Missä luuraavat ammattitauti-ilmoitukset?

Mediatiedote 6.6.2022

Työsuojeluviranomainen muistuttaa työterveyshuollon lääkäreitä tekemään ammattitauti-ilmoitukset viipymättä. Työperäisten sairauksien rekisterin mukaan Suomessa todettiin vuosittain noin 3000 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä, joista työsuojelun vastuualueille tulee vain pieni osa. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle tulleissa ilmoituksissa on usein puutteelliset tiedot tapausten selvittämiseksi.

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet on määritelty työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015). Ammattitaudeiksi hyväksytyistä sairauksista on erillinen ammattitautiluettelo (769/2015). Näistä työperäisistä sairauksista ja ammattitaudeista tulee lääkärin tehdä ammattitauti-ilmoitukset työsuojeluviranomaisille. Lääkärin tulee tehdä ilmoitus viipymättä, kun hän perustellusti epäilee ammattitautia tai työstä johtuvaa sairautta. Työterveyslaitoksen arvion mukaan vain noin 26 % todetuista ammattitaudeista tai muista työperäisistä sairauksista tehdään lakisääteiset ammattitauti- tai ammattitautiepäilyilmoitukset työsuojeluviranomaisille.

Yleisimmin ammattitauteja esiintyy alkutuotannossa, rakennustyössä, julkisessa hallinnossa ja maanpuolustuksessa sekä teollisuudessa. Yleisimmät ammattitaudit ovat meluvammat, hengitystiesairaudet, ihosairaudet, asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat. Viimeisen kahden vuoden aikana on ammattitautien joukkoon hyväksytty myös Covid19-infektio, ja näitä ilmoituksia on vuonna 2021 tullut Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle lähes 300 kappaletta.

Laki velvoittaa lääkärin tekemään ammattitauti-ilmoituksen

Ammattitauti-ilmoituksen tekeminen on lääkärin lakisääteinen velvollisuus, joka koskee myös muita työperäisiä sairauksia kuin ammattitautiluettelossa mainittuja, mikäli sairaus johtuu työstä. Lain (44/2006 46a §) perusteella työsuojeluviranomainen voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä. 

Ilmoituksessa ammattitaudista tai ammattitautiepäilystä tai työstä johtuvasta muusta työperäisestä sairaudesta tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
- sairastuneen nimi, henkilötunnus sekä muut yhteystiedot kuten puhelinnumero ja osoitetiedot
- työnantajan nimi sekä työpaikan yhteystiedot kuten puhelinnumero ja osoitetiedot
- altistumisen laatu ja kesto
- tieto sairauden laadusta, toteamisesta ja siitä aiheutuneesta haitasta.

Ammattitauti-ilmoituksen tekoon on olemassa sähköinen lomake.

Työsuojeluviranomainen arvioi, onko lääkärin tekemän ammattitauti-ilmoituksen perusteella syytä selvittää tarkemmin sairastumiseen johtaneita syitä, liittyykö sairastumiseen laiminlyöntejä tai muita epäkohtia työpaikalla. Tavoitteena on ehkäistä vastaavien sairauksien syntymistä. 

Asianmukaisesti täytetty ilmoitus auttaa työsuojeluviranomaista arvioimaan sen, onko kyseisessä tapauksessa syytä ryhtyä tarkempiin selvityksiin. Kun ammattitauti-ilmoitus jää tekemättä, se myös aiheuttaa sen, että työsuojeluviranomaiset eivät saa tietoa työelämän ongelmista. Tietoa on tärkeä saada etenkin tilanteissa, joissa työperäisiä sairastumisia esiintyy yksittäisellä työpaikalla runsaasti.

Valvottava lainsäädäntö:
Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015
Valtioneuvoston asetus ammattitautiluettelosta 769/2015 
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006

Lisätietoja verkkosivuiltamme.

Lisätietoja:

Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki p. 0295 016 295
Tarkastaja Auli Arkko-Liekari p. 0295 016 229

[email protected]

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto