04_23_Hakkuut_myrskytuhometsissä

Työpaikkatiedote 4/2023 | Julkaistu 8.8.2023

Hakkuutyö myrskytuhometsissä on vaarallisimpia metsäalan töitä ja vaatii erittäin hyvää ammattitaitoa. Metsätyöt tulisi tehdä pääasiassa hakkuukoneella. Moottorisahatyötä saa näissä olosuhteissa tehdä vain siihen pätevä ja erityistä opastusta saanut työntekijä. Henkilönsuojainten käyttö on tärkeää ja yksintyöskentely moottorisahatyössä on kielletty myrskytuhopuiden korjuussa.


Hakkuukoneella työskenneltäessä tapaturmariski on paljon pienempi kuin käytettäessä moottorisahaa. Sähkölinjojen päälle kaatuneet puut ovat linjanhaltijan vastuulla ja puiden korjuuta tekevän tulee olla sähköalan ammattilainen, koska työhön liittyy sähkötapaturman vaara.

Moottorisahaa käytettäessä on osattava arvioida runkojen ja oksien jännitys, jotta saha ei juutu kiinni tai jotta jännittynyt runko ei lyö sahaajaa tai ratkea hallitsemattomasti. Suurten juurakoiden alle on vaara jäädä varsinkin, jos puut ovat kaatuneet myötärinteeseen. Isot juurakot tulee kaataa koneella, jotta ne eivät aiheuta vaaraa korjuun jälkeenkään.

Työturvallisuus on ehdottoman tärkeää ja työtahti mukautettava työn vaarallisuuden mukaan. Avunsaantimahdollisuudet työmaalle tulee selvittää.

Henkilönsuojaimet hakkuutyössä

Hakkuukonetyömailla liikuttaessa on käytettävä standardin SFS-EN 471 mukaista varoitusvaatetusta, esimerkiksi varoitusliiviä.

Moottorisahatyössä pakollisia henkilönsuojaimia ovat:

  • suojakypärä
  • kuulonsuojaimet
  • silmiensuojaimet
  • turvasaappaat
  • turvatyöasu viiltosuojilla
  • turvakäsineet viiltosuojilla

Yhteydenpito tärkeää

Yhteydenpidosta on huolehdittava ja matkapuhelimen kuuluvuus on varmistettava hakkuutyöpaikalla. Ajoittainen yhteydenpito on suositeltavaa varsinkin, jos näköyhteys puuttuu. On tärkeää lähteä työmaalta pois samanaikaisesti.

Työntekijöiden keskinäinen turvaetäisyys on pidettävä (2 x puuston pituus) moottorisahatyössä. Konehakkuussa on otettava huomioon koneen turvaetäisyys.

Ensiaputarvikkeita mukaan

Ensiaputarvikkeita on oltava riittävästi työmaalla ja saatavilla tulee olla vähintään ns. reppupakkaus. Työntekijöiden joukossa tulee olla ensiaputaitoisia henkilöitä.

Jokaisella työntekijällä tulee olla ensisidepakkaus ja välittömään ensiapuun liittyvä koulutus.

Hakkuuohjeita moottorisahatöihin

Tutustu hakkuualueeseen ennakolta. Hanki tarvittavat apuvälineet, esim. kaatorauta, konkeloliina, kaatotunkki, vaijeritalja ja varasaha. Sovi pelisäännöistä muiden työmaalla olevien kanssa ennen hakkuun aloitusta.

Aloita uhkaavasti kallellaan olevista puista, jotta ne eivät yllättäen pääse kaatumaan päällesi. Irrota puuhun kiinni jäänyt katkennut latvus ennen puun kaatoa. Käytä mielellään traktoria ryteikköjen selvittämisessä, juurakkojen kääntämisessä ja konkeloiden purkamisessa. Katkaise jännityksessä olevat rungot aloittamalla sahaus kaaren sisäpuolelta.

Varo irti sahatun juurakon kaatumista päällesi ja rungon putoamista jalallesi. Kaada irti sahatut juurakot, jotta niistä ei muodostuisi vaarallisia loukkuja. Huolehdi pakoreitistä kaadossa, kannon irrotuksessa ja katkontavaiheessa.

Pidä silmällä ympäristöäsi tavallista huolellisemmin näkyvyyden ollessa huono juurakoiden ja ryteikköjen johdosta, jotta työtoverisi tai sivulliset eivät joudu vaaravyöhykkeelle. Varo hakkuukoneen ketjuluotivaaraa.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta (749/2001)

Myrskytuhojen raivaus – Turvallinen työskentely sähkölinjojen läheisyydessä - video. Työturvallisuuskeskus, metsäalan työalatoimikunta.