Suojaamaton nielu aiheutti tapaturman: Yhtiö tuomittiin 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 18.6.2021

Pirkanmaan käräjäoikeus tuominnut paperiteollisuudessa toimivan yhtiön 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön työnjohtajan katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, mutta jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 9.6.2021.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa yhtiön työntekijälle huhtikuussa 2019 tapahtunutta työtapaturmaa. Työntekijä loukkaantui, kun hän oli tarkistamassa kartonkitehtaan pituusleikkurin viimeistelypään pulpperin viistokuljettimen hihnalle syntynyttä tukosta. Koska hihnan etupuolelta ei nähnyt tukosta kokonaisuudessaan, työntekijä meni hihnan yläpäähän ja sen alta hihnan toiselle puolelle. Kädessään hänellä oli noin metrin pituinen keksi. Se on työväline, jota käytetään hihnalle syntyneiden tukosten aukaisuun. Kun työntekijä oli poistumassa ylhäältä mennäkseen sammuttamaan laitteen, keksi tarttui johonkin ja veti työntekijän oikean käden puristuksiin hihnan ja telan väliin.

Työntekijä hälytti apua radiopuhelimella massatuotannon valvomosta, josta lähetettiin apua. Työntekijän käsi oli telan ja tukipalkin välissä useita minuutteja. Ensimmäiset apuun tulleet leikkasivat hihnan poikki, jotta kädelle saatiin lisää tilaa. Tämän jälkeen auttajat leikkasivat telan kiinnityskannakkeen poikki, jotta käsi saatiin vapautettua.

Käräjäoikeus totesi, että työturvallisuusmääräysten mukaan työnantajan olisi pitänyt estää pääsy nielun aiheuttamalle vaara-alueelle ensisijaisesti teknisin toimenpitein. Onnettomuushetkellä pääsy nielun vaara-alueelle oli ollut esteetön. Tapaturman jälkeen pääsy vaara-alueelle oli estetty portein ja valoverhoin niin, että laite sammuu automaattisesti. Käräjäoikeus katsoi, että tehtaalla oli laiminlyöty koneen vaara-alueelle pääsyn estämistä koskevia työturvallisuusmääräyksiä.

Käräjäoikeus totesi myös, että avoimiin nieluihin liittyvien liikkuvien hihnojen ja vastaavien koneiden vaara-alueelle pääsyn ehkäisemisen olevan olennainen osa koneturvallisuutta. Koska yhtiön toiminnassa oli näytetty laiminlyödyn lakisääteisiä velvollisuuksia huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, oli edellytykset yhteisösakon tuomitsemiselle olemassa. Yhteisösakon suuruutta arvioidessa käräjäoikeus otti kuitenkin huomioon sen, että kyse oli ollut yksittäisestä koneesta, ja että onnettomuuden tapahtumiseen oli vaikuttanut myös työntekijän oma ohjeiden vastainen menettely. Käräjäoikeus arvioi oikeudenmukaiseksi yhteisösakon määräksi 15 000 euroa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että paperiteollisuudessa ja teollisuuden alalla ylipäätään nielut ovat yksi yleisimmistä vaaranpaikoista ja vakavien tapaturmien aiheuttajista. Työnantajan tulee teknisin toimenpitein huolehtia, että työntekijän ulottuvilla ei ole suojaamattomia nieluja. Sellaisilla seikoilla, kuten että koneen käyttö ei ole edellyttänyt vaara-alueelle koskemista, työ ei ole pakkotahtista taikka juuri kyseisellä nielulla ei ole aiemmin tapahtunut edes läheltä piti -tilanteita, ei sinänsä ole merkitystä, koska mahdollisuus koskettaa vaara-aluetta on estettävä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/6893

Lisätiedot:
Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto