Taakan kiinnittäminen asennusnosturiin vaatii kirjallisen luvan

Verkkouutinen 3.6.2020

Uuden työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 14 a §:n mukaan työntekijällä on oltava 1.3.2020 alkaen työnantajan kirjallinen lupa taakan kiinnittämiseen asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin.

Taakan kiinnittäminen nosturiin ja noston ohjaaminen eli niin kutsuttu alamiestyöskentely on vaativaa ja työturvallisuuden kannalta kriittistä työtä. Tämän vuoksi työvaiheeseen on katsottu tarpeelliseksi kiinnittää säädöstasolla erityistä huomiota. 1.3.2020 alkaen on edellytetty, että alamiehenä toimivalla henkilöllä on työnantajan myöntämä kirjallinen lupa alamiestyöskentelyyn.

Ennen luvan myöntämistä työnantajan tulee varmistua, että työntekijällä on saamansa koulutuksen tai aikaisemman työkokemuksensa perusteella riittävä kyky ja taito taakan kiinnittämiseen. Asetuksen tarkoituksena on parantaa alamiestyöskentelyä ja näin lisätä nostotyön turvallisuutta. Kirjallisen luvan antaminen ei poista työnantajan vastuuta nostotöiden valvonnasta ja turvallisesta suorittamisesta.

Työnantajan lupaa edellytetään aina, kun taakka kiinnitetään asennusnosturiin tarkoituksena nostaa ja siirtää taakkaa työmaa-alueella. Asennuskäyttöön tarkoitettuja nostureita ovat ensisijaisesti torni- ja ajoneuvonosturit. Asennusnosturina voidaan käyttää myös muuta suoritusarvoiltaan riittävää ja asennuskäyttöön suunniteltua ja valmistettua nosturia. Vaatimus ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa tilapäisesti kuormaa työmaalle tuovan ajoneuvon lasti puretaan siihen asennetulla kuormausnosturilla työmaavarastoon, vaikka apuna käytettäisiin työmaan työntekijöitä. Se, onko nosturia tarkoitettu asennustyöhön, on käytävä ilmi nostolaitteen käyttöohjeesta.

Alamiehen tehtävänä on varmistaa, että taakka on kiinnitetty oikein ja oikeilla nostoapuvälineillä, huomioiden taakanlähettäjän nosto- ja kiinnitysohjeet. Alamiehen tulee tuntea erilaisten nostoapuvälineiden turvallinen käyttö ja niiden käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset. Alamiehen tulee myös tietää, milloin nostoapuvälineen kunto estää sen käytön.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 14 a §

Lisätietoja:
Työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonnan rakennusalan päivystys, puh. 0295 016 620