Kuolemaan johtaneesta työturvallisuusrikoksesta 130 000 euron yhteisösakko kaivosyhtiölle

Mediatiedote 18.5.2021

Lapin käräjäoikeus tuomitsi 30.4.2021 kaivosyhtiölle 130 000 euron yhteisösakon työturvallisuusrikoksesta. Tuomio liittyy Kittilän kaivoksella joulukuussa 2016 sattuneeseen työtapaturmaan, missä kaivinkoneenkuljettaja menehtyi pudottuaan koneen mukana 25 metriä syvään avoimeen louhokseen. Kaivinkoneenkuljettaja kuului työryhmään, joka teki kunnossapitotyötä louhoksen ylemmälle tasolle johtavalla kaivoskäytävällä.

Kaivosyhtiölle tuomitun 130 000 euron yhteisösakon lisäksi neljä tuotannon työnjohtajaa tuomittiin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta 80-100 päiväsakon sakkorangaistuksiin. Kaivostöiden työnjohtajan ja kolmen ylityönjohtajan syytteet hylättiin.

Kittilän kaivoksella oli tehty muutamaa päivää ennen joulukuussa 2016 tapahtunutta työtapaturmaa räjäytyslouhintaa, minkä seurauksena louhosperään syntyi vaarallinen aukko. Louhoksen alemmalla tasolla oli lastattu louhoksen kiviä usean vuoron ajan ennen tapaturmaa. Louhos tyhjeni lastauksen edetessä, mikä samalla pidensi putoamismatkaa. Louhoksen ylemmälle tasolle ei ollut tehty kaivoksen ohjeen mukaista räjäytyksen jälkeistä suojausta, joten kohteessa oli ollut putoamisvaara jo pidemmän aikaa ennen tapaturmaa. 

Lapin käräjäoikeus katsoi, että tuotannon työnjohtajat ovat kukin työvuorossaan laiminlyöneet louhoksen putoamissuojauksen järjestämisen. Lastauksen aloittamisen aikaan vuorossa ollut tuotannon työnjohtaja oli laiminlyönyt perän sulkemisen suojapenkereellä sekä verkolla ja vilkuilla. Työnjohtaja ei ollut myöskään huolehtinut asiaan liittyvästä tiedonkulusta. Myöhemmin vuorossa olleet kolme tuotannon työnjohtajaa eivät olleet huomioineet kaivoksen välikirjassa punaisella ollutta merkintää vakavasta suojauspuutteesta. Vaikka merkintä oli epätäsmällinen, se on selkeästi osoittanut vakavan turvallisuuspuutteen olemassaolon.

Käräjäoikeus totesi myös, että työpaikalla ei ylipäätään saa olla putoamisvaarallisia paikkoja. Tässä tapauksessa avoimeen louhokseen on ollut pääsy usean päivän ajan, ja jo se pelkästään on ollut säännösten vastaista.

Käräjäoikeuden mukaan tuotannon työnjohtajien menettely on ollut syy-yhteydessä kaivinkoneenkuljettajan kuolemaan. Lisäksi onnettomuuteen ovat osaltaan johtaneet organisatoriset tekijät, joihin tuotannon työnjohtajilla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa. 

Käräjäoikeus on katsonut jääneen selvittämättä, että kaivostöiden työnjohtaja ei olisi toiminut yhtiön ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti. Tältä osin syytteet on hylätty. Käräjäoikeus hylkäsi myös kolmen ylityönjohtajan syytteet työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta.

Kaivosyhtiö vastaa työntekijöiden suoriutumisen edellytyksistä

Käräjäoikeus katsoi, että yhtiön toimien työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehtimiseksi ei voida kohtuudella arvioida olleen riittäviä. Työntekijöiden kiireen voidaan katsoa olennaisesti lisänneen tapaturman mahdollisuutta, eikä yrityksessä ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta työturvallisuusrikosten ehkäisemiseksi.

Arvioidessaan yhteisösakon tuomitsemisen edellytyksiä käräjäoikeus on viitannut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) onnettomuustutkintaraporttiin, jonka mukaan organisaation toiminnan puutteet olivat mahdollistaneet sen, ettei havaittua ja kirjattua vaaraa poistettu ajoissa. Keskeisenä tekijänä oli ollut työntekijöiden, työnjohtajien ja tuotannonohjauskeskuksen puutteellinen kuva tehdyistä ja tekemättömistä töistä sekä onnettomuusvaarasta. Käräjäoikeuden mukaan tähän oli osaksi ollut syynä todistelussa ilmennyt kiire. Työnjohtajien työaikaa oli lyhennetty, ja heillä oli vaikeuksia ehtiä hoitamaan kaikki tehtävänsä. Yhtiö oli ollut tietoinen tilanteesta.

Yhtiössä oli jo ennen tapaturmaa ollut olemassa työohjeet ja työntekijöille oli annettu koulutusta. Tapaturman jälkeen kaivoksella on pidennetty työnjohtajien työaikaa, tehty muutoksia välikirjan merkintäkäytäntöihin, lisätty tuotannonohjauskeskuksen henkilöstön määrää sekä ryhdytty tekemään suojapenkat ennen räjäytystä.

Tuomio on lainvoimainen.

Lapin käräjäoikeuden tuomio 21/119055.

Lisätietoja:
Lakimies Mia Vierimaa, 0295 017 500, [email protected] 
Työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto