Kemikaalitehtaalla työskennelleille ei kerrottu pumppuhäiriön aiheuttamasta vaarasta: käräjäoikeus tuomitsi päivämestarin työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 20.4.2022

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Pirkanmaalla toimivan yhtiön tehtaan päivämestarin työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeuden mukaan päivämestari laiminlöi velvollisuutensa tiedottaa aliurakoitsijan edustajalle ja työntekijöille vuotoriskistä kemikaalipumpussa, josta hän oli kirjannut häiriöilmoituksen ja jonka välittömässä läheisyydessä aliurakoitsijan työntekijät työskentelivät. Käräjäoikeus piti kuitenkin syyksi luettua menettelyä kokonaisuutena arvostellen niin vähäisenä, että jätti päivämestarin tuomitsematta  rangaistukseen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 24.3.2022.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa työtapaturmaa, jossa aliurakoitsijan työntekijä oli työskennellyt polvi lattiaa vasten saaden polveensa palovamman lattialla olleesta kemikaalista. Työntekijällä oli käytössään työtaso, jotta hänen ei olisi tarvinnut olla kosketuksissa lattian kanssa. Työtason käyttäminen kavensi kuitenkin työskentelytilaa niin paljon, ettei työntekijä pystynyt suorittamaan työtään työtasoa käyttäen. 

Työpisteen välittömässä läheisyydessä sijaitsi pumppu, josta oli tapaturmaa edeltävän kuuden päivän aikana kirjattu kaksi häiriöilmoitusta työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan toimesta. Ensimmäinen häiriöilmoitus oli kuitattu järjestelmästä ennen ensimmäisen työluvan myöntämistä ja jälkimmäinen häiriöilmoitus tapaturmapäivänä.

Aliurakoitsijalle ja tämän työntekijöille ei kerrottu pumppuhäiriöstä

Käräjäoikeus katsoi käsittelyssä esitetyn näytön perusteella, että tehdyistä häiriöilmoituksista ei voitu vetää sitä johtopäätöstä, että pumput olisivat varsinaisesti vuotaneet. Päivämestari oli kuitenkin tullut tietoiseksi, että pumpuissa oli jotain häiriötä. Selvää oli myös, että päivämestarilla oli tiedossa pumpuissa oleva kemikaali ja sen vaarallisuus sekä se, että samalla alueella työskenteli aliurakoitsijan työntekijöitä. 

Päivämestarin tiedossa oli, että pumppuihin liittyi ainakin jonkinlainen vuotoriski. Kyse oli sellaisesta vaaratekijästä, josta hänen olisi tullut tiedottaa aliurakointiyrityksen edustajaa ja kyseisellä alueella työskenteleviä työntekijöitä. Käräjäoikeus katsoi päivämestarin huolimattomuudesta rikkoneen työturvallisuusmääräyksiä ja aiheuttaneen työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan ja syyllistyneen siten työturvallisuusrikokseen.

Asiassa oli kyse myös siitä, olivatko päivämestari ja häntä tapaturmapäivänä työlupien jatkamisessa sijaistanut henkilö syyllistyneet työturvallisuusrikokseen myöntäessään ja jatkaessaan aliurakoitsijan työntekijöiden työlupia ilman, että työpisteen viereisestä pumpusta tehty häiriöilmoitus oli kuitattu ja pumppu tarkistettu. Näiltä osin käräjäoikeus hylkäsi syytteet.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla on velvollisuus tiedottaa työpaikan vaara- ja haittatekijöistä ja varmistaa, että ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet niistä tarpeelliset tiedot. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa myös, että kemikaaliteollisuuden laitoksissa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta nesteiden kanssa, eikä nesteille tule koskaan altistua olettaen nestettä vedeksi.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia numero R 21/6171. Tuomio on lainvoimainen.

Lisätietoja:
Lakimies Kirsi-Maria Kallio, 0295 018 273, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto