Sex beskrivningar av olycksfall med stege – skador, böter och lärdomar den hårda vägen

Emma Helenius 16.11.2022 / päivitetty 16.11.2022 15:01

I Finlands lagstiftning förbjuds arbete med anliggande stegar. De får endast användas som tillfälliga förbindelseleder och även då måste man säkerställa deras skick och att de inte kan välta eller glida. Låter det som en överdriven reaktion i regel-Finland? Arbetarskyddsförvaltningens olycksfallsutredare stöter ständigt på olyckor med stegar som låter simpla och som man lätt kunde ha undvikit. Läs beskrivningarna nedan om sex fallolyckor – kunde de ha inträffat på din arbetsplats?

Fall 1: Det lönar sig inte att improvisera på arbetsplatsen, utan använda lämpliga verktyg

Arbetstagaren bytte takfotsbrädor tillsammans med ett arbetspar. De använde en bunt plankor som arbetsplattform och klev upp på arbetsplattformen med en anliggande stege. En av de anställda steg uppenbarligen mellan pinnarna och föll när de klättrade upp för stegen. På arbetsplatsen skulle man ha haft tillgång till ett så kallat trapptorn. Tingsrätten dömde företaget verksamt inom metallbranschen till en samfundsbot på tusen euro för arbetarskyddsbrott.

Fall 2: Stegen gled – stora böter för företaget och de som ansvarade för arbetstagarnas säkerhet

Arbetstagaren fick skador i inre organen när hen steg upp på taket längs en stege. Den anliggande stegen placerades mot vattenplåten så att man inte hindrade stegen från att välta och glida. Stegen var inte tillräckligt hög för att sträcka sig tillräckligt över den tillgängliga nivån. En anliggande stege är inte en säker förbindelseled. I fallet dömdes verkställande direktören till 10 dagsböter och arbetsledaren till 15 dagsböter. Även arbetsgivarbolaget dömdes till samfundsbot på 7 000 euro.

Olycksfallet kunde ha förhindrats genom att ordna en trygg passage till taket genom att till exempel använda ställningar avsedda för detta.

Fall 3: En icke fastsatt stege fick arbetstagaren att glida ner i drivan

En fastighetsskötare avlägsnade snö från taket. Hen klättrade upp på taket längs en anliggande stege. Efter att ha fällt ner snön kastade hen snöskyffeln på marken och började klättra ner längs stegen. När fastighetsskötaren stod på stegens översta pinne föll stegen och hen föll ner på marken och skadades allvarligt.

Om man är tvungen att använda anliggande stegar ska de placeras på ett stadigt underlag så att de inte kan ramla och glida. På stegen ska halkskydd och anordningar som förhindrar att stegen välter användas.

Fall 4: Att ha en arbetskamrat som säkrare är inte tillräckligt skydd

En fastighetsskötare reparerade en skjutdörr i en maskinhall på 3-4 meters höjd. I arbetsskedet använde hen en stege i aluminium och bad en annan arbetstagare att hålla fast vid stegens nedre ända. Fastighetsskötaren klättrade upp till cirka ett par meters höjd när stegen gled på det hala underlaget och hen föll ner på marken. Att använda en annan arbetstagare som fysiskt hinder är inte tillräckligt med tanke på arbetarskyddsbestämmelserna, eftersom säkrandet då på grund av mänskliga omständigheter blir slumpmässigt.

Olycksfallet kunde ha förhindrats till exempel genom att använda en flyttbar aluminiumställning eller en A-stege som är tillräckligt stabil för arbetsuppgiften och objektet.

Fall 5: Produktionschefen och företaget fick böter på grund av arbetstagarens olycksfall

En anställd vid ett företag i metallbranschen klättrade på en anliggande stege till cirka 2,5 meters höjd för att fästa en lyftkrok. Den anliggande stegen stöddes inte på något sätt, vilket ledde till att den gled under arbetstagaren och arbetstagaren skadades. Tingsrätten dömde verkställande direktören och produktionschefen i företaget i metallbranschen till 25 dagsböter för arbetarskyddsbrott. Dessutom dömdes bolaget att betala en samfundsbot på 4 000 euro.

Tingsrätten ansåg att den anliggande stegens glidande skulle ha kunnat förhindras genom att fästa dem antingen i övre eller nedre ändan. Alla tekniska lösningar borde ha gjorts först, och endast om de inte hade varit möjliga, hade andra alternativ kunnat användas.

Fall 6: En A-stege är inte stadig då man sträcker sig åt sidan

En elmontör höll på att dra en elledning för installation av en varmvattenkopp. Hen klättrade upp på en A-stege (höjd ca 1,5 m) och sträckte sig i sidled för att kontrollera att elkabeln som dras till utrymmet bredvid var tillräckligt lång. A-stegen föll i sidled och montören föll på golvet i hallen. Olycksfallet skulle ha kunnat förhindras genom att använda en personlyft eller arbetsställningar. Vid användning av A-stegar ska man säkerställa att de står stadigt.

Över en tredjedel av olycksfallen med stege krävde över en vecka på sjukledighet

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralen inträffade nästan 700 olyckor med stege 2020. I 250 av dessa fall var arbetstagaren frånvarande från arbetet på grund av olycksfallet i över en vecka. Enligt Arbetshälsoinstitutets undersökning är olyckans kostnader för arbetsgivaren i genomsnitt 6 000 euro. En snabb räkneoperation visar att olycksfallen orsakar en ganska stor faktura som arbetsgivaren ska betala. Och den summan beaktar ännu inte bötesstraff som påförts säkerhetsansvariga chefer och företag. Ett företag som bryr sig om sin personal sörjer för sina anställdas säkerhet och sparar samtidigt själv många slantar.
 

Emma Helenius

Inspektör