Varselmärkning - Ingressi

Arbetsgivaren ska se till att arbetsplatsen är försedd med de varselmärken och signaler som behövs för att arbetet ska kunna utföras tryggt. Varselmärkena kompletterar de skyddsåtgärder som baserar sig på riskbedömningen och vägleder personerna på arbetsplatsen i att vidta trygga åtgärder på arbetsplatsen.

Kemiska agenser - Säkerhetsskyltar - Yleistä

Om varselmärkning föreskrivs i Statsrådets förordning (687/2015) och varselmärkningen på arbetsplatser presenteras i dess bilaga.

När de risker som arbetstagare utsätts för inte kan undvikas eller minskas i tillräcklig grad med hjälp av allmänna tekniska och konstruktionsrelaterade åtgärder eller organisering av arbetet, ska arbetsgivaren förse arbetsplatsen med den varselmärkning som krävs. Användningen av varselmärkning ska bygga på riskbedömningen på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna eller deras representanter undervisning och handledning avseende syftet med säkerhetsskyltarna och de åtgärder som bör vidtas med anledning av dem.

Varselskyltar ska placeras korrekt

När varselmärkningen består av varningsskyltar ska dessa om möjligt fästas på lämplig höjd i linje med blicken och beakta eventuella synhinder. Ett lämpligt ställe är antingen vid ingången till ett område där allmän risk gäller eller i den omedelbara närheten av en särskild fara eller ett farligt objekt.

Platsen ska vara väl belyst, lättillgänglig och synlig. Om det finns lite naturligt ljus ska man använda fosforescerande färger, reflekterande material eller artificiell belysning. Arbetsgivaren ska avlägsna skylten om den inte längre är aktuell.

De olika typerna av varningsskyltar presenteras i bilaga 1 till Statsrådets förordning 687/2015. Skyltar kan avse förbud, varning eller påbud, placeringen och identifieringen av nödutrymningsvägar och utrustning för första hjälpen, placeringen av brandbekämpningsutrustning samt hinder och farliga områden.

Förbudsskyltarna är runda och de ska ha en röd bård och en röd diagonallinje samt en svart symbol mot vit bakgrund Tillträde förbjudet för obehöriga
Varningsskyltarna är triangelformade och de ska ha en svart symbol mot gul bakgrund och en svart bård Fordon i rörelse
Påbudsskyltarna är runda och de ska ha en vit symbol mot blå bakgrund Skyddshandskar måste användas
Nödskyltarna har rektangulär eller kvadratisk form och de ska ha en vit symbol mot grön bakgrund Nödutgång
Brandbekämpningsskyltarna har rektangulär eller kvadratisk form och de ska ha en vit symbol mot röd bakgrund Snabbrandpost

 

Varningsskyltar för lagring av farliga ämnen

Utrymmen, rum eller inhägnade områden där man förvarar stora mängder farliga ämnen eller blandningar ska märkas med ändamålsenliga varningsskyltar (se nedan) eller varningsmärkningar enligt CLP-förordningen, såvida inte märkningarna på enskilda förpackningar eller behållare är tillräckliga.

Sju varningsskyltar.

Även annan varselmärkning ska användas

Platser med risk för fall eller kollision med hinder ska markeras permanent med varselfärg eller varselskyltar eller med vardera. Trafikleder ska markeras permanent med varselfärg. Dessutom ska man använda tillfälliga signaler, såsom ljussignaler, ljudsignaler, röstmeddelanden och handsignaler.

Varselfärg Exempel: blå beskriver ett visst beteende eller en viss aktivitet; använd personlig skyddsutrustning
Ljussignaler Exempel: En blinkande ljussignal anger en större fara än en stadigt lysande signal
Ljudsignaler Exempel: En ljudsignal med varierande frekvens anger en större fara än en ljudsignal på en frekvens
Röstmeddelanden Exempel: Fastställda ord: starta, stopp, sluta
Handsignaler Starta

Kemiska agenser - Säkerhetsskyltar - Lainsäädäntö