Beredskap för första hjälpen -Yleistä

Arbetsgivaren sörjer för beredskapen för första hjälpen på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska se till att första hjälpen ordnas för arbetstagarna och andra personer som vistas på arbetsplatsen. Medarbetarna ska ges anvisningar om åptgärder som ska vidtas för att första hjälpen ska fås då en olycka eller ett sjukdomsfall tillstöter.

Arbetsplatsen ska förfoga över en tillräcklig mängd material för första hjälpen på lämpliga och tydligt utmärkta platser. På arbetsplatsen ska även finnas ett rum som lämpar sig för första hjälpen, om det behövs på grund av arbetets natur eller andra arbetsförhållanden.

Arbetsgivaren ska utse en eller flera medarbetare för uppgifter inom första hjälpen samt sörja för att de får utbildning och utrustning.

Företagshälsovården bedömer behovet av beredskap för första hjälpen

Arbetsplatsens behov av beredskap för första hjälpen bedöms i företagshälsovårdens arbetsplatsutredning. Då beredskapen för första hjälpen planeras, definieras de färdigheter som behövs på arbetsplatsen och de instrument som är nödvändiga för att första hjälpen ska kunna ges.

Beredskapen för första hjälpen planeras vid behov i samverkan med representanter för befolkningsskyddet och räddningsväsendet. I planeringen fästs särskild uppmärksamhet vid beredskapen för första hjälpen vid storolyckor.

Arrangemangen för första hjälpen omfattar även hänvisning till behandling av psykiska reaktioner och konsekvenser av arbetet eller arbetssituationerna.

Beredskap för första hjälpen - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Lag om företagshälsovård (1383/2001)

  • 12 § företagshälsovårdens innehåll (1 mom. 7 punkten: företagshälsovårdens medverkan i ordnande av första hjälpen som avses i arbetarskyddslagen)

Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga (708/2013)

  • 11 § förstahjälpsberedskap

Arbetarskyddslag (738/2002)

  • 46 § förstahjälpsberedskap

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009)

  • 74 § förstahjälpen och räddningsutrustning

Statsrådets förordning om säkerheten i drivningsarbete (749/2001)

  • 13 § första hjälpen

Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten (644/2011)

  • 23 § organisering av evakueringen