Klapikoneen käyttöohjeen vastaisesta käytöstä päiväsakkoja ja yhteisösakko

Mediatiedote 2.1.2023

Oulun käräjäoikeus tuomitsi Ylivieskan kaupungin työllisyyspalveluyksikön johtajan 25 päiväsakkoon ja työllisyyspalveluyksikön teknisen palvelun toisen työnohjaajan 35 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työllisyyspalveluyksikön teknisen palvelun toisen työnohjaajan, joka oli lähiesimiesvastuussa työtapaturman sattuessa, 40 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Kaupunki tuomittiin myös maksamaan 10 000 euron yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 7.12.2022.

Tuomio liittyi helmikuussa 2020 tapahtuneeseen työtapaturmaan, jossa kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen työntekijä loukkaantui hänen halkoessaan klapikoneella työparinsa kanssa jo kertaalleen halottuja puita pienemmäksi. Tapaturmassa vahingoittunut työntekijä toimi ensin koneen hallintalaiteiden käyttäjänä ja työpari heitti halkoja klapikoneen terän puoleisesta päästä takaisin koneen halkaisutilaan. Työn kuluessa työntekijät vaihtoivat osia siten, että vahingoittunut heitti halkoja koneeseen ja työpari käytti koneen hallintalaitteita. Kun vahingoittunut heitti halkoja koneen sisään, jäi yksi halko poikittain klapikoneen halkaisutilaan, jolloin vahingoittunut oikaisi halkoa. Samalla hetkellä työpari oli epähuomiossa vääntänyt koneen käyttövivusta, minkä seurauksena vahingoittuneen käsi puristui halkaisuterää vasten.

Kaupunki oli hankkinut klapikoneen syksyllä 2017. Sitä käytettiin työllistämispalvelukeskuksen tehtävissä. Klapikoneen käytössä oli sattunut läheltä piti-tilanne vuonna 2018.

Klapikoneen käyttöohjeiden vastainen ja vaarallinen käyttö

Valmistajan käyttöohjeen mukaan kyseistä klapikonetta sai käyttää vain yksi henkilö. Koneen käyttö oli kielletty henkilöltä, joka ei ollut tutustunut käyttöohjeeseen. Valmistaja oli määritellyt koneen vaara-alueeksi 10 metriä, kun konetta käytettiin. Koneen käyttäjän tuli varmistaa, että koneen vaara-alueella oleva henkilö tuntee koneen turvallisuusohjeet.

Käräjäoikeuden mukaan klapikoneella oli työskennellyt useita työntekijöitä yhtä aikaa, eikä klapikonetta ollut käytännössä koskaan käytetty valmistajan ohjeen mukaisesti vain yhden henkilön toimesta. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että saadun näytön perusteella tuli näytetyksi, että klapikoneella oli myös käytetty yleisesti työtapaa, jossa halkoja oli syötetty ja poistettu koneen halkaisuterän kautta. Menettely työmaalla oli ollut työturvallisuussäännösten vastaista.

Käräjäoikeus katsoi, että työnohjaajat olivat laiminlyöneet huolehtimis- ja valvontavelvollisuutensa, työntekijän riittävän perehdytyksen sekä vaarojen ja riskien arvioinnin.  Käräjäoikeus totesi työllisyyspalveluyksikön johtajan osalta tämän laiminlyöneen huolehtia riittävästä vaarojen selvittämisestä klapikoneeseen liittyen. Lisäksi työllisyyspalveluyksikön johtaja oli laiminlyönyt toisen työnohjaajan perehdyttämisen työturvallisuusvastuun osalta ja, että tällä oli ollut asianmukaiset edellytykset tehtäviensä hoitamiseen työturvallisuuden osalta.

Yhteisösakon tuomitsemisen edellytysten osalta käräjäoikeus totesi, ettei Ylivieskan kaupungin toiminnassa ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Käräjäoikeuden mukaan laiminlyöntiä tai rikosta ei voitu pitää vähäisenä, kun otettiin huomioon laiminlyöntien tapahtuminen pitkällä aikavälillä, näistä laiminlyöneistä saadut toistuvat palautteet ja laiminlyönnin seurauksena syntyneen työtavan vaarallisuus. Käräjäoikeus kiinnitti huomiota myös siihen, ettei kaupungin ollut osoitettu ryhtyneen sellaisiin toimiin uusien rikosten ehkäisemiseksi, joiden johdosta rangaistusta oli tullut pitää kohtuuttomana. Tapaturman jälkeen työnantaja oli ottanut työntekijöiden perehdytykseen mukaan uuden perehdyttämisasiakirjan ja klapikoneen käyttöohjeet sekä tehnyt kirjallisen vaarojen arvioinnin klapikoneella työskentelyyn liittyen. Asiassa ei kuitenkaan saatu selvitystä työtavan muutoksesta, valvonnan lisäämisestä tai muista merkittävien laiminlyöntien poistamisista.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa työnantajan vastuusta ottaa huomioon valmistajan antamat ohjeet koneen ja laitteen käytössä ja muissa siihen liittyvissä toiminnoissa. Valmistajan ohjeiden tulee olla työntekijöiden saatavissa ja ymmärrettävissä. Työnantajan on perehdytettävä työntekijä koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Ennen uuden työn tai työvaiheen alkua on myös varmistettava, että työntekijä osaa noudattaa ohjeita.

Oulun käräjäoikeuden tuomio 7.12.2022, asianumero R 21/3904. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Helena Kurkinen, 0295 017 640, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto