Lainvastaisesti tehdystä asbestipurkutyöstä useille 60 päiväsakkoa ja päätoteuttajalle 10 000 euron yhteisösakko

Julkaisuajankohta 8.2.2024 9.20
Tiedote

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi Josapi Oy:n toimitusjohtajalle, yhtiön työnjohtajalle sekä ulkopuoliselle maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalle vastaavalle työnjohtajalle kullekin 60 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta ja ympäristön turmelemisesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin maksamaan 10 000 euron yhteisösakko sekä menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä reilut 22 000 euroa. Asbestipurkutyötä luvatta tehneelle tuomittiin sama määrä päiväsakkoja ja hänet tuomittiin menettämään rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 5 000 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 5.2.2024.

Luvaton purkutyö ja lainvastaiset työmenetelmät 

Käräjäoikeudessa käsiteltiin Kauhavan Kirkkotiellä sijaitsevan kerros- ja omakotitalon purkutyöt, joita on suoritettu päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden toimesta vuosien 2021 ja 2023 välillä. Yhtiön toimitusjohtajan, vastaava työnjohtajan sekä rakennustyömaalle nimitetty maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama vastaavan työnjohtajan ovat tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyöneet huolehtia, että asbestin purkutyö tapahtuu lain edellyttämällä tavalla. 

Asbestin purku on teetetty henkilöllä, jolla ei ole ollut siihen lupaa. Asbesti on purettu vastoin säädettyjä työmenetelmiä ja riittämättömästi niin, että rakenteisiin on jäänyt työn jälkeen asbestia. Työn jälkeen ei ole huolehdittu siitä, että altistumisalue on huolellisesti puhdistettu asbestista ja asbestipitoisesta materiaalista. Asbestia sisältävän purkujätteen kanssa on jatkettu työskentelyä ilman suojaimia. 

Vastaajat tiesivät, että purkukohteessa on asbestia

Käräjäoikeus katsoo asiassa tulleen toteennäytetyksi, että asbestin purkutyötä on tehty lainvastaisesti syytteessä kuvatulla tavalla, ja sellaisen henkilön toimesta, jolla ei ole ollut siihen lupaa. Käräjäoikeus katsoo vastaajien toimineen vähintäänkin huolimattomasti, koska he ovat laiminlyöneet purkaa asbestia lain edellyttämällä tavalla, vaikka ovat olleet tietoisia siitä, että purkukohteessa on asbestia. 

Työmaalla on vuonna 2021 tehty työsuojelutarkastus, jossa on annettu viranomaisohjeistusta asbestityön turvallisista työmenetelmistä. Tarkastuskertomus on toimitettu yhtiön viralliseen osoitteeseen, ja siten tavoittanut yhtiön toiminnasta vastaavat henkilöt. Käräjäoikeus katsoo asiassa tulleen toteennäytetyksi, että kaikki vastaajat ovat olleet ja tienneet olevansa sellaisessa asemassa, että heillä on ollut vastuu syytteen teonkuvauksen mukaisista laiminlyönneistä. Kaikki vastaajat ovat tienneet tai heidän olisi ainakin pitänyt tietää, että työturvallisuusmääräyksiä rikotaan. Käräjäoikeus katsoo, että purkutyössä on myös menetelty vähintäänkin törkeän huolimattomasti toimimalla terveydelle ja ympäristölle vaarallista asbestia sisältäneen purkujätteen kanssa lainvastaisesti. 

Käräjäoikeus katsoo, että yhtiön toiminnassa tehty laiminlyönti on tapahtunut vaarallisessa työssä. Tämä seikka sekä työturvallisuusrikoksesta aiheutunut seuraus huomioon ottaen yhtiön toiminnassa tehtyä laiminlyöntiä ja rikosta ei voida pitää vähäisinä ja asiassa on ollut perusteet myös yhteisösakon tuomitsemille.

Asbestipölylle altistuminen tulee estää tai minimoida

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että asbestipurkutyön tekeminen edellyttää työsuojeluviranomaisen myöntämää asbestipurkutyölupaa. Asbesti on syöpää aiheuttavaa ainetta. Asbestia sisältävä rakennusmateriaali ei ole vaarallista niin kauan, kuin materiaali pysyy ehjänä. Terveydelle ja ympäristölle vaarallinen asbestipöly (asbestikuidut) vapautuu siinä vaiheessa, kun materiaali menee rikki esimerkiksi purkutyön yhteydessä. Asbesti voi aiheuttaa muun muassa asbestoosia, keuhkosyöpää, mesotelioomaa ja muita sairauksia. 

Asbestityöasetuksessa mainitut työmenetelmät perustuvat siihen, että asbestin aiheuttamat haitat tai vaarat tulee estää tai poistaa heti vaaran lähteellä siten, että asbestipölyn leviäminen ja asbestipölylle altistuminen estetään tai ainakin minimoidaan. Rakennustyömaan päätoteuttajan vastuulla on jatkuvasti tarkkailla työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintoja ja niiden yhteensovittamista, velvoitteiden täytäntöönpanoa, työturvallisuuden tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 5.2.2024, asianumero R 23/1151. Tuomio ei ole lainvoimainen. 

Työolot Työsuojelu Työsuojeluviranomainen