Koko maan hätätyöilmoitukset käsitellään nyt Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Mediatiedote 1.10.2020

Työsuojeluviranomainen keskittää hätätyöilmoitusten käsittelyn 1.10.2020 alkaen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Tähän saakka hätätyöilmoituksia on käsitelty kaikkien aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilla. 

– Työnantajien näkökulmasta menettely yksinkertaistuu, koska jatkossa samalla lomakkeella voi ilmoittaa eri aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueilla tehdystä hätätyöstä, kertoo työsuojelun vastuualueen lakimies Laura Kantola Lounais-Suomen aluehallintovirastosta. – Työnantajille tuo helpotusta myös se, että kaikki hätätyöilmoitusten viranomaiskäsittelyyn liittyvä asiointi hoituu nyt yhdellä työsuojelun vastuualueella.

Työaikalaissa määritellään, mitä hätätyö tarkoittaa ja säädetään sen edellytyksistä. Työnantaja voi teettää hätätyötä ennalta arvaamattoman tapahtuman sattuessa, jos se on aiheuttanut keskeytyksen työnantajan säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa sellaisen aiheuttaa. Hätätyön teettäminen on mahdollista myös, jos ennalta arvaamaton tapahtuma vakavasti uhkaa johtaa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen. Hätätyötä teetettäessä säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja saa pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, mutta ei kuitenkaan kahta viikkoa kauempaa.

Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantaja noudattaa hätätyötä teettäessään työaikalakia. Tämän vuoksi työnantajan on viivytyksettä ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle kirjallisesti hätätyön syy, laajuus ja todennäköinen kestoaika. Työsuojeluviranomainen jättää asian saamansa ilmoituksen varaan tai ryhtyy tarvittaessa toimiin hätätyön rajoittamiseksi tai lopettamiseksi.

Tarkemmin hätätyön teettämisen edellytyksistä ja sen rajoituksista sekä hätätyöilmoituksen tekemisestä kerrotaan Tyosuojelu.fin sivulla Hätätyö.

Lisätiedot:

Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
[email protected]