Suurin osa tilaajista pyrki aiempaa parempaan tilaajavastuulain noudattamiseen - reilu neljännes onnistui

Mediatiedote 19.10.2022

Seurantatarkastuksissa havaittiin, että 135 tilaajaa oli toteuttanut korjaustoimenpiteitä, mutta vain 57 tilaajaa oli noudattanut selvitysvelvollisuutta oikein. Alkuvuonna 2022 toteutetut seurantatarkastukset kohdistettiin kuljetus-, rakennus-, siivous- ja teollisuusalan tilaajiin. Kaikki 234 tarkastettua tilaajaa olivat saaneet aiemmassa tarkastuksessa yleistä neuvontaa tilaajavastuulaista sekä myöhemmin tarkastuskertomuksessa velvoitteita selvitysvelvollisuuden noudattamisesta.

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan tulee ennen alihankinta- tai vuokratyösopimuksen solmimista hankkia laissa yksilöidyt todistukset ja selvitykset. Seurantatarkastuksissa valvottiin sitä, miten tilaajat ovat noudattaneet tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvollisuutta niissä sopimuksissa, jotka tilaaja oli solminut edellisen tarkastuksen jälkeen. Seurantatarkastusten tarkoituksena oli myös kerätä tietoa siitä, millaisiin asioihin tilaajien korjaustoimenpiteet eli muutosteot kohdistuivat. Nämä luokiteltiin hankeraportissa tietoteknisiin järjestelmiin, ohjeistukseen, henkilöstöön ja malliasiakirjoihin kohdistuviksi. Näiden lisäksi haastatteluissa nousseet havainnot tilaajavastuulain vähimmäistason ylittävistä toimintamalleista luokiteltiin erikseen, samoin havainnot siitä, ettei tilaaja ole tehnyt mitään muutostekoja.

Tarkastetuista tilaajista 135 (69 %) kertoi toteuttaneensa jotain muutoksia saamansa ohjeistuksen perusteella. Eniten oli toteutettu tilaajan käyttämiin tietojärjestelmiin kohdistuvia muutoksia (74 kpl). Moni oli laatinut tai päivittänyt sisäistä ohjeistustaan (49 kpl) taikka kouluttanut henkilöstöään (42 kpl). Tarkastuksissa todettiin, että 30 tilaajan toimintatavat ylittävät tilaajavastuulain vähimmäistason.

Muutostekojen runsaudesta huolimatta vain 57 tilaajaa (28 %) oli noudattanut tilaajavastuulakia oikein ja lähes kaikki näistä olivat toteuttaneet muutostekoja. Toimintaohjeita nyt tehdyissä tarkastuksissa sai 150 tilaajaa. Näistä 131 tilaajaa sai saman toimintaohjeen kuin aiemmin. Toimintaohjeita saaneista tilaajista joka kolmas yritys ei ollut tehnyt mitään muutoksia toimintatapoihinsa.

Tarkastusten havainnot osoittavat, että suurella osalla tilaajia on halu toimia oikein ja noudattaa selvitysvelvollisuutta, mutta aina toteutetut muutokset eivät yhdellä kerralla korjaa tilannetta riittävästi. Hankkeen tarkastusten havaintojen perusteella seurantatarkastuksille on selkeä tarve, joten niitä tehdään myös vuonna 2023.

Lisätietoja
Ylitarkastaja Mira Nousiainen, 029 501 6320, [email protected].
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Twitter: @tilaajavastuu
Tyosuojelu.fi/tilaajavastuu