Puutteet työstökoneissa toivat sakkoja toimitusjohtajalle ja tuotantojohtajalle

Mediatiedote 21.9.2021

Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi konepajan toimitusjohtajan sekä tuotantojohtajan molemmat 20 päiväsakon sakkorangaistukseen kahdesta työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiölle tuomittiin 15 000 euron yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 20.9.2021.

Käsiteltävänä oli kaksi eri tekoa: toukokuussa 2019 tapahtunut työtapaturma sekä myöhemmin vuonna 2020 havaitut työturvallisuuspuutteet yhtiön työstökeskuksissa. Työtapaturmassa työntekijä hioi käsin hiomapaperilla kappaletta, joka pyöri työstökoneessa. Hionnan aikana työntekijän käsine takertui kiinni hiottavaan kappaleeseen ja hänen kätensä alkoi pyöriä kappaleen mukana.

Työtapaturman työsuojelutarkastuksella havaittiin, että työstökeskuksen turvakytkin oli poistettu käytöstä, jotta vaarallisen työtavan käyttö oli mahdollista. Turvakytkin oli tarkastuksella otettu käyttöön, mutta asiasta annettiin viranomaisohjausta kehotuksen muodossa. Lisäksi itse työtapa todettiin tarkastuksella vaaralliseksi. Työsuojeluviranomainen ilmoitti asian poliisille tutkittavaksi.

Toinen rikos liittyi tarkastajan tekemään havaintoon työsuojelutarkastuksella tammikuussa 2020. Tarkastaja havaitsi, että useasta saman työnantajan työstökeskuksesta oli joko turvakytkin ohitettu tai se oli rikki. Koska samasta asiasta oli aikaisemmin annettu viranomaisohjausta, katsoi työsuojeluviranomainen, että kyse oli tahallisesta työturvallisuuslainsäädännön rikkomisesta, ja tarkastuksen havaintojen perusteella tehtiin toinen ilmoitus poliisille. Käräjäoikeudessa asiat käsiteltiin samassa istunnossa.

Käräjäoikeudessa tuotantojohtaja myönsi molemmat teot tuottamuksellisina. Toimitusjohtaja sen sijaan kiisti syytteet. Toimitusjohtajan mukaan hänen tehtäviinsä kuului hallinnollinen ja operatiivinen johtaminen hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vetosi yhtiön vastuumatriisiin. Toimitusjohtajan kertoman mukaan hän ei tiennyt turvakytkimien ohittamisesta tai puuttumisesta tai väärän työtavan käytöstä. Lisäksi hän oli kertomansa mukaan pyrkinyt varmistamaan, että rikkinäiset turvakytkimet tulevat korjatuksi. Korjaukset on kuitenkin saatu tehtyä vasta tammikuussa 2020 tehdyn työsuojelutarkastuksen jälkeen.

Koneiden ja työtapojen turvallisuudesta pitää huolehtia

Käräjäoikeus totesi riidattomiksi seikoiksi, että koneen turvakytkin oli ohitettu ja työntekijän käyttämä työtapa oli vaarallinen. Lisäksi riidatonta oli, että tammikuussa 2020 tehdyllä tarkastuksella oli havaittu rikkinäiset turvakytkimet. Sen sijaan oikeudessa selvitettiin, oliko toimitusjohtaja ollut tietoinen vaarallisen työtavan käytöstä ja koneistuskeskuksien vaara-alueille estävien rajakytkimien puuttumisesta.

Keskeisenä todisteena asiassa oli työsuojelutarkastajan työtapaturman johdosta tekemän työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus. Tarkastuskertomuksen mukaan toimitusjohtaja oli tarkastuksella kertonut muun muassa, että vahingoittuneen suorittamalle hiontatyölle oli usein tarve. Tarkastuksella toimitusjohtaja myös kertoi, että hän tiesi työmenetelmän olevan vaarallinen.

Oikeudessa toimitusjohtaja katsoi, että tarkastaja oli ymmärtänyt ja kirjannut väärin hänen tarkastuksella kertomaansa. Tarkastajan ja todistajan kertoman mukaan tarkastuksella käydyn keskustelun sisältö oli kirjattu tarkastuskertomukseen oikein. Tarkastuskertomuksen ja kuultujen kertomusten perusteella käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja oli tietoinen vaarallisen työtavan käytöstä eikä ollut puuttunut sen käyttöön. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtajalla oli kokonaisvastuu yhtiön työturvallisuudesta.

Mitä tuli myöhemmin tammikuussa 2020 työsuojelutarkastuksella havaittuihin puutteisiin, käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja oli tietoinen rajakytkimien puuttumisesta tai rikkoutumisesta. Tätä puolsivat todistajien kertomukset siitä, että yhtiön johdolle oli ilmoitettu rajakytkimen puutteista ja toisaalta toimitusjohtajan omakin kertomus, jonka mukaan hän oli hallin puolella käydessään havainnut, että koneiden ovia pidetiin auki, kun ne kävivät. Toimitusjohtajan mukaan hän oli pyrkinyt saamaan paikalle korjaajan, mutta käräjäoikeuden mukaan tällä asialla ei ollut merkitystä, koska koneita oli kuitenkin käytetty koko ajan työskentelyyn, vaikka niiden turvakytkimet olivat rikki.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan on huolehdittava koneiden ja työtapojen turvallisuudessa. Tässäkin tapauksessa turvakytkimien ohittaminen mahdollisti vaarallisen työtavan käytön. Jos turvakytkin olisi ollut toiminnassa, ei työntekijä olisi voinut avata työstökeskuksen kantta ja hioa kappaletta käsin koneen käydessä. Työnantajan tulee valvoa, että työpaikan koneet ovat turvalliset ja että työntekijöiden mahdollisiin vaarallisiin työtapoihin puututaan.

Satakunnan käräjäoikeuden tuomio numero 21/138868, 20.9.2021. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Suontausta, 040 7270 549, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto