Toistuvat puutteet työmaiden putoamissuojauksissa Varsinais-Suomessa toivat sakkoja ja yhteisösakon

Mediatiedote 11.2.2020

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi katto- ja ränniremontteja tekevän yhtiön toimitusjohtajan 25 päiväsakkoon sekä tapahtumahetkellä yksikön päällikkönä toimineen työnantajan edustajan 15 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin maksamaan 20 000 euron yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 7.2.2020.

Tapauksessa oli kyse laiminlyönneistä koskien putoamissuojauksia ja nojatikkaiden käyttöä. Työsuojeluviranomainen teki vuoden 2017 aikana viisi työsuojelutarkastuksesta yhtiön työmaille. Työmaat sijaitsivat Turussa, Naantalissa, Laitilassa ja Uudessakaupungissa. Kaikilla työmailla työskenneltiin katolla 2–6 metrin korkeudessa ilman kaiteita, telineitä tai muita asianmukaisia putoamissuojauksia. Lisäksi tikkaiden käytössä oli puutteita neljällä työmaalla. Nojatikkaita esimerkiksi käytettiin pääasiallisena kulkutienä, vaikka niitä lain mukaan voi käyttää vain tilapäisenä kulkutienä.

Käräjäoikeus katsoi, että kysymys oli yhdestä työturvallisuuteen liittyvästä rikoksesta, johon on sisältynyt lainvastaiseksi väitetyn tilan ylläpitäminen. Käräjäoikeuden perusteluna oli se, että kysymys oli tarkastuksilla havaituista samankaltaisista puutteista, jotka olivat toistuneet yhtiön eri työmailla.

Työturvallisuuden valvontaa ei voinut jättää kokonaan nokkamiesten vastuulle

Työturvallisuusrikoksen osalta käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että viranomaisohjauksesta huolimatta yhtiön työmailla esiintyi toistuvia työturvallisuuslainsäädännön rikkomuksia. Tähän oli oikeuden mukaan vaikuttanut se, että työnantaja oli huolehtinut puutteellisesti työturvallisuusmääräysten noudattamisen valvonnasta. Oikeudessa keskusteltiin erityisesti ryhmänjohtajista eli nk. nokkamiehistä, jotka vastaajien mukaan vastasivat työturvallisuudesta työmailla. Nokkamies on yhtiön työntekijä, joka ei voinut antaa esimerkiksi varoitusta. Yhtiö oli kuitenkin pyrkinyt kouluttamaan nokkamiehiä esimerkiksi työturvallisuusasioissa.

Käräjäoikeus piti todennäköisenä, että nokkamiehen asema työturvallisuudesta vastaavana työnjohtajana ei ollut annetusta koulutuksesta huolimatta selvää kaikille nokkamiehinä toimiville ryhmänjohtajille, ja etteivät ainakaan kaikki ryhmäjohtajat olleet sisäistäneet toimivansa työmaalla roolissa, johon kuuluu määräysten antaminen asentajille työturvallisuuteen liittyvissä asioissa ja myös valta puuttua työnjohdollisesti työskentelyyn työmaalla. Näin ollen työturvallisuusmääräysten noudattamisen valvonta oli jäänyt joidenkin työmaiden osalta puutteelliseksi. Muun muassa tästä syystä yhtiö ei voinut jättää työturvallisuuden valvontaa työmailla pelkästään yksittäisen nokkamiehen vastuulle.

Toimitusjohtajan osalta käräjäoikeus katsoi, että hän ei vapautunut täysin työturvallisuusmääräysten noudattamisen valvontavastuusta delegoimalla vastuuta, kun nokkamiesten valvonta oli jäänyt osittain puutteelliseksi. Yksikön päällikön katsottiin laiminlyöneen työturvallisuusmääräysten noudattamisen valvonnan joidenkin työmaiden osalta. Hänen vastuutaan ei poistanut se, että hänellä oli yhtä aikaa käynnissä useita työmaita, ja hän ei ehtinyt käymään niillä kaikilla.

Työturvallisuusrikos ei edellytä tapaturmaa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue haluaa muistuttaa, että työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä työtapaturmaa. Tässä tapauksessa työsuojeluviranomainen teki asiasta rikosilmoituksen, koska tavanomaisella viranomaisohjauksella ei saatu parannusta työnantajan työmaiden työturvallisuuteen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio 20/105040 asiassa R 19/4183

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Suontausta, [email protected], puh. 029 501 8152
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue