Kattotyöyritys laiminlöi putoamissuojauksen suunnittelun, työntekijöiden ohjeistuksen ja kulkuteiden turvallisuuden varmistamisen - työnjohtaja ja toimitusjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta, yritykselle 850 euron yhteisösakko

Mediatiedote 25.4.2022

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut kattotyöyrityksen työnjohtajan ja toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta sekä yrityksen yhteisösakkoon. Käräjäoikeus totesi työnjohtajan laiminlyöneen velvollisuutensa huolehtia putoamissuojauksen suunnittelusta, työn turvallisen toteutuksen ohjeistamisesta sekä siitä, että työntekijöillä oli käytettävissään riittävästi turvallisia kulkuteitä. Käräjäoikeus katsoi yrityksen toimitusjohtajan laiminlyöneen velvollisuutensa valvoa, että hänen alaisensa esihenkilöt hoitavat työsuojeluun liittyvät tehtävänsä ja vastuunsa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 1.4.2022.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa työtapaturmaa, jossa kattotyöntekijä oli ollut pesemässä kattoa turvavaljaiden turvaköysi lumiestekiinnikkeeseen kiinnitettynä. Työntekijä oli kiipeämässä kohti katon harjaa vetäen itseään turvaköydestä ylöspäin, kun lumiestekiinnike irtosi asennuksestaan ja työntekijä putosi katolta maahan. Työtapaturmaa tutkittaessa ilmeni myös, että työkohteessa oli käytetty nojatikkaita kulkutienä.

Putoamissuojauksen suunnittelu ja työntekijöiden ohjeistus puutteellista

Käräjäoikeuskäsittelyssä esitetyn perustella työnjohto ei ollut tutustunut työkohteeseen eikä tehnyt kohteeseen tarkempaa vaarojen arviointia, vaan työmaiden turvallisuudesta huolehtimista oli pidetty työntekijöiden vastuulla olevana asiana. Työntekijöiden perehdyttämistä henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttämiseen oli pidetty riittävänä, eivätkä työntekijät olleet saaneet työkohdekohtaista perehdytystä.

Käräjäoikeus katsoi tulleen näytetyksi, ettei kyseiselle työkohteelle ollut laadittu putoamissuojausta koskevaa suunnitelmaa tai muutakaan työmaasuunnitelmaa taikka muuta nimenomaan kyseistä työkohdetta koskevaa ohjeistusta. Näin ollen työnjohtaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia riittävästä putoamissuojauksen suunnittelusta ja työpaikan ohjeistamisesta työn turvalliseen toteuttamiseen. Käräjäoikeus katsoi myös yrityksen toimitusjohtajan laiminlyöneen velvollisuutensa valvoa alempien esimiesten tehtäviä, sillä hän ei ollut valvonut, että yksittäisessä työkohteessa oli tehty riittävät suunnitelmat ja ohjeet työn turvalliseen toteuttamiseen.

Nojatikkaat kulkutienä katolle

Työkohteessa oli käytössä kulkutienä katolle nojatikkaat, jotka ylsivät räystään yläreunan päälle noin kolmen metrin korkeuteen. Nojatikkaiden yläpäässä ei ollut käytössä kaatumisen estäviä laitteita. Työsuojelutarkastaja oli työsuojelutarkastuksella asettanut nojatikkaat väliaikaiseen käyttökieltoon tikkaiden käytön työntekijöille aiheuttaman välittömän hengen tai terveyden vaaran vuoksi.

Käräjäoikeus katsoi, että kyse oli varsin lyhytkestoisesta työstä, mutta tauotukset huomioiden kyse ei ollut ollut aivan kertaluonteisesta kiipeämisestä. Vaikka kyse oli nojatikkaiden osalta tilapäisestä käytöstä, ei tikkaita ollut asetettu sellaiselle alustalle, etteivät ne pääsisi kaatumaan tai luistamaan eikä niiden yläpäässä ollut käytetty minkäänlaisia kaatumisen estäviä laitteita.

Käräjäoikeus katsoi työnjohtajalla olleen vastuu työkohteen konkreettisesta turvallisuusseurannasta myös turvallisten kulkuteiden osalta. Työnjohtaja ei ollut varmistanut, että työskentelypaikalle oli käytettävissä riittävästi työturvallisuussäännösten edellyttämiä kulkuteitä, joten hän oli syyllistynyt työturvallisuusrikokseen. Yrityksen toimitusjohtaja oli laiminlyönyt valvoa, että työnjohtaja huolehtii riittävällä tavalla työsuojeluun liittyvistä tehtävistä. Tällä menettelyllä myös toimitusjohtaja oli syyllistynyt työturvallisuusrikokseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vastuuta työmaan turvallisuudesta ei voida siirtää työntekijöille, vaan viime kädessä työturvallisuudesta vastaavat työnantaja ja työnantajan edustajat.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 21/3891. Tuomio on lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Kirsi-Maria Kallio, puh. 0295 018 273, [email protected]
​​​​​​​Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue