Työsuojeluhallinto kysyi altisteista: omien vastuiden tunnistaminen keskeistä työn turvallisuuden varmistamiselle

Verkkouutinen 13.12.2022

Työpaikan altisteet -kyselyn vastaajista puolet koki työssään olevan paljon kemiallisia, biologisia tai fysikaalisia tekijöitä altisteina. Kesällä 2022 toteutetulla kyselyllä välitettiin työpaikoille tietoa altisteista ja näiden työsuojelutoimista sekä kartoitettiin, nouseeko esiin havaintoja tai huolenaiheita, joihin työsuojelua kehittävien ja ohjaavien toimijoiden tulisi reagoida. Hallitsemattomina työpaikan altisteet voivat aiheuttaa tapaturmia, ammattitauteja ja vakavia sairauksia. Haitalliset seuraamukset vältetään, kun altisteet tunnistetaan ja hallitaan oikealla tavalla.

Työpaikan altisteiden aiheuttamia riskejä voidaan hallita monin keinoin ja tavoin. Vastaajien mukaan työpaikoilla ei tunneta tarpeeksi hyvin esimerkiksi sitä, että altistumisriskiä on ensin vähennettävä teknisillä ratkaisuilla ja työn organisoinnilla sekä parantamalla yleistä siisteyttä ja turvallisuutta. Henkilökohtaiset suojaimet tulee ottaa käyttöön vasta viimeisenä keinona muiden toimien jälkeen.

Kyselyn vastaukset viittaavat siihen, että niin riskien arvioinnista, hallinnasta kuin näistä tiedottamisestakin tarvitaan työpaikoilla lisää tietoa. Kyselyn perusteella myös omien vastuiden tuntemisesta tarvitaan lisää tietoa. Esimerkiksi yhteisillä työpaikoilla, eli työpaikoilla, joilla toimii samanaikaisesti useita työnantajia, pitää kiinnittää erityistä huomiota altisteisiin ja altistumisen ehkäisemiseen. 

Tiedonkulku ja hyvien käytäntöjen levittäminen tukee altisteriskien hallintaa

Lainsäädännön velvoittamat tärkeimmät työturvallisuustoimijat ovat työnantaja, työterveyshuolto ja työsuojeluvalvonta. Työterveyshuollon kanssa haluttiin lisätä työpaikkatason yhteistyötä, mutta kustannukset nähtiin tässä rajoittavana tekijänä. Moni vastaaja oli sitä mieltä, että työterveyshuolto ja työsuojeluviranomainen tarvitsevat toistensa osaamista ja he näkivät riskinarviointiin ja työterveyshuollon työpaikkaselvitykseen kirjatut asiat yhtenä dokumenttina. Työterveyslääkäreiden ja hoitajien mukanaoloa työpaikkatarkastuksilla kannatettiin vahvasti. Merkittävä osa työnantajista toivoi, että työpaikan yhteistoiminnan avulla saadaan altisteiden hallintaan liittyvä osaaminen paremmalle tasolle. 

Kyselyn perusteella avautuu tarve kehittää menetelmiä, mutta myös työpaikan toimijoiden ja muiden asiantuntijatahojen yhteistyötä, viestintää ja verkostoitumista. Työpaikalla esiintyvien altisteiden riskinhallintaa edistävät myös asiantuntijayhteisöt, yrittäjä- ja työmarkkinajärjestöt sekä Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus. Vertaistukea, mentorointia sekä ja kummitoimintaa tarvitaan tukemaan työturvallisuuden riittävän tason varmistamista. 

Työpaikan altisteet -kyselyyn tuli yli tuhat vastausta. Näiden analysointi on vielä kesken ja tuloksiin tullaan palaamaan myöhemmin. Altisteisiin liittyvän työturvallisuuden kehittymistä seurataan, aikeena on uusia kysely viiden vuoden kuluttua.

Lisätietoa työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa
Lisätietoa Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa 
ASA-rekisteri (syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri)
Lisätietoa Työturvallisuuskeskuksen verkkopalvelussa

Lisätietoja: 
Erityisasiantuntija Kirsi Kyrkkö ja neuvotteleva virkamies Reetta Orsila, [email protected]
Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto

Tekniikan tohtori Rauno Pääkkönen, [email protected]