Joka neljännellä työpaikalla oli puutteita työnteon keskeisten ehtojen antamisessa

Verkkouutinen 10.12.2021

Työlainsäädäntö velvoittaa työnantajaa laatimaan ja antamaan työntekijälle erilaisia työsuhdeasiakirjoja työsuhdetta solmittaessa, sen aikana ja sen päättyessä. Työsuojeluviranomainen on valvonut näiden asiakirjojen antamista vuoden 2021 aikana yhteensä noin 1 800 tarkastuksella.

Työsuhteen alussa työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työteon keskeisistä ehdoista, elleivät nämä tiedot ilmene kirjallisesta työsopimuksesta. Tässä on havaittu puutteita joka neljännellä tarkastetuista työpaikoista. 

Työsuhteen aikana työnantajan on annettava palkkalaskelmat, laadittava työvuoroluettelot ja pidettävä työaikakirjapitoa. Myös työaikakirjanpidon pitämisessä löytyi puutteita joka neljännellä tarkastuksella.  

Oikein pidetty työaikakirjanpito on sekä työntekijän että työnantajan oikeusturvan tae. On tärkeää, että työaikakirjanpitoa pidetään kaikesta tehdystä työstä ja että siihen kirjataan täsmällisesti esimerkiksi yli- ja sunnuntaityö. Näin vältytään turhilta riidoilta, kun työaikakirjanpito ja esimerkiksi palkkalaskelman tiedot ovat täsmälliset ja kumpikin osapuoli tietää mitä on tehty, kirjattu ja maksettu. Työntekijällä on myös oikeus saada itseään koskevat työaikakirjanpidon tiedot.

Työsuhteen päättyessä työnantajan tulee antaa työntekijälle hänen pyynnöstään työtodistus. Lisäksi työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava kirjallinen selvitys, josta ilmenee työsopimuksen päättymispäivämäärä ja työsuhteen päättämisen perusteet. 

Asiakirjojen saamiseen voi pyytää apua työsuojeluviranomaiselta

Jos työntekijä ei pyynnöstään huolimatta saa työsuhteen asiakirjoja, hän voi kääntyä työsuojeluviranomaisen puoleen. Vuoden 2021 aikana työsuojeluviranomainen on tehnyt valvontatoimenpiteitä työtodistuksen saamiseksi 173 kertaa, palkkalaskelmien saamiseksi 119 kertaa, ja työaikakirjanpidon tietojen saamiseksi 65 kertaa.

Työtodistus, palkkalaskelma ja työaikakirjanpito ovat työntekijälle tärkeitä muun muassa palkan oikeellisuuden tarkistamiseksi ja erilaisten etuuksien hakemisessa.

Työsuhdeasiat tutuiksi verkkoseminaarissa

Työsuojeluviranomainen järjestää työnantajille verkkoseminaarin Työsuhdeasiat tutuiksi työnantajalle 15.2.2022. Verkkoseminaarissa kerrotaan työsuhteeseen liittyvät työnantajan velvollisuudet työsuhteen eri vaiheissa. Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa www.tyosuojelu.fi/live14