukseen, jossa maski rikotaan neulalla?
Maskimittauksen suorittaminen lävistämällä maski näytteenottoneulalla ei ole oikea menettelytapa. Maskimittaus on turvallista suoritta esim. Quontifit-menetelmällä maskia lävistämättä.

Altistusmittaus purkutyöntekijälle tulisi olla vain ja ainoastaan standardinmukainen toimenpide. Tällä hetkellä hengityksensuojaimen tiiveystestauksesta löytyy standardi ISO16975-3:2017. Mihin perustuu altistusmittaus, jossa asbestikuidulla testataan suojaimen tiiveyttä? Työhygieeninen mittaus voidaan suorittaa työntekijän altistusalueelta, mutta maskin sisältä ei voida ottaa luotettavasti sen ollessa käytössä näytettä. (Maskia ei saa puhkoa ja letkua ei voi viedä maskin sisälle tiivisteen ohi..)
Altistusmittauksella selvitetään työntekijän hengitysilman asbestikuitupitoisuutta/hengityssuojaimen tiiveyttä. Asbestiasetuksessa hengitysilman asbestikuitupitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm3:ssä. Vaatimusten mukainen selvitys voidaan tehdä työn aikana hengitysilmasta otettavalla näytteellä. Luotettava näytteenotto ei edellytä rikkomaan suojainta. Mittaus voidaan ja tulisi ensisijaisesti suorittaa muulla kuin asbestikuidulla.

Onko poistoilman puhtauksista mitattua tietoa? Onko esim. TTL tehnyt mittauksia? Toteutuuko 0,01 kuitua/cm3? Vaihdetaanko suodattimet riittävän usein? Huoltohistoria?
Laitteiden toimintakunto tulee osoittaa mittauksin, laitteiden huollot ja puhdistukset tulee tehdä ennen niiden siirtämistä uuteen asbestipurkutyökohteeseen. Työsuojeluviranomainen valvoo mittausten ja laitehuoltojen toteutumista. Valvonnassa saatujen mittaustietojen mukaan puhtaustasovaatimus saavutetaan.

Asbestityön turvallisuudesta yleisesti

Ennakkokysymyksenä laitoinkin jo asbestista luonnonmateriaalina, ei prosessoituna rakennusmateriaalina. Ulkona tehtävää kivenmurskausta, jossa raaka-aineessa silmin näkyviä asbestikuituja. Ja tähän liittyvää sisätiloissa tehtävää laadunvalvontaa, esim. murskatun kiven seulonnat yms. käsittelyt.
Asbestipurkutyöluvan ulkopuolisten töiden osalta suojaustoimenpiteet tulee toteuttaa asbestin leviämisen ja työntekijöiden altistumisen estämiseksi.

Mikä on tulevaisuuden suunta? Kuinka urakoitsijat pystyvät luottamaan kovassa kilpailussa oikeudenmukaisuuteen turvallisuusasioissa? Saadaanko viranomaiselta selkeät ohjeet eri tilanteisiin, kuinka toimia? Tullaanko asetuksia päivittämään turvallisempien menetelmien muodossa. Esim. Märkähiekkapuhallus jne.?
Asbestiin liittyvä lainsäädäntö on uudistumassa. Työsuojeluviranomainen puolueettomana tahona päivittää tarpeen tulleen tulkintojaan. Työsuojeluviranomaisen tehtävänä on ohjata ja opastaa turvalliseen toimintaan.

Millä tavoin tuleva direktiivi vaikuttaa asbestitöiden tekemiseen ja mahdolliseen koulutustarpeeseen?
Ei ole tiedossa tässä vaiheessa.

Asbesti luonnonmateriaalina - tarvittava suojautuminen esim. kivenmurskaustoiminnassa (ja laadunvalvonnassa sisätiloissa)?
Vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella on toteutettava toimenpiteet altistumisen estämiseksi ja pölyn leviämisen estämiseksi.

Miten kuuluu toimia tilanteissa, joissa ollaan tekemässä muuta kuin asbestityötä, mutta töiden yhteydessä kuitenkin törmätään asbestiin. Esimerkiksi työt on ehditty jo aloittaa, mutta havaitaan että työkohteen vieressä on heikkokuntoisia rakenteita tai rakennelmia, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia?
Työnsuunnittelussa tulee tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät haitta- ja vaaratekijät, joita voivat olla rikkoutuneet asbestirakenteet. Haitta- ja vaaratekijät tulee poistaa ennen muiden töiden aloittamista.

Onko tietoa, kuinka paljon / laajalti sähkönjakeluverkon komponenteissa ja rakenteissa on asbestia?
Ei ole tiedossa.

Kuinka tehdään M-luokiteltujen imureiden muunnos H-luokkaa vastaavaksi?
Imureihin tehtävät muutokset on tehtävä imurivalmistajan ohjeen mukaisesti.

Miten tarkkaan asbesti vaaditaan poistettavaksi? Saako jäädä esim. liimajäämiä betoniin? Tasoite jäämiä seinään?
​​​​​​​
Asbesti on poistettava kokonaan asbestipurkutyöalueelta. Asbestipurkutyön jälkeen tehdään asbestipurkutyöalueen puhtauden varmistaminen asbestipurkutyön tehneen tahon ja asbestipurkutyön tilanneen tahon toimesta. Puhtauden varmistamisessa huomioidaan purkutyöalueelle jätettyjen asbestirakenteiden vaikutus tilan jatkokäytön turvallisuuteen. Tilan jatkokäytön turvallisuutta vaarantavat rakenteet on poistettava kokonaan.