Alterneringsledighet - Ingressi

Alterneringsledighet ger arbetstagare möjlighet till en längre ledighet som de kan använda på önskvärt sätt. Alterneringsledighet främjar arbetstagarens förmåga att kunna fortsätta utföra sitt arbete. Dessutom sysselsätts den person som blir anställd under alterneringsledigheten, och den personen får arbetserfarenhet under sitt tidsbegränsade anställningsförhållande. Under alterneringsledigheten betalas alterneringsersättning till den lediga arbetstagaren. Ingen semester tjänas in under alterneringsledighet.

Övriga ledigheter i arbetslivet - Alterneringsledighet

Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med avtalet om alterneringsledighet med arbetsgivaren befrias under en viss tid från arbetsuppgifterna enligt anställningsförhållandet. Arbetsgivaren förbinder sig att anställa en arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån under motsvarande tid.

Om alterneringsledighet föreskrivs i lagen om alterneringsledighet. Lagen tillämpas på personer som är i tjänsteförhållande eller anställningsförhållande. Arbetskrafts- och arbetarskyddsmyndigheterna övervakar tillsammans iakttagandet av lagen om alterneringsledighet.

Förutsättningarna för alterneringsledighet

Möjlighet till alterneringsledighet har arbetstagare som

  • omedelbart före alterneringsledigheten har varit oavbrutet anställd hos samma arbetsgivare i minst 13 månader. Denna tidsperiod kan omfatta högst 30 kalenderdagar oavlönad frånvaro.
  • arbetstiden är minst 75 % av en för branschen normal heltidsanställning
  • arbetstagaren har arbetat minst 20 år innan alterneringsledigheten inleds
  • arbetstagaren har arbetat minst fem år efter utgången av sin föregående alterneringsledighet.

Vid beräkning av arbetad tid beaktas bestämmelserna i arbetspensionslagen (395/2006, 3 §) och lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002, 11 § 2 mom. i kapitel 6). Till arbetad tid räknas också familjeledighet och värnplikts- och civiltjänstgöringstid. Också arbete utomlands beaktas under vissa förutsättningar.

Alterneringsledighetens längd och förlängning

Alterneringsledigheten kan vara minst 100 och högst 180 kalenderdagar lång. En beviljad alterneringsledighet kan förlängas genom avtal med arbetsgivaren. Om förläning ska avtalas minst två månader innan den aktuella alterneringsledigheten går ut.

Alterneringsavtal

Alterneringsavtalet upprättas skriftligt mellan arbetstagare och arbetsgivaren. I alterneringsavtalet åtar sig arbetsgivaren att anställa en vikarie åt den arbetstagare som ska vara alterneringsledig. Vikarien ska vara en arbetslös arbetssökande. Alterneringsavtalet och övriga redogörelser ska lämnas in till arbets- och näringsbyrån innan alterneringsledigheten påbörjas.

Alterneringsersättning

En arbetstagare som är alterneringsledig har rätt till alterneringsersättning. Förutsättningen för utbetalning av alterneringsersättning är att en arbetslös arbetssökande anställas som vikarie under alterneringsledigheten. Alterneringsersättning kan beviljas även i fall där den anställda vikariens anställningsförhållande tar slut tidigare än alterneringsledigheten.

Arbets- och näringsbyrån utreder förutsättningarna för utbetalning av alterneringsersättning och ger ett hindersfrihetsutlåtande om utbetalningen. När man fått utlåtandet ansöker man om alterneringsersättning skriftligt hos FPA eller arbetslöshetskassan.

Alterneringsledighetens storlek uppgår till 70 % av den arbetslöshetsdagpenning, som arbetstagaren skulle få vid arbetslöshet. Barntillägg beaktas inte vid beräkning av alterneringsersättning.

Utförande av annat arbete under alterneringsledigheten

Alterneringsledighet har som syfte att främja arbetstagarens förmåga att kunna fortsätta utföra sitt arbete. Det är därmed inte alltid förenligt med lagens syfte att arbete under alterneringsledigheten. Det är dock inte förbjudet att arbeta under ledigheten. Man ska betänka att löne- och eventuell annan arbetsinkomst minskar alterneringsersättningen.

Avbrott av alterneringsledighet, tillfällig återgång i arbete och upphörande

Arbetstagaren ska avtala med arbetsgivaren om han eller hon vill avbryta beviljad alterneringsledighet innan den går ut, eller under viss tid för att återgå i arbete. Alterneringsledigheten fortsätter att löpa under tillfällig återgång i arbete, om man inte särskilt avtalar om att ledigheten ska förlängas.

Alterneringsledigheten anses ha avslutats om den som är alterneringsledig

  • får rätt till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
  • beviljas en över 18 vardagar lång ledighet under alterneringsledighet med anledning av graviditet, förlossning, vård av barn eller specialvårdpenning.

Alterneringsledigheten anses vara avbruten om rätten eller den beviljade ledigheten på grunderna ovan varar i högst 18 vardagar.

När alterneringsledigheten tar slut har arbetstagaren rätt att i första hand återvända till sitt tidigare arbete. Om detta inte är möjligt, ska den återvändande arbetstagaren erbjudas tidigare arbete i enlighet med arbetsavtalet eller anställningsförhållandet. I annat fall ska arbetstagaren och arbetsgivaren förhandla om det arbete som ska utföras.

Alterneringsledighet - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Alterneringsledighet - Muualla verkossa

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?