Kuljetusalan yritys sai 10 000 euron uhkasakon työnantajan velvollisuuksien laiminlyönneistä

Julkaisuajankohta 25.4.2024 16.19
Tiedote

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, jossa pohjoiskarjalainen kuljetusalan yritys vaati työsuojeluviranomaisen eli Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen sille tuomitseman uhkasakon määrän kohtuullistamista. Uhkasakko liittyi työnteon keskeisistä ehdoista työntekijöille annettavan kirjallisen selvityksen ja palkkalaskelman antamista sekä työaikakirjanpidon pitämistä koskeviin laiminlyönteihin. Hallinto-oikeus antoi päätöksensä 16.4.2024.

Laiminlyönnit tulivat ilmi työsuojelutarkastuksessa

Tapauksessa oli kyse työnantajan velvollisuuksien laiminlyönneistä, jotka työsuojelutarkastaja oli havainnut kuljetusyritykseen tehdyssä tarkastuksessa vuonna 2023. Työnantaja ei ollut antanut palveluksessaan olleille työntekijöille kirjallista selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista eikä palkkalaskelmia. Työnantaja ei ollut myöskään pitänyt työaikakirjanpitoa. Tarkastaja antoi työnantajalle kehotukset laittaa nämä asiat kuntoon määräajassa. 

Työnantaja ei kehotuksista huolimatta laittanut asioita kuntoon, joten työsuojeluviranomainen asetti kehotusten tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Työnantaja ei tämänkään jälkeen ryhtynyt toimenpiteisiin, minkä johdosta työsuojeluviranomainen tuomitsi päätöksellään uhkasakon maksettavaksi. Sen lisäksi se velvoitti uudestaan työnantajan toimimaan kehotusten mukaan ja asetti tällä kertaa tehosteeksi korotetun 20 000 euron uhkasakon.

Työnantaja ryhtyi toimenpiteisiin 10 000 euron uhkasakon tuomitsemista koskeneen päätöksen saatuaan. Näin ollen ei ollut perustetta tuomita korotettua uhkasakkoa maksettavaksi.     

Hallinto-oikeus: ei pätevää syytä velvoitteiden noudattamatta jättämiselle 

Työnantaja valitti päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaati 10 000 euron uhkasakon kohtuullistamista. Se esitti perusteinaan, että kysymyksessä oli pienyrittäjä, joka on työsuojeluviranomaisen päätöksen saatuaan lähes välittömästi pyytänyt ohjeet velvoitteiden täyttämiseksi ja sittemmin täyttänyt velvoitteet päätöksessä vaaditulla tavalla. 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja totesi, ettei työsuojeluviranomaisen päätöstä ole syytä muuttaa. Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan muun muassa, ettei asiassa ollut esitetty uhkasakkolaissa tarkoitettua pätevää syytä velvoitteiden noudattamatta jättämiselle. Työnantajalla oli ollut oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa velvoitteita.

Työnantaja oli noudattanut velvoitteita vasta työsuojeluviranomaisen tekemän päätöksen jälkeen. Hallinto-oikeuden mukaan yksinomaan se seikka, että kyse on pienyrityksestä, ei osoita, että velvoitetun maksukyky olisi merkittävästi alentunut. Hallinto-oikeus otti päätösharkinnassaan huomioon lisäksi työnantajalle asetettujen velvoitteiden laadun ja laajuuden sekä sen, ettei asiassa ollut esitetty muutakaan uhkasakkolain mukaista perustetta uhkasakon tuomitsemiseen asetettua pienempänä. 

Työnantajan on huolehdittava velvollisuuksistaan

Työsuojeluviranomainen muistuttaa työnantajan velvollisuudesta hoitaa työsuhdeasiat asianmukaisesti. 

Työnantajan on annettava työntekijöilleen kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jos ehdot eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Työnantajan on palkan maksaessaan annettava työntekijöille laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Lisäksi työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa työaikalain säännösten mukaisesti. 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 885/2024 16.4.2024, dnro 2411/2023. Päätös ei ole lainvoimainen.


Yhteyshenkilöt

Sanna Tuunanen, [email protected], 0295 016 256

Työsuhde Työsuojelu Työsuojeluviranomainen