Onko avustuskuljetuksessa akkuja tai polttoaineita? Huomioi turvallisuus

Mediatiedote 17.3.2022

Yksi keino auttaa ihmisiä hädän keskellä on tehdä se erilaisten avustusten kautta.  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom haluaa yhdessä muiden viranomaisten kanssa muistuttaa, että avustusten keräämisessä ja kuljettamisessa on muistettava myös turvallisuusseikat. Jos kuljetat tavaroita tai aineita, jotka voivat aiheuttavaa vaaraa kuljetuksen aikana, on niiden ilmoittamisesta, pakkaamisesta ja merkitsemisestä huolehdittava erityisen hyvin. Avustuskuljetusten järjestäjä vastaa aina kuljetusten laillisuudesta. 


Kuljetuksessa vaarallisella aineella tarkoitetaan ainetta tai esinettä, joka räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai vastaavan ominaisuutensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tällaisia ovat esimerkiksi litiumakut ja - paristot, erilaiset akku- ja paristokäyttöiset laitteet, varavirtalähteet, kaasupullot ja -patruunat, palavat nesteet ja aerosolit. 


"Vaarallisten aineiden kuljettamiseen on oma lainsäädäntönsä ja sen tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa. Avustuskuljetuksissa lähettäjä eli käytännössä kuljetusten järjestäjä vastaa siitä, että sitä noudatetaan", kertoo Traficomin erityisasiantuntija Miina Grönlund


Kuljetusmääräykset ovat kuljetusmuotokohtaisia, ja esimerkiksi tiekuljetuksessa sallittu aine saattaa olla kielletty merikuljetuksessa tai vaatimukset kuljetukselle saattavat hieman poiketa toisistaan.

Pakkaa ja merkitse oikein – muista ilmoittaminen 

Vaaralliset aineet on pakattava määräysten mukaisesti siten, että oikein pakkaamalla minimoidaan mahdolliset onnettomuustilanteissa aiheutuvat riskit. Vaarallisten aineiden turvallinen kuljettaminen perustuu aineiden asianmukaiseen luokitukseen eli aineiden vaaraominaisuuksien määrittämiseen. Kansainvälisesti yhtenevillä merkinnöillä varmistetaan, että kuljetukset pääsevät sujuvasti ja turvallisesti perille.


"Pakkaukset on merkittävä vaaraominaisuudet osoittavilla lipukkeilla tai vastaavilla merkinnöillä, jotta voidaan turvata tarpeen tullen pelastustoiminnassa tarpeellinen tieto. Lasti on myös sijoitettava ja sidottava niin, ettei se pääse liikkumaan tai vaurioitumaan kuljetuksen aikana aiheuttaen vaaratilanteita", Grönlund ohjeistaa.


Vaarallisia aineita kuljetettaessa on myös pidettävä mukana kuljetusasiakirjat, joihin on kirjattu aineen nimi, luokitus ja muut tarvittavat tiedot. "Jos lähetys sisältää vaarallisia aineita, mainitse asiasta kuljetustilauksen yhteydessä. Samoin kyydissä olevat vaaralliset aineet on ilmoitettava henkilökunnalle muun muassa, kun ajetaan autolla laivaan", Grönlund jatkaa. 


Tulli valvoo vaarallisten aineiden kuljetuksia satamissa. "EU:n ulkopuolelle vietävien avustuskuljetusten osalta kuljetuksia järjestävien yksityishenkilöiden on myös tarkoituksenmukaista antaa tulli-ilmoitukset jo ennen Suomesta poistumista. Tämä helpottaa kuljetuksen viemistä EU:n rajan yli esim. Puolasta Ukrainaan ja sujuvoittaa avun perille pääsyä. Mukaan kannattaa aina myös ottaa tavaraluettelo kuljetettavista avustustarvikkeista", muistuttaa tulliylitarkastaja Nadja Painokallio Tullista.

Huomioi työturvallisuus sekä ajo- ja lepoajat

Jos avustuskuljetuksen hoitava kuljettaja on työsuhteessa, tulee työnantajan huolehtia hänen työturvallisuudestaan. 

Lisäksi kuljettajan ja mahdollisen työnantajan tulee huolehtia siitä, että kuljetuksessa noudatetaan ajo- ja lepoaikasäännöksiä. Eri jäsenvaltiot ovat voineet myöntää niihin kansallisia poikkeuksia, jotka on syytä selvittää ennen matkalle lähtöä.

Yksityishenkilöille tehokkain tapa auttaa on tehdä lahjoitus avustusjärjestöille. Järjestöt kykenevät toimittamaan avun perille keskitetysti ja myös arvioimaan avun tarpeen paikan päällä.

Lisätietoja:
Traficom: eriytyisasiantuntija Miina Grönlund, [email protected], p. 029 534 5267
Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat säädökset ja määräykset eri liikennemuodoissa

Tulli: tulliylitarkastaja Nadja Painokallio, nadja.painokallio(at)tulli.fi, p. 040 332 7577, Twitterissä @nadjapainokall1
Tietoa vienti-ilmoittamisesta   
Tutustu myös Tullin yksityishenkilöille ja yrityksille tarkoitettuun vienti-ilmoituspalveluun 

Tiedote on laadittu yhteistyössä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, liikenne- ja viestintäministeriön, Tullin, Rajavartiolaitoksen, Poliisihallituksen, sisäministeriön, Työsuojeluviranomaisen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa.