Työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin puuttumisesta järjestölle ja sen puheenjohtajalle sakkoja

Mediatiedote 6.9.2021

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi puolueen nuorisojärjestön puheenjohtajan työturvallisuusrikoksesta 10 päiväsakkoon. Lisäksi nuorisojärjestö tuomittiin 850 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 2.9.2021.

Tapauksessa puolueen nuorisojärjestön pääsihteerinä toiminut työntekijä oli kuormittunut työssään terveyttään vaarantaneella tavalla. Käräjäoikeus katsoi, että työntekijän lähiesimiehenä toiminut nuorisojärjestön puheenjohtaja oli toiminut asiasta tiedon saatuaan työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla, ja hylkäsi syytteen tältä osin.

Käräjäoikeus kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, ettei pääsihteerin työhön liittyviä vaaroja ja haittoja ollut lain edellyttämällä tavalla selvitetty. Käräjäoikeus totesi, että jokaisen työnantajan on selvitettävä ja arvioitava työn haitta- ja vaaratekijät. Selvitettäviin tekijöihin kuuluu myös työn psykososiaaliset kuormitustekijät, kuten työaikajärjestelyihin, työn määrään ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät, jotka voivat aiheuttaa työntekijöille haitallista työkuormitusta. Työntekijän lähiesimiehenä toiminut nuorisojärjestön puheenjohtaja ei ollut selvitystä tehnyt, eikä sitä ollut myöskään edellisen puheenjohtajan kaudella tehty. Käräjäoikeus katsoi, ettei pelkästään lähiesimiehen ja työntekijän välillä käytyjä keskusteluja tai sovittujen asioiden toteuttamista voitu pitää työturvallisuuslain tarkoittamana vaarojen selvittämisenä ja arviointina. Käräjäoikeus totesi, että riskien arvioinnin suorittamisen on oltava todennettavissa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies Laura Kantola muistuttaa, että työturvallisuuslain mukainen työn vaarojen selvittämis- ja arviointivelvollisuus koskee myös työnantajia, joiden työntekijät tekevät asiantuntijatyötä. Riskien arvioinnin kautta työnantaja pystyy ennaltaehkäisemään työpaikan psykososiaalisten kuormitustekijöiden työntekijöiden terveydelle aiheuttamaa vaaraa. Työnantajan ei tarvitse käyttää riskien arvioinnissa tietyn mallin mukaista menetelmää. Tavoitteena on, että kaikki mahdolliset työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät käydään läpi. Tunnistettujen vaaratekijöiden merkitys työntekijöiden terveydelle arvioidaan, ja tämän perusteella määritellään toimenpiteet haitallisen työkuormituksen välttämiseksi. Jos kuormitustekijästä aiheutuva terveysvaara on merkittävä, tulee toimenpiteiden kohdistua syihin. Jos esimerkiksi työn määrä aiheuttaa merkittävää terveysvaaraa, on selkeytettävä työprosessit, uudelleenmitoitettava työ tai varmistettava henkilöstöresurssit.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 20/7561

 

Lisätiedot:
Lakimies Laura Kantola, 029 501 6577, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.