Puutteita omavalmisteisen koneen turvallisuudessa – työnjohtajalle sakkoja ja yhtiölle yhteisö-sakko

Julkaisuajankohta 5.12.2023 12.45
Tiedote

Keski-Suomen käräjäoikeus on 30.11.2023 tuominnut Millog Oy:n työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta kahdeksaan päiväsakkoon ja Millog Oy:n 10 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi, kun Millog Oy:ssä suoritettiin työsuojelutarkastus tammikuussa 2021 sattuneen työtapaturman johdosta. Tarkastuksella havaittiin useita puutteita tapaturmaan liittyvässä 30–40 vuotta vanhassa omavalmisteisessa lämpöhitsauskoneessa.

Käräjäoikeus katsoi esitetyn todistelun perusteella tulleen näytetyksi, että koneen turvalaitteiden toimintaa ei ollut testattu ennen koneen käyttöönottoa. Yhtiössä ei myöskään ollut luotu koneen toimintakunnon varmistamiseksi asianmukaista prosessia, joka olisi tukenut tarkastusvelvollisuudesta huolehtimista.

Vaarojen selvityksen ja riskien arvioinnin osalta ratkaistavana oli, mikä merkitys oli annettava sille, että kyseessä oli vanha, toiminnaltaan vakaa kone, jossa ei ollut aiemmin havaittu vikoja tai käyttöön liittyviä ongelmia. Koneelle tapaturman jälkeen tehdyssä vaarojen arvioinnissa oli havaittu turvallisuuspuutteita ja koneeseen oli tehty turvallisuutta parantavia muutoksia. Käräjäoikeus katsoi, että vaikka yhtiössä oli tehty vaarojen arviointia yleisesti, ei kyseisen koneen vaaroja ollut kuitenkaan arvioitu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Käräjäoikeuden mukaan huolellisella ja työturvallisuusmääräysten mukaisella menettelyllä vaaroihin olisi voitu puuttua ajoissa.

Koneen käyttöohjeiden osalta käräjäoikeuden tuli ratkaista, oliko käsittelyssä kirjallisena todisteena esitettyä työohjetta pidettävä ainakin osittain koneen käyttöohjeena. Käräjäoikeus totesi, että työohje, joka oli yleisluontoinen ja jossa ei ollut mainittu konetta lainkaan, oli ohje tuotteen tekemiseksi eikä koneen käyttämiseksi. Näin ollen sitä ei voitu rinnastaa koneen käyttöohjeeseen. Käräjäoikeus katsoi, ettei koneeseen ollut laadittu eikä saatavilla riittäviä käyttöohjeita työturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla.

Käräjäoikeus katsoi, ettei yhtiö ollut varmistanut riittäviä resursseja työnjohtajalle työturvallisuusvastuiden hoitamiseksi, joten yhtiön toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta työtuvallisuusrikoksen ehkäisemiseksi ja perusteet yhteisösakon tuomitsemiselle olivat olemassa. Yhteisösakon mittaamisessa käräjäoikeus otti korottavina seikkoina huomioon yhtiön koon ja taloudellisen aseman. Yhteisösakon määrää alentavina seikkoina puolestaan huomioitiin yhtiössä tehty aktiivinen kehitystyö työturvallisuusasioissa. Lisäksi vaikka laiminlyönti oli ollut pitkäaikainen, oli se kohdistunut vain yhteen koneeseen ja työturvallisuuspuutteisiin oli puututtu tapaturman jälkeen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että myös omavalmisteisten työvälineiden osalta työnantajan on tehtävä järjestelmällinen vaarojen arviointi ja huolehdittava, että työvälineen käyttöohjeet on laadittu ja saatavilla.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 22/3345. Tuomio ei ole tiedotteen julkaisuhetkellä lainvoimainen.