Potilasturvallisuus - yleistä

Laissa välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana (nk. potilasturvallisuuslaki) säädetään tilanteista, joissa on mahdollista poiketa työaika- ja vuosilomalaista. Poikkeaminen edellyttää ilmoituksen tekemistä työsuojeluviranomaiselle.

Poikkeamisen edellytykset ja rajoitukset

Työaika- ja vuosilomalaista poikkeamisen taustalla tulee olla työtaistelu, joka vaarantaa asiakkaiden tai potilaiden hengen tai terveyden ja joka kohdistuu johonkin seuraavista palveluista (potilasturvallisuuslaki 5 § 2 mom.):

 1. tehohoito ja hoito tehostetun valvonnan yksikössä
 2. sellainen päivystyksellinen hoito, jota ilman potilaan terveydentila vaarantuu vakavasti, sekä siihen välittömästi liittyvä hoito
 3. ensihoito
 4. synnytysten hoito
 5. sellainen pitkäaikaisten sairauksien vaatima välttämätön hoito, jota ilman potilaan terveydentila vaarantuu vakavasti
 6. sellainen jatkuva hoito tai lääkehoito, jota ilman potilaan terveydentila vaarantuu vakavasti
 7. sellainen sairaalan osastolla olevien potilaiden välttämätön hoito, jota ilman potilaan terveydentila vaarantuu vakavasti
 8. sellainen muu 1–7 kohdassa tarkoitettuun hoitoon verrattava potilaan välttämättä tarvitsema tutkimus ja hoito, jota ilman potilaan psyykkinen tai fyysinen terveydentila vaarantuu vakavasti  
 9. sellaiset 1–8 kohdassa tarkoitettuihin hoitoihin liittyvät laboratoriotutkimukset ja näytteenotto, kuvantamistutkimukset, lääkehuolto, patologis-anatomisten näytteiden otto ja tutkimus sekä muut lääketieteelliset tukipalvelut, joita ilman potilaan terveydentila vaarantuu vakavasti
 10. sellainen sosiaalihuoltolain (1301/2014) 20 §:ssä tarkoitettu kotihoito, jota ilman asiakkaan henki vaarantuu tai terveys vaarantuu vakavasti.

Ensisijaisesti työnantajan tulee turvautua muihin työn järjestelyihin ja muihin potilasturvallisuuslain keinoihin. Ennen työmääräyksen antamista työnantajan on selvitettävä muut mahdolliset keinot asiakkaiden tai potilaiden hengen vaarantumisen tai terveyden vakavan vaarantumisen estämiseksi.

Työnantaja voi poiketa työaika- ja vuosilomalain säännöksistä vain, jos muut keinot eivät ole riittäviä asiakkaiden ja potilaiden hengen tai terveyden vakavan vaarantumisen estämiseksi, ja vain siinä laajuudessa kuin tämä on mainitussa tarkoituksessa välttämätöntä. Tämän lisäksi työntekijäjärjestöihin kohdistuvat keinot tulee olla huolehdittuna (potilasturvallisuuslaki 2 luku).

Työaika- ja vuosilomalakiin liittyviä poikkeuksia voidaan kohdistaa vain henkilöihin, jotka eivät ole työtaistelun piirissä. Toisaalta poikkeuksia voidaan soveltaa myös asiakas- ja potilasturvatyöhön (potilasturvallisuuslaki 5 ja 9 §:n työt) määrättyihin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöihin eli henkilöihin, jotka on jo määrätty työhön. 

Työaika- tai vuosilomalain säännöksistä poikkeaminen ei saa kuitenkaan olla työntekijän henkilökohtaisen tilanteen kannalta kohtuutonta, eikä se saa aiheuttaa vaaraa työturvallisuudelle tai työntekijän terveydelle.

Mistä voidaan poiketa ja miten?

Työajan osalta työnantaja saa poiketa säädetyistä ja sovituista työajoista ilman työntekijän suostumusta. Työajat voidaan ylittää vain siinä määrin kuin se on välttämättömän terveydenhuollon tai kotihoidon turvaamiseksi tarpeen. Lain nimenomaisen säännöksen mukaan poiketa saa myös työaikalain yötyötä, enimmäismäärää ja lepoaikoja koskevista säännöksistä (työaikalaki 8, 18, 24, 25, 27 ja 28 §).

Työnantajan on tasoitettava työaika enintään työaikalain 18 §:ssä säädettyyn enimmäismäärään ja annettava työntekijälle korvaavat lepoajat niin pian kuin mahdollista. Jos työ- tai virkaehtosopimuksessa on sovittu työaikalaissa säädettyä pidemmästä ajanjaksosta, voidaan toimia sen mukaisesti.

Vuosiloman osalta työnantaja saa poiketa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön vuosiloman ilmoittamista ja antamisajankohtaa koskevista säännöksistä tai määräyksistä, siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa ja keskeyttää jo aloitetun vuosiloman.

Ilmoituksen tekeminen

Työnantajan on viivytyksettä tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus poikkeamisen syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta. Erityisen tärkeää on kuvata myös sitä, minkälaisiin toimiin työnantaja on ryhtynyt ennen määräystä poiketa työaika- ja vuosilomalain säännöksistä. Ilmoituksessa tulee kuvata ainakin seuraavat asiat:

 • Työnantajan tiedot (terveydenhuollon tai kotihoidon yksikkö)
 • Ilmoittajan (hlö) yhteystiedot
 • Työtaistelutoimenpide ja sen tiedoksisaannin ajankohta
 • Tieto siitä, mikä potilasturvallisuuslain 5 § 2 momentissa mainituista töistä on kysymyksessä
 • Toimet, joita on tehty, jotta olisi voitu välttyä työaika- ja vuosilomalaista poikkeamisesta
 • Tieto siitä, onko poikettu asiakas- ja potilasturvatyöhön määrätyn henkilön työajoista
 • Tieto, miten ja missä määrin työaika- ja vuosilomalain säännöksistä on poikettu
  • Onko kyse ollut työhön määräämisestä vapaalta?
  • Onko määrätty ylityöhön ilman suostumusta?
  • Onko poikettu lepoajoista?
  • Onko poikettu työajan enimmäismäärästä?
  • Onko teetetty yötyötä vastoin lakia tai työehtosopimusta?

Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun tai, jos kumpaakaan ei ole työpaikalle valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto. Lausunto edesauttaa työsuojeluviranomaista ratkaisemaan, onko sen syytä ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella.

Toimita vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Yhteystiedot.

Suosittelemme aluehallintoviraston suojatun sähköpostiyhteyden käyttämistä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Sähköpostin liitetiedostojen maksimikoko on 50 Mt. Jos liitteet ovat liian suuria, pienennä tiedostokokoa tai lähetä ne useassa eri sähköpostissa. Muista, että viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla.

Lähetä sähköpostia aluehallintoviraston suojatulla sähköpostiyhteydellä.

Potilasturvallisuuslaki - lainsäädäntö

Potilasturvallisuuslaki - muualla verkossa