Häirintään ja työssä kuormittumiseen liittyviä yhteydenottoja tuli työsuojeluviranomaiselle viime vuonna noin 2 200

Mediatiedote 9.6.2023

Häirintään ja työssä kuormittumiseen liittyviä yhteydenottoja tuli työsuojeluviranomaiselle vuonna 2022 yhteensä noin 2 200. Häirintään liittyviä yhteydenottoja oli noin 1 500 ja työssä kuormittumiseen liittyviä 900. Osassa yhteydenotoista oli kyse molemmista. 

Yhteydenottojen kokonaismäärä on pysynyt viime vuosina suunnilleen samana. Työssä kuormittumiseen liittyvien yhteydenottojen osuus on kuitenkin kasvanut.

Noin 170 häirintään liittyvässä tapauksessa työntekijä teki kirjallisen valvontapyynnön, jonka perusteella tarkastaja arvioi, voiko asiassa ryhtyä valvontatoimenpiteisiin. Työssä kuormittumisesta tehtiin hieman alle 70 valvontapyyntöä. Useassa tapauksessa oli kyse sekä häirinnästä että kuormittumisesta. 

Tarkemmat tiedot selviävät työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista (pdf). Raportissa on myös tapauskuvauksia vuoden 2022 valvonnasta. 

Lähes puolessa valvotuista tapauksista työnantaja oli laiminlyönyt velvollisuuksiaan

Häirintään liittyviä tarkastuksia tehtiin 59. Tarkastuksissa valvottiin erityisesti sitä, oliko työnantaja ryhtynyt toimenpiteisiin häirinnän lopettamiseksi saatuaan tiedon työntekijän kokemasta terveyttä vaarantavasta häirinnästä.

Vajaassa puolessa häirintään liittyvistä tarkastuksista havaittiin, ettei työnantaja ollut noudattanut työturvallisuuslain mukaisia velvollisuuksiaan. Yleisimmin työnantaja ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin saatuaan tiedon työntekijän kokemasta häirinnästä. Tyypillistä oli, että työnantaja ei ollut ryhtynyt lainkaan toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi tai toimet häirinnän lopettamiseksi havaittiin riittämättömiksi. Usein työnantaja ei myöskään ollut ollenkaan selvittänyt tapahtumien kulkua tai oli selvittänyt häirintää viiveellä tai puutteellisesti. Joissain tapauksissa oli kyse siitä, että työnantaja itse oli käyttäytynyt epäasiallisesti.

Noin puolessa valvotuista tapauksista työnantajan toiminnassa tai työpaikan olosuhteissa ei havaittu puutteita. Yleensä näissä tapauksissa tarkastaja totesi työnantajan selvityksen perusteella, että kyse ei ollut työturvallisuuslain tarkoittamasta häirinnästä.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että häirintää voi ja pitää ennaltaehkäistä työpaikoilla. ”Selkeät toimintatavat epäasiallisesta kohtelusta ilmoittamiseen ja pelisäännöt hyvään työpaikkakäyttäytymiseen ennaltaehkäisevät häirintätilanteiden syntymistä. Esihenkilöiden koulutus epäasiallisen kohtelun tilanteiden käsittelyyn on erityisen tärkeää.”, painottaa ylitarkastaja Päivi Laakso Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Kuormitustilanteissa työnantajalla on velvollisuus toimia

Työssä kuormittumiseen liittyviä tarkastuksia tehtiin 30. Tarkastuksissa valvottiin erityisesti sitä, oliko työnantaja noudattanut velvollisuuttaan ryhtyä toimiin työn kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä kuormituksen vähentämiseksi sen jälkeen, kun hän oli saanut tiedon työntekijän terveyttä vaarantavasta kuormittumisesta työssä. Noin puolessa tehdyistä tarkastuksista havaittiin, ettei työnantaja ollut noudattanut lainsäädännössä asetettuja velvollisuuksiaan. 

Useissa tapauksissa oli kyse siitä, että työnantaja oli selvittänyt työntekijän kuormittumisen syitä puutteellisesti. Joissakin tapauksissa katsottiin, ettei työnantaja ollut ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin, vaikka työntekijän kuormittumisen syiksi oli todettu terveyttä vaarantavia työn kuormitustekijöitä. Tyypillistä oli, että työnantaja ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin riittävän varhaisessa vaiheessa tai toimenpiteet eivät olleet kohdistuneet todettuihin haitallisiin kuormitustekijöihin. Monessa tapauksessa oli kyse sekä työntekijän kokemasta häirinnästä että työssä kuormittumisesta. 

”Kun asia päätyy viranomaisen käsittelyyn, on usein kyse siitä, että työpaikalla on epäselvää, miten ja kenelle kuormittumisesta kuuluu ilmoittaa. Toinen tyypillinen tilanne on se, että kuormittumisen syitä ei ole selvitetty riittävästi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toimintatapojen luominen ovatkin avainasemassa kuormitustilanteisen käsittelyssä” ylitarkastaja Päivi Laakso toteaa.

Työsuojeluviranomainen tekee viranomaisaloitteisesti työpaikoille psykososiaalisen kuormituksen hallintaan kohdistuvia tarkastuksia. Tarkastuksilla pyritään varmistamaan, että työpaikoilla on keinot ennaltaehkäistä haitallisen kuormituksen syntymistä. 

Tarkastuksilla käsitellään myös häirinnän ja epäasiallisen kohtelun esiintymistä. Psykososiaalisen kuormituksen viranomaisaloitteisesta valvonnasta voit lukea tarkemmin Työsuojeluhallinnon vuosikertomuksesta vuodelta 2022.

Puhelinneuvontaan voi soittaa nimettömästi

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9–15 numerossa 0295 016 620. Puhelinneuvontaan voi soittaa nimettömästi. Yksittäisen työntekijän asiaa valvotaan vain hänen omalla suostumuksellaan. Työsuojeluviranomaiselle voi myös antaa nimettömän vihjeen työpaikalla esiintyvästä häirinnästä tai kuormituksesta. Lue lisää Tyosuojelu.fin sivuilta Epäasiallinen kohtelu ja Psykososiaalinen kuormitus.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Päivi Laakso p. 0295 016 487, [email protected] Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Ylitarkastaja Ulla Riikonen p. 0295 018 174, [email protected] Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue