Satakuntalaiselle nikkeliä valmistavalle yhtiölle 50 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 21.10.2022

Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi nikkeliä ja siihen liittyviä sivutuotteita valmistavan ja myyvän yhtiön 50 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Syyttäjä vaati vähintään 200 000 euron yhteisösakkoa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 19.10.2022.

Tuomio liittyi Harjavallassa tammikuussa 2020 sekä elokuussa 2020 sattuneisiin työtapaturmiin. Tammikuussa 2020 yhtiön prosessinhoitajana työskennellyt työntekijä oli työtehtävänsä yhteydessä astunut puiselle porrastasolle, jonka alla ollut kiinteä ritilätaso putosi. Työntekijä putosi kahden metrin matkan alla olevien putkien päälle ja loukkaantui. 

Toinen tapaturma sattui elokuussa 2020. Kesätyöntekijä työskenteli siltanosturin kuljettajana työmaalla. Aliurakoitsija oli tilannut nostotyön päätoteuttajalta eli tuomitulta yhtiöltä. Kun kesätyöntekijä siirsi nosturia, se törmäsi teräksiseen ohjauskehikkoon, jonka korkeat pystytolpat olivat nosturin ajolinjalla. Nosturin hytti putosi törmäyksen johdosta noin kolme metriä, ja työntekijälle aiheutui lieviä vammoja.

Ritilätasojen kuntoa ei valvottu riittävästi 

Käräjäoikeus katsoi ensimmäisen tapaturman osalta, että ritilätasojen kunnon seurantaan olisi tullut kiinnittää yhtiössä erityistä huomiota ja että työpaikalla tulee voida paitsi työskennellä, myös liikkua turvallisesti. Ritilätasojen kuntoa ei ollut valvottu työpaikalla riittävän järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Työnantaja ei ollut antanut vaarojen arvioinnissa riittävän suurta merkitystä tälle tapaturmavaaralle, eikä siten suunnitellut tai toteuttanut riittäviä toimenpiteitä vaaran poistamiseksi tai sen merkityksen vähentämiseksi. Työsuojeluviranomaisen tekemän työsuojelutarkastuksen mukaan huonokuntoiset ritilätasot aiheuttivat työpaikalla merkittävän ja jossain paikoissa jopa sietämättömän tapaturmanvaaran.

Päätoteuttaja ei huolehtinut toimintojen yhteensovittamisesta 

Toisessa tapaturmassa oli kyse yhteisestä työmaasta, jossa yhteisösakkoon tuomittu yhtiö toimi rakennusmaan päätoteuttajana. Käräjäoikeus katsoi, että todistelun mukaan oli voinut päätellä, etteivät kaikki samanaikaisesti suoritettavat työt olleet päätoteuttajan tiedossa ja hallinnassa, eikä aliurakoitsijat tunnistaneet heidän töihinsä liittyviä riskejä ja tehneet sen perusteella riittäviä turvallisuussuunnitelmia. Käräjäoikeuden mukaan yhtiön olisi tullut huolehtia yhteisellä työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintojen yhteensovittamisesta, turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä. 

Käräjäoikeus katsoi, että yhtiö oli laiminlyönyt huolehtia edellä mainituista seikoista riittävällä tavalla. Yhtiö oli ainakin huolimattomuudesta rikkonut työturvallisuusmääräyksiä tai aiheuttanut työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan laiminlyödessään huolehtia töiden yhteensovittamisesta.

Työsuojeluviranomaisen suorittaman tarkastuksen mukaan tapaturmaan johtivat puutteet rakennustyömaan yleisjohdossa, osapuolten välisessä yhteistoiminnassa sekä tiedonkulussa. Nosturin ja ohjauskehikon törmäysvaaraa ei ollut tunnistettu riittävällä tavalla riskiksi, joka vaatisi etukäteen töiden yhteensovittamiseen liittyvää turvallisuussuunnittelua. Työsuojeluviranomainen oli ennen kyseistä tapaturmaa suorittanut tarkastuksen yhtiöön ja todennut yhtiön laiminlyöneen pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan tiedottamisvelvollisuuden.

Yhtiön pyrkimys kehittää työturvallisuutta pienensi yhteisösakkoa

Yhteisösakon osalta käräjäoikeus piti selvänä, että molempien tapaturmista johtuneet rikokset oli tehty yhtiön puolesta ja hyväksi. Yhtiön velvollisuutena on ollut huolehtia siitä, että sen toiminnassa noudatetaan työturvallisuutta koskevia lakeja ja säännöksiä. Yhtiön toiminnassa tehtiin kaksi työturvallisuusrikosta ja pääsyy oli työturvallisuusmääräysten rikkomisiin liittyneet laiminlyönnit työn turvallisuuden valvonnassa. 

Käräjäoikeuden mukaan laiminlyönnit ovat aiheuttaneet merkittävän vahingonvaaran ja työsuojelutarkastuksissa oli jo aiemmin kiinnitetty yhtiön huomiota sille kuuluviin velvollisuuksiin rakennusmaan päätoteuttajana. Todistelusta kuitenkin ilmeni, että yhtiön suhtautuminen työturvallisuutta koskeviin asioihin oli myönteinen ja sitä oli järjestelmällisesti pyritty kehittämään ja parantamaan. Käräjäoikeus katsoi, että yhtiön syyksi luettujen laiminlyöntien laatu ja laajuus sekä yhtiön taloudellinen asema huomioon ottaen oikeudenmukainen yhteisösakon määrä on 50 000 euroa.

Työsuojelun lakimies: Työturvallisuuden seuranta ei nuku koskaan

”Työnantajan tulee jatkuvasti tarkkailla työtapojen turvallisuutta ja ennakoida mahdollisia työturvallisuusriskejä. Nämä riskit tulee tunnistaa ja ottaa huomioon työpaikan toiminnassa sekä organisaation kaikilla tasoilla. Voidaan sanoa, että työturvallisuuden seuranta ei nuku koskaan”, muistuttaa työsuojelun lakimies Natalie Eklund Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Satakunnan käräjäoikeus tuomio R 22/10. Ei lainvoimainen.

Lisätiedot
Lakimies Natalie Eklund, puh. 029 501 8188, [email protected] 
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue