Hovioikeus arvioi uuden työaikalain rikosoikeudellisesti aiempaa lievemmäksi

Mediatiedote 3.9.2021

Turun hovioikeudessa käsiteltiin törkeää kavallusta koskevan rikosasian yhteydessä syytettä työaikasuojelurikoksesta ja työaikarikkomuksesta. Hovioikeus hylkäsi nämä syytteet käräjäoikeuden tavoin. Kun asiaa arvioitiin hovioikeudessa, muuttunut työaikalaki tuli ottaa huomioon tuomitsemishetkellä lievempänä lakina. 

Työsuojeluviranomainen on jo aiemmin katsonut, että uuden työaikalain viikkolepoa ja työajan enimmäismäärää koskevat säännökset ovat aiempaa lievemmät. Esimerkiksi tilanne, jossa työnantaja  on teettänyt vuodessa ylityötä 350 tuntia, ei enää nykylain mukaan ole rangaistava. Edellisen työaikalain aikaan teko täytti työaikarikkomuksen määritelmän.

Asiaa arvioitiin nyt ensimmäistä kertaa hovioikeustasolla. Tässä tapauksessa jäi näyttämättä, että työnantaja olisi teettänyt työntekijällä työtunteja enemmän kuin uuden työaikalain laskennallisen 384 tunnin maksimimäärän.

Työsuojelulakimies Aki Eriksson Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta muistuttaa kuitenkin, että on edelleen rangaistavaa teettää työntekijällä liian paljon työtunteja tai liian pitkiä työviikkoja. Työaikalaissa ei enää aseteta ylityön enimmäistuntimäärää, vaan nyt työnantajan on varmistettava, että työaika ei ylitä keskimäärin 48 tuntia viikkotasolla. 

Uudet työsuojelusäännökset korostavat työnantajan velvollisuutta puuttua kuormittaviin työolosuhteisiin. Eriksson huomauttaa, että myös työaika on kuormituskysymys: ”Työnantajan on tarkkailtava ja arvioitava työaikojen kuormittavuutta jo työturvallisuuttakin silmällä pitäen. Tässä arvioinnissa ei ole kyse lailla määrätyn tuntirajan noudattamisesta, vaan siinä tarkastellaan työntekijän yksilöllistä jaksamista.”

Turun hovioikeuden tuomio asianumero R 20/853, 31.8.2021

Lisätiedot:
Lakimies Aki Eriksson, 0295 018 175, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

> Tyosuojelu.fi: Työaika