Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuutta

Työsuojeluviranomainen valvoo, että työ Suomessa on tervettä, turvallista ja reilua. Valvomme, että työpaikat noudattavat työsuojelusta annettuja säädöksiä ja tutkimme vakavia työtapaturmia. Käsittelemme myös lupahakemuksia ja ilmoituksia töistä, joihin on säädetty rajoituksia tai ilmoitusvelvollisuuksia. Lisäksi ohjaamme ja neuvomme työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Rakennustyössä altistutaan työtapaturmariskin lisäksi muun muassa melulle, erilaisille pölyille, lämpötilan ja sääolosuhteiden vaihtelulle. Rakennusalan työturvallisuusvelvoitteet on määritelty valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Lisäksi rakennustyöhön sovelletaan laajasti muuta työlainsäädäntöä.

Lue lisää: Työsuojeluviranomaisen toiminta, Rakennusala

Työsuojelutarkastus

Työsuojeluviranomaisen tärkein valvontakeino on työsuojelutarkastus. Työsuojelutarkastaja käy työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa läpi, että työpaikan työsuojeluasiat on hoidettu lain vaatimalla tavalla.

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan sen tavoitteena on myös auttaa työpaikkaa kehittämään itse työsuojelutoimintaa, työoloja ja turvallisuusjohtamista. Tavoitteena ovat pysyvät parannukset työpaikalla. Työsuojeluviranomainen voi tehdä myös etä- ja asiakirjatarkastuksia.

Valitsemme tarkastettavat työpaikat omien havaintojen perusteella, mutta teemme tarkastuksia myös ilmoitusten perusteella. Jos työpaikallasi on tilanne, joka huolettaa ja jonka selvittämisessä työsuojelutarkastajasta voisi olla apua, ilmoita siitä meille.

Tarkastuksella voidaan käydä läpi työoloihin liittyviä asioita, esimerkiksi koneiden ja laitteiden turvallisuutta, sisäilman puhtautta tai kemikaalien käsittelyä. Lisäksi voidaan käsitellä esimerkiksi työn kuormittavuuteen tai työsuhteeseen liittyviä asioita.

Lue lisää: Työsuojelutarkastus, Työolot, Psykososiaalinen kuormitus, Työsuhde

Vakava työtapaturma

Joskus työpaikan työturvallisuudessa on puutteita ja pääsee tapahtumaan vakava työtapaturma. Tästä on aina ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle ja poliisille. Vaikealaatuinen vamma on sellainen, joka suurella todennäköisyydellä jää pysyväksi ja vaikeuttaa loukkaantuneen normaaleja toimintoja. Työsuojeluviranomainen selvittää ja tekee työpaikalle yleensä tarkastuksen, jossa tutkitaan tapaturman syyt. Sellaisissa tapaturmissa, joissa on syytä epäillä rikosta, työsuojeluviranomainen ilmoittaa asiasta poliisille. Tutkinnan tarkoitus on estää samankaltaisten tapaturmien toistuminen.

Lue lisää: Vakava työtapaturma

Luvat ja ilmoitukset

Lainsäädännössä on erityisiä pätevyysvaatimuksia vaativia töitä, kuten asbestipurkutyön tekeminen, räjäytystyöt (panostajan lupakirja) ja rakennustyö veden alla.

Työsuojeluviranomaiselta haetaan näiden lisäksi poikkeusluvat, jotka koskevat säännöllistä työaikaa sekä vuorokausilepoa, jaksotyöaikaa, yötyötä ja vapautusta työvuoroluettelon pitämisestä. Lisäksi työsuojeluviranomainen voi myöntää luvan tiettyihin nuorten työntekijöiden töihin.

Ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoitus rakennustyöstä, asbestipurkutyöstä, työntekijöiden lähettämisestä Suomeen ja 16–17-vuotiaiden käyttämisestä vaaralliseen työhön.

Lue lisää: Luvat ja ilmoitukset

Neuvonta ja ohjaus

Työsuojeluviranomainen on jaettu aluehallintovirastoissa viiteen työsuojelun vastuualueeseen. Pääkaupunkiseutu kuuluu Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen. Annamme ohjausta ja neuvontaa ja otamme vastaan ilmoituksia valtakunnallisessa puhelinneuvonnassamme numerossa 0295 016 620.

Neuvonta on jaettu neljään aihepiiriin:
Työsuhdeneuvonta, Työympäristöneuvonta, Rakennusalan neuvonta ja Työhyvinvointineuvonta

Lue lisää: Puhelinneuvonta, Neuvonta ja ohjaus