Kemialliset tekijät - Turvamerkit ja niiden käyttö - Yleistä

Turvamerkeistä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa (687/2015) ja sen liitteessä on esitetty työpaikkojen turvamerkit.

Kun työntekijälle aiheutuvia vaaroja ei voida poistaa tai riittävästi vähentää yleisillä teknisillä ja rakenteellisilla toimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on käytettävä tarvittavia turvamerkkejä työpaikalla. Turvamerkkien käytön on perustuttava työpaikan riskien arviointiin.

Työnantajan on annettava työntekijöille tai heidän edustajilleen opetusta ja ohjausta turvamerkkien tarkoituksesta ja niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä käytettävien turvamerkkien johdosta.

Varoituskilvet on asetettava oikeisiin kohtiin

Kun turvamerkkeinä käytetään varoituskilpiä, on ne asennettava mahdollisuuksien mukaan sopivalle korkeudelle ja katseen linjan mukaiseen paikkaan, niin että esteet otetaan huomioon. Sopiva paikka on joko yleisen vaara-alueen sisäänkäynnin kohdalla tai erityisen vaaran tai kohteen välittömässä läheisyydessä.

Paikan täytyy olla valaistu hyvin, ja sen on oltava helposti saavutettavissa ja nähtävissä. Kun luonnonvaloa on vähän, on käytettävä itsevalaisevia värejä, heijastavia materiaaleja tai keinotekoista valaistusta. Työnantajan on poistettava kilpi, kun sen tarkoittamaa tilannetta ei enää ole.

Varoituskilpien tyypit on esitetty valtioneuvoston asetuksen 687/2015 liitteessä 1. Kilpiä voivat olla kieltoon, varoitukseen tai käskyyn liittyvät merkit, varauloskäyntien ja ensiapupaikkojen sijaintiin ja tunnistamiseen liittyvät merkit, palontorjuntavälineiden sijaintiin liittyvät merkit sekä esteitä ja vaarallisia paikkoja tarkoittavat merkit.

Kieltomerkit ovat pyöreitä ja niissä on punaiset reunat ja merkin poikki kulkeva vinoviiva sekä musta kuva valkoisella taustalla Asiattomilta pääsy kielletty
Varoitusmerkit ovat kolmionmuotoisia ja niissä on oltava musta kuvatunnus keltaisella taustalla ja mustat reunat Liikkuvia ajoneuvoja
Määräysmerkit ovat pyöreitä ja niissä on oltava valkoinen kuvatunnus sinisellä taustalla Käytettävä suojakäsineitä
Varauloskäynti- ja ensiapumerkit ovat suorakulmion tai neliön muotoisia ja niissä on oltava valkoinen kuva vihreällä taustalla Varauloskäynti
Palontorjuntamerkit ovat suorakulmion tai neliön muotoisia ja niissä on oltava valkoinen kuva punaisella taustalla Pikapaloposti

Vaarallisten aineiden varastoinnin varoitusmerkit

Tilat, huoneet tai aidatut alueet, joissa säilytetään merkittäviä määriä vaarallisia aineita tai seoksia, on merkittävä asianmukaisella varoitusmerkillä tai CLP-asetuksen nojalla annettujen määräyksien mukaisilla varoitusmerkinnöillä, jos yksittäisten pakkausten tai säiliöiden merkinnät eivät riitä.

Esimerkkikuvia vaarallisten aineiden varoitusmerkeistä.

Muitakin turvamerkkejä tulee käyttää

Paikat, joissa on vaara törmätä esteisiin tai pudota, on merkittävä pysyvästi turvavärillä tai kilvillä tai molemmilla. Liikenneväylät on merkittävä pysyvästi turvavärillä. Lisäksi on tarvittaessa käytettävä tilapäisiä merkkejä, kuten valomerkkejä, äänimerkkejä, ääniviestejä ja käsimerkkejä.

Turvaväri Esimerkiksi: sininen kuvaa tiettyä käyttäytymistä tai toimintaa; käytä henkilösuojaimia
Valomerkit Esimerkiksi: Vilkkuva valomerkki kuvastaa suurempaa vaaraa kuin jatkuva merkki
Äänimerkit Esimerkiksi: Vaihtelevalla taajuudella annettu äänimerkki kuvastaa suurempaa vaaraa kuin samalla taajuudella annettu merkki
Ääniviestit Esimerkki: Koodisanat aloita, seis, lopeta
Käsimerkit Aloita

Esimerkkejä merkeistä.

Kemialliset tekijät - Turvamerkit ja niiden käyttö - Lainsäädäntö