Asiointi - Luvat ja ilmoitukset

Lainsäädäntö rajoittaa tiettyjen töiden tekemistä ja teettämistä. Joitakin töitä on mahdollista tehdä työsuojeluviranomaisen poikkeusluvalla tai valtuutuksella. Lisäksi joistakin töistä on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Tässä osiossa on tietoa ja ohjeita työsuojeluviranomaiselta haettavista luvista, valtuutuksista ja viranomaiselle tehtävistä ilmoituksista. Osa ilmoituksista on mahdollista tehdä verkkolomakkeilla.

Luvat

Lainsäädännössä on määritelty työt, joiden tekeminen vaatii työsuojeluviranomaisen myöntämää valtuutusta tai pätevyyskirjaa. Tällaisia töitä ovat asbestipurkutyön tekeminen, räjäytystyöt (panostajan lupakirja) ja rakennustyö veden alla.

Työsuojeluviranomaiselta haetaan myös poikkeusluvat, jotka koskevat säännöllistä työaikaa sekä vuorokausilepoa, jaksotyöaikaa, yötyötä ja vapautusta työvuoroluettelon pitämisestä.

Lisäksi työsuojeluviranomainen voi myöntää luvan tiettyihin nuorten työntekijöiden töihin.

Ennen kuin työsuojeluviranomainen tekee päätöksen poikkeusluvasta, on työnantajan varattava asianomaiselle luottamusmiehelle tai luottamusvaltuutetulle mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa joko suullisesti tai kirjallisesti. Jollei työpaikalla ole luottamusmiestä tai -valtuutettua, on kuulemismahdollisuus varattava työsuojeluvaltuutetulle. Jos tätäkään ei ole, kuulemismahdollisuus on varattava kullekin työntekijälle, jota päätös koskee.

Ilmoitukset

Ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoitus rakennustyöstä, asbestipurkutyöstä, työntekijöiden lähettämisestä Suomeen ja 16-17-vuotiaiden käyttämisestä vaaralliseen työhön. Rakennustyön ennakkoilmoitus, asbestipurkutyön ennakkoilmoitus ja ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä on mahdollista tehdä verkkolomakkeilla.

Jälkikäteen on tehtävä viivytyksettä ilmoitus hätätyöstä.

Työsuojeluviranomaiselle on viivytyksettä ilmoitettava myös vakavasta työtapaturmasta.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvista on työnantajan pidettävä vuosittain luetteloa (ASA-rekisteri). ASA-ilmoitus toimitetaan Työterveyslaitokselle (ei työsuojeluviranomaiselle) seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä.