Hyvinvointialueiden hankinnoissa noudatettava tilaajavastuulakia

Verkkouutinen 6.2.2023

Peukuttaminen.Työsuojeluviranomainen muistuttaa uusia hyvinvointialueita siitä, että muutoksen myötä tapahtuvissa sopimussiirroissa on noudatettava tilaajavastuulakia.

Jos hyvinvointialueen tarjoamissa palveluissa tai muussa toiminnassa käytetään yksityiseltä palveluntuottajalta hankittua työvoimaa tai vuokratyövoimaa, on hankintoja tehdessä noudatettava tilaajavastuulakia.

Myös hyvinvointialueiden pelastustoimeen liittyvistä uusista sopimuksista pitää hankkia tilaajavastuulain soveltuessa tilaajavastuuselvitykset. Kun oikeushenkilötasolla koko sopimusrakenne tilaajia ja sopimuskumppaneita myöten uudistuu ja vaihtuu, tulee tilaajan muistaa sopimusten siirtyessä ja uusia sopimuksia solmiessaan hankkia sopimuskumppaneistaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Selvitykset säilytettävä kaksi vuotta työn päättymisestä

Tilaajavastuulaki tulee huomioida, kun tilattu työ tapahtuu tilaajan tiloissa tai työkohteessa, työ liittyy tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin tehtäviin tai tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin ja työn suorittajana on sopimuskumppanin työntekijä. Silloin, kun työ liittyy rakentamiseen, myös pelkän elinkeinonharjoittajan tekemästä työstä on selvitysvelvollisuus. Tavaraostot eivät kuulu lain soveltamisen piiriin. Jos sopimukseen laitehankinnasta kuitenkin liittyy työtä, tilaajavastuulakia sovelletaan ostoon kokonaisuutena, jos muut soveltamisen edellytykset täyttyvät. Selvitykset tulee hankkia myös ulkomaisista sopimuskumppaneista.

Tilaajavastuulakia sovelletaan, kun vuokratyön kesto on yli 10 työpäivää tai kun alihankintasopimuksen arvo on vähintään 9 000 euroa (alv 0 %). Useissa peräkkäisissä ja raja-arvoiltaan tai kestoltaan pienemmissä sopimuksissa selvitysvelvollisuus syntyy viimeistään silloin, kun sopimusten yhteenlaskettu arvo tai kesto täyttävät edellä mainitut raja-arvot. Raja-arvojen täyttymistä ei siis tarkastella tilikausi- tai vuosikohtaisesti. Ennen sopimuksen solmimista hankitut selvitykset tulee säilyttää kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työskentely on päättynyt. Vain säilyttämällä tilaajavastuuasiakirjat tilaaja voi jälkikäteen osoittaa täyttäneensä selvitysvelvollisuutensa. Laiminlyönnistä voi aiheutua tilaajalle laiminlyöntimaksu.

Tilaajavastuulain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue koko Suomessa. Vastuu tilaajavastuulain noudattamisesta ja selvitysten säilyttämisestä on aina työn tilaajalla itsellään.

Lisätietoa tilaajavastuulaista:
Tilaajavastuulaki (Finlex)
Tilaajavastuulakiopas
Tilaajavastuusta työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa  
Työsuojeluviranomaisen valtakunnallinen puhelinneuvonta: 0295 016 620
Sähköposti: [email protected]