EU-tason tarkastuskampanja: Rakennusalalla on puutteita fyysisen kuormituksen hallinnassa

Mediatiedote 5.9.2023

Euroopan Unionin jäsenmaiden työpaikoilla toteutettiin vuonna 2022 fyysiseen kuormituksen hallintaan liittyvä tarkastuskampanja. Suomessa tehtiin yli sata työsuojelutarkastusta, joista 13 tarkastusta kohdistui rakennusalalle. ”Rakennusala otettiin mukaan tähän kampanjaan, koska tuki- ja liikuntaelinsairauksia on rakennusalalla paljon. Tässä kampanjassa selvitettiin TULE-sairauksiin liittyviä asioita, erityisesti sitä, miten vaarojen arvioinnissa on huomioitu fyysinen kuormitus, ja millaisia toimenpiteitä sen vähentämiseksi on työpaikoilla tehty”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Tarkastuskampanjan aikana EU:n 15 jäsenvaltiossa suoritetiin yhteensä 413 tarkastusta rakennusalalla. Näistä tarkastuksista noin 35 prosenttia tehtiin alle kymmenen hengen työpaikoissa, 37 prosenttia pienissä rakennusyrityksissä ja viisi prosenttia suurissa rakennusyrityksissä. Rakennusalan tarkastuksista noin puolessa TULE-sairauksien vaarojen ja haittojen arviointi oli riittävä, noin neljänneksessä se oli jossain määrin riittävä ja noin neljänneksessä TULE-sairauksiin liittyvää vaarojen ja haittojen arviointi oli lähes täysin puutteellinen tai sitä ei ollut tehty lainkaan. ”Tulosten perusteella voidaan todeta, että EU-tasolla noin puolessa rakennusalan työpaikoista fyysisen kuormituksen asioihin suhtaudutaan vakavasti”, arvioi ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Tarkastuskampanjasta nousi esiin se, että mitä suurempi työpaikka, sitä paremmin fyysiseen kuormitukseen liittyvä vaarojen ja haittojen arviointia oli tehty. Edellä mainittu havainto kuvaa koko työsuojelun tilaa rakennusalalla yleensä Suomessa. Lisäksi kampanjassa nousi esiin se, että jos työntekijät olivat olleet mukana vaarojen ja haittojen arvioinnissa, on vaarojen ja haittojen arviointi koettu tarkoituksenmukaisemmaksi.

TULE-kustannukset Suomessa 3–4 miljardia

Vuoden 2023 aikana Suomessa on aloitettu oma rakennusalan tarkastushanke, jossa tarkastuksia toteutetaan niin yritysten toimistoissa tarkastaen fyysisen kuormituksen hallintajärjestelmiä, kuin konkreettisia havaintoja tehden myös rakennustyömailla. ”Monissa yrityksissä fyysisen kuormituksen vaarat ja haitat on tunnistettu, mutta rakennustyömailla tehtävillä tarkastuksilla halutaan selvittää, että kuinka asiat käytännössä hoidetaan”, ylitarkastaja Mikko Koivisto tarkentaa.

Ylitarkastaja Koiviston mukaan eri lähteistä saatujen tietojen mukaan on arvioitu, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat Suomessa jopa 3–4 miljardia euroa ja iso osa tästä osuu rakennusalalle. Suurimmat kustannukset yhteiskunnalle aiheutuvat sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksista.  Rakennusalan fyysisen kuormituksen valvontaan liittyviä tarkastuksia tullaan jatkamaan myös tulevalla runkosopimuskaudella.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, 0295 018 672, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluhallintoviraston työsuojelun vastuualue