04_23_Hakkuut_myrskytuhometsissä_SV

Arbetsplatsmeddelande 4/2023 | Publicerat 8.8.2023

Avverkning i stormskadade skogar hör till skogsbranschens farligaste arbeten och kräver särskilt god yrkeskunskap. Avverkningen borde i huvudsak utföras med skördare. Endast kompetenta arbetstagare som har fått särskild handledning för arbetet får arbeta med motorsåg under dessa omständigheter. Det är viktigt att använda personlig skyddsutrustning och det är förbjudet att arbeta ensam med motorsåg i samband med röjningen av stormskadade träd.


Olycksfallsrisken är mycket mindre när arbetet utförs med skördare än vid användning av motorsåg. Linjeinnehavaren bär ansvaret för träd som har fallit på elledningar och det är yrkespersoner inom elbranschen som utför röjningen eftersom arbetet är förknippat med risk för elolyckor.

Vid användning av motorsåg måste du kunna bedöma spänningen i stammar och grenar så att sågen inte fastnar eller så att stammen med spänning inte träffar dig eller brister okontrollerat. Det finns risk för att fastna under fallande rotvältor särskilt då träden har fallit i en nedförsbacke. Stora rotvältor ska fällas med maskin så att de inte heller orsakar fara efter röjningen.

Arbetssäkerheten är synnerligen viktig och arbetstakten ska anpassas i enlighet med hur farligt arbetet är. Förvissa dig om möjligheterna att få hjälp till arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning vid avverkning

När du rör dig på platser där skördare används ska du bära varningsklädsel, t.ex. en signalväst som uppfyller kraven i standard SFS-EN 471.

Obligatorisk skyddsutrustning vid arbete med motorsåg:

  • skyddshjälm
  • hörselskydd
  • ögonskydd
  • skyddsstövlar
  • skyddsarbetskläder med snittskydd
  • skyddshandskar med snittskydd

Viktigt att hålla kontakt

Det är viktigt att se till att du får kontakt med andra. Förvissa dig om mobiltelefonens hörbarhet på röjningsstället. Det rekommenderas att hålla kontakt då och då, särskilt om man inte kan se varandra. Det är viktigt att lämna arbetsplatsen samtidigt.

Arbetstagarna ska hålla ett skyddsavstånd till varandra när de arbetar med motorsåg (2 x trädbeståndets längd) När avverkningen utförs med skogsmaskin ska maskinens skyddsavstånd beaktas.

Första hjälpen-utrustning med

Det ska finnas tillräckligt med första hjälpen-utrustning på arbetsplatsen och åtminstone en s.k. ryggsäcksförpackning ska finnas tillgänglig. Bland arbetstagarna ska det finnas personer med kunskaper i första hjälpen. 

Alla arbetstagare ska ha en förpackning med första förband och utbildning i att ge första hjälpen omedelbart. 

Anvisningar för avverkning med motorsåg

Bekanta dig med avverkningsområdet på förhand. Skaffa alla hjälpmedel du behöver, t.ex. brytjärn, lina för fastfällda träd, vajertalja och extra såg. Kom överens om spelreglerna med de andra på arbetsplatserna innan avverkningen inleds.

Börja med träd som lutar hotfullt så att de inte plötsligt faller på dig. Lösgör den avbrutna trädkronan som har fastnat i trädet innan du fäller trädet. Använd gärna traktor i snårskog, när du vänder rotvältor och röjer fastfällda träd. Frigör spänningen i stammar genom att börja såga på insidan av bågen.

Akta dig så att den lösgjorda trädroten inte faller på dig och stammen på benen. Fäll trädrötterna som du har sågat loss så att de inte bildar farliga fällor. Se till att det finns en fri utrymningsväg när du fäller träd, lösgör stubbar och vid kapning.

Ge akt på din omgivning noggrannare än vanligt när sikten är dålig på grund av trädrötter och snårskog så att dina arbetskamrater eller utomstående inte befinner sig i riskområdet. Akta dig för kedjeskott från skördaren.

Mer information:

Statsrådets förordning om säkerheten i drivningsarbete (749/2001)

Video (på finska): Röjning av stormskador – Säkert arbete i närheten av elledningar. Arbetarskyddscentralen, branschkommittén för skogsbranschen.