Muutoksia työntekijöiden lähettämisestä annettuun lakiin

Verkkouutinen 17.5.2024

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muutokset tulivat voimaan 1.5.2024. Lakia muutettiin vastaamaan paremmin kahden EU-direktiivin vaatimuksia. Taustalla ovat rikkomusmenettelyt, jotka Euroopan komissio käynnisti Suomea vastaan.

Lakimuutos parantaa lähetetyn työntekijän suojaa

Lakiin lisättiin lähetetyn työntekijän suojelemiseksi säännös vastatoimien kiellosta ja kiellon rikkomisesta seuraamuksena vahingonkorvausvelvollisuus. Lähettävä yritys ei saa kohdistaa lähetettyyn työntekijään kielteisiä seuraamuksia vastatoimina tai kohdella tätä muutoin epäedullisesti sen takia, että lähetetty työntekijä on käynnistänyt oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyitä taikka ottanut yhteyttä viranomaiseen tämän lain mukaisten oikeuksiensa vaatimiseksi. Tarkoituksena on turvata lähetetyn työntekijän oikeus vaatia työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaisia oikeuksiaan viranomaisissa ja tuomioistuinmenettelyssä ilman pelkoa vastatoimista.  

Lähettämisilmoitusta ei tarvitse enää toimittaa pääurakoitsijalle

Laista poistettiin lähettävän yrityksen velvoite toimittaa tehty lähettämisilmoitus rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle. Lähettävällä yrityksellä on kuitenkin edelleen velvollisuus toimittaa päätoteuttajalle tarvittavat tiedot työturvallisuuslain mukaisen työntekijäluettelon ylläpitämiseksi yhteisellä työpaikalla. 

Tilaajan ei tarvitse enää selvittää, onko edustaja tavoitettavissa

Laista poistettiin myös tilaajan erityinen toimintavelvoite huolehtia työsuojeluviranomaisen pyynnöstä sopimuskumppanin edustajan tavoittamisesta ja tähän liittyvä laiminlyöntimaksu velvoitteen laiminlyönnistä. Tilaajalla on kuitenkin edelleen velvollisuus antaa tarvittavia tietoja työsuojeluviranomaiselle, kun selvitetään lähettämisen lainsäädännön noudattamista. Tilaajan tiedonantovelvollisuuteen ilmoituksen tekemisestä ja edustajan asettamisesta ei tehty muutoksia.

Lähettävän yrityksen vastuuhenkilö ja edustaja Suomessa

Lähettämisilmoituksessa edellytettäviä tietoja täsmennettiin siten, että tieto lähettävän yrityksen vastuuhenkilöstä sijoittautumisvaltiossa tulee antaa vain, jos sijoittautumisvaltio edellyttää tällaisen asettamista. Käytännössä vastuuhenkilön nimeämistä edellytetään useimmissa sijoittautumisvaltioissa.

Lähettävän yrityksen edustajan kelpoisuusvaatimuksia täsmennettiin siten, että edustajalla ei tarvitse enää olla kelpoisuutta edustaa lähettävää yritystä tuomioistuimessa.

Maantieliikenteen asiakirjojen säilyttäminen ja käännökset

Lisäksi muutoksilla tehostettiin maantieliikenteessä lähetettyjen kuljettajien valvontaedellytyksiä täsmentämällä vaadittavien asiakirjojen säilytysaikavelvoitetta. Tiedot on säilytettävä kaksi vuotta lähettämisen päättymisestä, mikä mahdollistaa myös jälkikäteisen valvonnan.  Lisäksi työsuojeluviranomaisen oikeutta käännösten pyytämiseen laajennettiin koskemaan myös maantieliikenteen lähettämistilanteita. 

Lisätietoa työntekijän lähettämisestä

Tietoa työntekijän lähettämisestä Suomeen löytyy työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta sivulta Lähetetty työntekijä

Tietoa työntekijän lähettämisestä Suomesta ulkomaille löytyy kunkin kohdemaan viranomaisen verkkosivuilta. Verkkosivut löydät Your Europe sivustolta sivulta Lähetetyt työntekijät kohdasta ”Kansalliset verkkosivustot ja yhteystiedot”.

Lisätietoja:
Lakimies Anu Ikonen
0295 018 143, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto