Työmenetelmän riskien arviointi oli virheellinen – esimiehille sakkoja työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta

Mediatiedote 10.3.2023

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut eteläpohjalaisen yhtiön kaksi esimiestä työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 10 päiväsakkoon henkilöä kohden. Sakkojen lisäksi tuomitut esimiehet velvoitettiin yhtiön kanssa yhteisvastuullisesti maksamaan vahingoittuneelle työntekijälle korvauksia kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta, tilapäisestä psyykkisestä haitasta, pysyvästä haitasta, pysyvästä kosmeettisesta haitasta sekä ansiomenetyksestä. Tuomitut esimiehet velvoitettiin myös yhteisvastuullisesti yhtiön kanssa korvaamaan asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Tämän lisäksi tuomitut esimiehet velvoitettiin suorittamaan rikosuhrimaksuja sekä korvaamaan todistelukustannuksia valtiolle. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 8.3.2023.

Tuomittu teko on tapahtunut aikavälillä 11.9.–14.12.2020. Työturvallisuuspuute tuli esille työtapaturman tutkimisen yhteydessä. Työntekijä oli laskemassa kattonosturilla puristustyökaluilla lastattua häkkiä lipeä-altaaseen. Pesuhäkin ollessa altaan yläpuolella, häkki oli jäänyt osittain altaan reunan päälle, jolloin työntekijä oli ohjannut häkkiä kädellään. Häkki oli tällöin irronnut ja pudonnut altaaseen, jolloin työntekijän käsi oli jäänyt puristuksiin häkin ja altaan reunan väliin. 

Käräjäoikeus on katsonut, että työsuojelusta on yhtiössä huolehdittu hyvin, eikä rakenteellisen työsuojelun edellytyksiä ole organisaatiotasolla laiminlyöty. Myös työntekijän perehdyttämisestä ja perehdyttämisen vastuuhenkilöistä on yhtiössä huolehdittu. Toimivasta työsuojeluorganisaatiosta huolimatta yksittäistä vaarallista työtapaa ei ole tunnistettu ennen sattunutta onnettomuutta. Vaaratekijä on onnettomuuden jälkeen poistettu asianmukaisin toimenpitein. Käräjäoikeus on katsonut, että työtapaturma on johtunut virheellisestä riskiarvioinnista, eikä arvioinnin puutteesta. Täten käräjäoikeus on todennut, että syytteessä olevan yhtiön sekä yhtiön toimitusjohtajan ei ole ollut mahdollisuutta toimia asiassa toisin. Syyte sekä yhtiötä että toimitusjohtajaa kohtaan on hylätty.

Esimiehiin kohdistuneiden syytteiden arvioinnissa käräjäoikeus on todennut, että vapaasti roikkuvan taakan aiheuttama putoamisvaara on ollut sellainen seikka, että esimiehien olisi tullut ymmärtää, että taakan kädellä ohjaaminen on vaarallinen työmenetelmä ja vaara-alueelle menemistä. Vaara-alueelle meneminen olisi ollut estettävissä. Täten käräjäoikeus on kokonaisuuden arvioiden katsonut, että esimiehet ovat toimineet huolimattomasti, kun he eivät ole tätä riskiä tunnistaneet ja ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin sen poistamiseksi. Käräjäoikeus on kuitenkin todennut, että esimiesten syyllisyys on jäänyt asiassa hyvin vähäiseksi.

Yhtiölle ei ole määrätty yhteisösakkoa, koska yhtiön toiminnassa tehty rikos on käräjäoikeuden näkemyksen mukaan ollut vähäinen.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Lisäksi työvälineasetuksen mukaan, työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineen turvallisuus. Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa, työnantajan on ryhdyttävä vaaran tai haitan poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi. Myös muut tunnistetut vaara- ja haittatekijät tulee poistaa tai, jos tämä ei ole mahdollista, korvata vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla.

Lisäksi työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on jatkuva velvollisuus oma-aloitteisesti ja aktiivisesti tarkkailla työoloja ja ryhtyä epäkohtia havaitessaan asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 23/109666, asianumero R 22/1445. Tuomio ei ole lainvoimainen. 

Lisätiedot:
Lakimies Sabina Saramo-Kuusisaari, puh. 0295 018 829, etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue