Työntekijä putosi 2,5 metrin korkuiselta parvelta - päätoteuttaja, päätoteuttajan työnjohtaja ja työntekijän työnantaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistuksiin

Mediatiedote 15.9.2020

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli Tampereella heinäkuussa 2018 tapahtunut työtapaturma. Työntekijä oli ollut tasoittamassa katon alapintaa rakenteilla olleen kerrostaloasunnon parvella noin 2,5 metrin korkeudessa. Hän tasoitti katossa olevaa tasoitetta vetämällä teräsliippaa siten, että käveli samanaikaisesti taaksepäin. Työntekijä käveli parvella olevaan porrasaukkoon ja putosi maahan loukkaantuen. Parvella ei ollut suojakaiteita eikä työntekijällä turvavaljaita ja -köyttä.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työturvallisuusnormien noudattaminen oli laiminlyöty rakennustyömaalla putoamissuojauksen toteuttamisen, riittävän perehdyttämisen sekä työolojen jatkuvan seurannan osalta.

Käräjäoikeus katsoi työtapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan rikkoneen työturvallisuusmääräyksiä putoamissuojauksen toteuttamisen, työolojen jatkuvan seurannan sekä riittävän opetuksen ja ohjauksen antamisen osalta. Työntekijälle oli annettu perehdytys siten, että päätoteuttajan edustajat olivat antaneet perehdytyksen suomen kielellä ja työntekijän työnantaja oli kääntänyt perehdytyksen venäjän kielelle. Työntekijän äidinkieli ei ollut venäjä. Käräjäoikeus katsoi, että vaikka asiassa ei ollut näytetty, etteikö työntekijälle olisi perehdyttämisvaiheessa annettu sinänsä riittävää informaatiota, oli perehdytys suoritettu puutteellisesti, koska työntekijän työnantaja ei ollut varmistanut, että työntekijä olisi ymmärtänyt hänelle vieraalla kielellä annetun informaation.

Työn valvonnan ja putoamissuojauksen toteuttamisen osalta käräjäoikeus katsoi työnantajan rikkoneen työturvallisuusmääräyksiä laiminlyömällä järjestää työmaalle asianmukaisen työnjohdon.  Työnantaja oli nimennyt työnantajan edustajaksi työmaalle ns. etumiehen, jolla ei ole ollut työnantajan edustajan vastuuta.

Lisäksi käräjäoikeus katsoi päätoteuttajan laiminlyöneen velvollisuutta tarkkailla jatkuvasti työnantajien toimintoja ja työtapojen turvallisuutta sekä velvollisuutta kiinnittää erityistä huomiota mm. putoamissuojaussuunnitteluun. Käräjäoikeus katsoi, että mikäli päätoteuttajan työnantajien edustajat olisivat täyttäneet kyseiset velvollisuutensa, olisivat he havainneet tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työn edenneen siihen vaiheeseen, että hän on seuraavaksi menossa tekemään työtä malliasunnon parvelle. Tämä olisi puolestaan johtanut parven asianmukaiseen suojaamiseen ennen työn aloittamista. Päätoteuttajan vastaavan mestarin osalta käräjäoikeus kuitenkin totesi, että vaikka hän oli lähtökohtaisesti rikkonut valvontavelvollisuuttaan, ei työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan voitu katsoa aiheutuneen hänen laiminlyönneistään, koska hän oli ehtinyt toimia esimiesasemassa vain kolme päivää ennen tapahtunutta työtapaturmaa.

Käräjäoikeus totesi päätoteuttajan toimivan ammattimaisesti rakennusalalla ja siten siltä voidaan vaatia putoamissuojaukseen toteutuksen valvontaan liittyvien työturvallisuusmääräysten huolellista noudattamista. Yhtiön huolimattomuutta lisäsi se, että se on vuosina 2017 ja 2018 ennen nyt puheena olevaa turmaa saanut yhteensä 3 puutteelliseen putoamissuojaukseen liittyvää

työsuojeluviranomaisen ohjetta. Nämä yhtiölle annetut työsuojeluviranomaisen huomautukset otettiin huomioon yhteisösakon määrää korottavana seikkana.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että rakennustyömailla on tärkeätä seurata turvallisten työmenetelmien lisäksi työn edistymistä, jotta tarpeelliset suojaamistoimenpiteet tulee tehdyksi ajoissa. Lisäksi tulee huomata, että työnantajan vastuuta työturvallisuusasioista, kuten vastuuta turvallisten työtapojen valvonnasta, ei voida siirtää työntekijöille. Työnantajan tulee myös huolehtia, että työntekijä on ymmärtänyt hänelle annetun perehdytyksen erityisesti tilanteessa, jossa esimerkiksi kielimuurin voidaan ennakoida aiheuttavan ongelmia työntekijän ymmärryksessä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/1727

Lisätietoja: Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682