Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion paperitehtaan soodakattilan telinetyössä sattuneessa tapaturmassa

Mediatiedote 6.4.2022

Itä-Suomen hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion paperitehtaan huoltoseisokkityötä koskeneessa asiassa. Työmaalla päätoteuttajan vastuuhenkilönä toiminut seisokkipäällikkö valitti käräjäoikeuden tuomiosta, mutta hovioikeus pysytti tuomion ennallaan ja hyväksyi käräjäoikeuden perustelut, niitä osin täydentäen. Tuomio pysyi muidenkin vastaajien osalta ennallaan. Hovioikeus antoi tuomionsa 5.4.2022.

Kyseessä oleva asia liittyi telinetyöhön, jota tehtiin paperitehtaan soodakattilassa, tehtaan vuosihuoltoseisokin aikana. Telineasentaja oli pudottanut kaideputken, joka oli osunut telineen alla työskennelleen tarkastajan käteen aiheuttaen tälle vamman. Kyse oli ensinnäkin siitä, oliko paperitehtaan seisokkityömaa rakennustyömaa, ja olivatko rakennustyötä koskevat säännökset siten tulleet sovellettavaksi.  

Hovioikeus hyväksyi perustelut ja myös täydensi niitä

Käräjäoikeus oli pitänyt ratkaisevana sitä, voidaanko soodakattilaa pitää rakennustyön turvallisuutta koskevan asetuksen tarkoittamana muuna rakennelmana ja viitaten muun muassa kattilan suureen kokoon katsonut, että kyse on asetuksen tarkoittamasta muusta rakennelmasta ja asetus on siten tullut sovellettavaksi. Kyse oli myös siitä, oliko asetuksen 10 §:n tarkoittama turvallisuussuunnittelu koskien telinetyötä laiminlyöty, kun telinetyöstä vastannut urakoitsija oli voinut aloittaa työt, ilman että niin sanottu HSE-suunnitelma oli laadittu ja toimitettu päätoteuttajalle. 

Päätoteuttajan vastuuhenkilönä toiminut seisokkipäällikkö oli käräjäoikeuden mukaan viime kädessä vastannut siitä, että työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ovat olleet ajan tasalla. Tapauksesta kerrotaan tarkemmin käräjäoikeuden tuomiossa, josta julkaistiin tiedote Tyosuojelu.fissä 8.7.2021.

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut koskien rakennustyön turvallisuutta koskevan asetuksen soveltumista ja sen, että soodakattila on ollut asetuksen tarkoittama muu rakennelma. Hovioikeus täydensi perusteluja edelleen todeten, että kysymyksessä on monista komponenteista koostuva prosessilaite, joka on sijoitettu soodakattilaa ympäröivän rakennuksen sisään.  

Päätoteuttajalla on vastuu turvallisuussuunnittelussa

Mitä tulee asetuksen tarkoittamaan turvallisuussuunnitteluun ja sen laiminlyöntiin, hovioikeus –  käräjäoikeuden tuomion perusteluja täydentäen – katsoi päätoteuttajan vastaavan siitä, että turvallisuussuunnittelu on toteutettu rakennustyön turvallisuutta koskevan asetuksen 10 §:n edellyttämällä tavalla. Kun yksittäinen toimittaja on voinut aloittaa työt yhteisellä työmaalla toimittamatta turvallisuussuunnittelun kannalta keskeistä HSE-suunnitelmaa, on kyse ollut järjestelmätason laiminlyönnistä.

Asemansa ja toimivaltuuksiensa puolesta seisokkipäällikkö on ollut vastuussa urakoitsijakohtaisen turvallisuussuunnitteluprosessin toimivuudesta ja hänen olisi toimenkuvansa perusteella tullut tiedostaa ja minimoida riskitekijät tilanteessa, jossa yksittäinen toimittaja on laiminlyönyt HSE-suunnitelman toimittamisen. 

Työsuojelun lakimies Annika Häggman muistuttaa, että työnantajan on työturvallisuuslain mukaan aina riittävän huolellisesti ja järjestelmällisesti selvitettävä työstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Rakennustyömailla vastuu asetuksen tarkoittamasta turvallisuussuunnittelusta, kuten koko työmaan yleisestä turvallisuudesta, on viime kädessä päätoteuttajalla. 

Itä-Suomen hovioikeuden tuomio, asia numero R 21/1025, 5.4.2022
Etelä-Karjalan käräjäoikeuden asia numero R 20/928, 1.7.2021

Lisätiedot:
Lakimies Annika Häggman, puh. 0295016659, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto