03_23_metsäalaSV

Arbetsplatsmeddelande 3/2023 | Publicerad 15.5.2023
Denna arbetsplatsmeddelande finns också på estniska och ryska.

Arbetarskyddsmyndigheterna gör inspektioner inom skogsbranschen för att övervaka användningen av utländsk arbetskraft i Finland. Vid inspektionerna övervakas särskilt att arbetsgivaren har säkerställt arbetstagarens rätt att arbeta och följer bestämmelserna i kollektivavtalet. Inspektionerna gäller både finländska och utländska företag. 


I detta arbetsplatsmeddelande har vi samlat information om arbetsgivarens skyldigheter inom skogsbranschen i Finland. Skyldigheterna gäller också företag som skickar arbetstagare till Finland.

I detta meddelande innehåller endast en del av arbetsgivarens skyldigheter i Finland. Mer information om arbetsgivarnas skyldigheter finns annanstans i Tyosuojelu.fi.  

Lön och andra arbetsvillkor fastställs i kollektivavtalet. Kollektivavtalet för skogsbranschen finns på finska, engelska och ryska

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken fungerar som arbetarskyddsmyndigheter i Finland. 

Denna arbetsplatsmeddelandet innehåller följande: 
Arbetstidsanmälningar | Lön enligt arbetets svårighetsgrad | Användning av ingångslön | Prestationslön | Ersättning för tid som används för arbetsresa | Ersättning för arbete som chaufför | Logiersättningar | Ersättningar i anslutning till arbetstiden | Förkortning av arbetstiden | Semester | Företagshälsovård | Rätt att arbeta | Mobilappen Hermes | Om du skickar arbetstagare till Finland


Arbetstidsanmälningar 

Enligt skogsbranschens kollektivavtal ska arbetstagaren göra en arbetstidsanmälan till arbetsgivaren på det sätt som avtalats separat. Den utförda arbetstiden registreras med en noggrannhet av minst ¼ timme. Som utförd arbetstid räknas den tid under vilken arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen. När man utför tidlönearbete kan man komma överens om att arbetsresorna ingår i arbetstiden. I avverkningsarbete ingår arbetsresorna i arbetstiden oberoende av lönegrunden. Arbetsgivaren ska spara dessa arbetstidsanmälningar som en del av lönebokföringen och på begäran visa upp dem för arbetarskyddsmyndigheten. 

Lön enligt arbetets svårighetsgrad 

En personlig tidlön som antecknas i arbetsavtalet ska fastställas för arbetstagaren. I den personliga tidlönen beaktas arbetets svårighetsgrad och arbetstagarens yrkeserfarenhet. Månadslönen beräknas genom att multiplicera den personliga tidlönen med talet 172. 

Lön enligt kravgrupp I i kollektivavtalet kan betalas när arbetstagaren inte utför kvalitetskontroll eller mätning av sitt eget arbete. Då anvisar arbetsledningen arbetet på den plats där arbetet utförs och övervakar och ansvarar för att arbetet utförs. Arbete enligt kravgrupp I är till exempel röjningsarbete där alla träd avlägsnas från det område som ska röjas. 

Lön enligt kravgrupp II ska åtminstone betalas när arbetstagaren arbetar självständigt och gör kvalitativa val. Till exempel gallring och rensning samt plantering av plantbestånd är vanligtvis arbeten enligt kravgrupp II. 

Användning av ingångslön 

Det är möjligt att betala arbetstagaren så kallad ingångslön för den tid under vilken arbetstagaren först lär sig arbeten inom skogsbranschen, dock högst under tre månader. En arbetstagare med ingångslön har inte tidigare arbetserfarenhet och arbetar inte självständigt. Då ska arbetsgivaren särskilt sörja för arbetstagarens introduktion och säkra arbete. Under denna tid får arbetstagaren tidlön, eftersom en arbetstagare utan tidigare yrkeserfarenhet inte kan känna till grunderna för att få prestationslön innan yrkeserfarenheten etableras.  

Prestationslön 

Prestationslön tillämpas i regel i arbeten enligt kravgrupp II, där arbetstagaren självständigt söker sig till den plats där arbetet utförs och som kräver normal yrkesskicklighet och normalt ansvar. Varje arbetsplats ska före den egentliga arbetsprestationen avtala om grunderna för prestationslönen och lönegrunderna ska skriftligen ges till arbetstagaren.  

När arbetstagaren arbetar i normal prestationsarbetstakt, ska prestationslönen överskrida arbetstagarens personliga tidlön under en granskningsperiod på två månader. Med normal prestationsarbetstakt avses den genomsnittliga förtjänstnivå per timme som i motsvarande arbetsplatsförhållanden och med beaktande av arbetssvårighetsfaktorer uppnås i prestationslönearbete. Grunderna för prestationslönen ska alltså vara desamma för alla som arbetar med prestationslön, även om genomförandet av prestationslönen bedöms enligt den personliga lönen.   

Ersättning för tid som används för arbetsresa 

Om arbetstagarens dagliga arbetsresa från inkvarteringsplatsen till arbetsplatsen och tillbaka samt mellan arbetsplatserna överskrider sammanlagt 54 kilometer, ska arbetsgivaren betala ersättning till arbetstagaren för den tid som använts för arbetsresan för varje kilometer. Arbetarskyddsmyndigheten kan be arbetsgivaren lägga fram en bokföring på basis av vilken man kan konstatera om det finns en grund för att betala ersättning. 

Ersättning för arbete som chaufför 

När arbetstagaren i anknytning till sin egen arbetsresa transporterar andra arbetstagare i arbetsgivarens bil ska en personlig tidlön betalas till honom eller henne i ersättning för åktimmar som chaufför. 

Logiersättningar 

Om arbetstagarens stadigvarande bostad inte är belägen i Finland anses den bostad som han eller hon bor i vid ankomsten till Finland vara hans eller hennes stadigvarande bostad. Bostadens adress antecknas i arbetsavtalet som startpunkt för arbetsresorna. Arbetsgivaren ansvarar för att ordna arbetsplatsbostäder efter den första bostaden. Från och med den andra inkvarteringsplatsen ska arbetstagaren betalas ersättning för uppehälle och hembesök enligt kollektivavtalet för skogsbranschen. Arbetsgivaren ska på begäran från arbetarskyddsmyndigheten lägga fram en utredning om inkvarteringsplatserna. 

Ersättningar i anslutning till arbetstiden 

Den ordinarie arbetstiden är 8 timmar per dag, 40 timmar i veckan. Om man har avtalat om arbete som överskrider 8 timmar per dag eller 40 timmar i veckan, ska arbetstagaren betalas ersättning för övertidsarbete enligt kollektivavtalet, om arbetstiden inte har ordnats som genomsnittlig arbetstid.  

I kollektivavtalet finns separata bestämmelser om den genomsnittliga arbetstiden och tillämpningen av den förutsätter att man utarbetar ett utjämningsschema för arbetstiden. Om arbetstiden inte utjämnas till i genomsnitt 40 timmar i veckan, betalas lönen förhöjd med 50 % för de överskridande timmarna. 

För söndagsarbete betalas lönen förhöjd med 100 %. 

Förkortning av arbetstiden 

Arbetstagaren intjänar under anställningsförhållandet avlönad förkortningsledighet på det sätt som särskilt avtalats i kollektivavtalet. I anställningsförhållanden som varar högst två månader kan man avtala om att ledigheterna på grund av förkortning i arbetstiden betalas i pengar i samband med lönebetalningen. Ersättningen är 5,9 % av arbetstagarens lön. 

Semester 

I anställningsförhållanden som varar längre än två månader betalas arbetstagaren semesterlön och semesterpenning enligt semesterbestämmelserna i kollektivavtalet. När anställningsförhållandet varar högst två månader kan arbetstagaren betalas semesterlön till ett belopp som motsvarar 13,5 % av årssemesterlönen i samband med lönebetalningen. 

Företagshälsovård 

Arbetsgivaren ska ordna lagstadgad företagshälsovård för sina arbetstagare i Finland. Företagshälsovård ska alltid ordnas, dvs. också då det endast finns en anställd eller då arbetet pågår en kort tid. Arbetsgivaren ska se till att företagshälsovården gör en arbetsplatsutredning och dessutom hälsoundersökningar för arbetstagarna, om arbetet medför särskild fara för insjuknande. 

Rätt att arbeta 

Arbetsgivaren ska försäkra sig om att den utländska arbetstagaren har rätt att arbeta i Finland. EU-medborgare har obegränsad rätt att arbeta. Övriga medborgare behöver tillstånd som berättigar till arbete inom skogsbranschen i Finland. Arbetsgivaren ska förvara uppgifterna om grunden för rätten att arbeta i två år från det att anställningsförhållandet upphört. 

Mobilappen Hermes 

Applikationen Hermes för utländska säsongsarbetare inom jord- och skogsbruket är också till nytta för arbetsgivare. I appen finns spelregler för arbetslivet inom jord- och skogsbruksbranscherna på engelska, svenska, finska, ukrainska och ryska. 

Med hjälp av appen kan arbetstagaren och arbetsgivaren enkelt kontrollera vad som avtalats om arbetstid, ledighet eller sjukdom. Det blir lättare att umgås och språkmuren stör inte, eftersom alla språkversioner i appen har samma innehåll och det är lätt att byta från ett språk till ett annat. Appen kan laddas ner från applikationsbutikerna och på adressen Hermesapp.fi

Om du skickar arbetstagare till Finland  

När ett företag som är beläget utanför Finland utstationerar arbetstagare till Finland har det utöver de tidigare skyldigheterna vissa särskilda skyldigheter: 

Anmälningsskyldighet 

Det utstationerande företaget ska innan arbetet inleds i Finland göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om utstationering av arbetstagare. Anmälan kan göras genast när avtal om utstationering av arbetstagare har gjorts. Den ska göras senast innan det avtalsenliga arbetet i Finland inleds.  

Mer information på sidan Anmälningsskyldighet.  

Utseende av företrädare och tillhandahållande av information 

Ett utländskt företag som skickar arbetskraft till Finland ska ha en företrädare i Finland, som är anträffbar för den utstationerade arbetstagaren och myndigheterna under hela utstationeringstiden. Företrädaren ska ha en adress i Finland där han eller hon kan nås. Det utstationerande företaget ska hålla uppgifter om företaget och de utstationerade arbetstagarna tillgängliga i Finland under hela utstationeringen. I praktiken sker detta via en företrädare som tillsatts i Finland. 

Mer information finns på sidan Företags företrädare och Förvaring av uppgifter.

 

Utstationerade arbetstagares rätt att arbeta 

EU-medborgare har obegränsad rätt att arbeta i Finland. En tredjelandsmedborgare behöver ett uppehållstillstånd som berättigar till arbete för att kunna arbeta i Finland. 

En tredjelandsmedborgare som har skickats från ett EU-land till Finland för att arbeta behöver inte tillstånd att arbeta i Finland, om alla följande villkor uppfylls: 

  • Arbetsgivaren är ett företag som är etablerat i ett annat EU/EES-land.
  • Arbetstagaren är utstationerad arbetstagare, dvs. arbetar vanligtvis i utreselandet.
  • Arbetstagaren har ett tillstånd som berättigar till vistelse och arbete i utreselandet och som fortfarande gäller efter att arbetet har upphört i Finland.
  • Arbetstiden i Finland är högst 90 dagar under en period på 180 dagar.
  • Arbetet i Finland är tillfälligt, dvs. entreprenadavtalet mellan beställarföretaget och det utländska företaget gäller högst sex månader. 

Man bör observera att ovan nämnda 90 dagar inte avbryts även om arbetstagaren ibland skulle besöka ett område utanför Finland, till exempel under semester eller sjukfrånvaro. Man får inte heller på konstgjord väg utföra tillfälligt arbete genom att dela upp det i korta perioder. 

Mer information: 

Överinspektör Merja Laakkonen 
e-post enligt principen [email protected]
telefon +358 295 016 976 
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet