Työnantajan pitää arvioida koronaviruksesta aiheutuvat terveysriskit

Mediatiedote 9.4.2020

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan on tunnistettava työstä ja työolosuhteista aiheutuvat riskit työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Velvoite koskee myös koronaviruksesta aiheutuvaa terveysvaaraa.

Tunnista työolosuhteisiin liittyvät vaarat

Työnantaja huomioi työn vaaroja arvioidessaan työstä, työtilasta ja muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Työnantaja arvioi myös, onko työntekijöiden riski sairastua koronavirustautiin työssä suurempi muuhun väestöön verrattuna.

Tunnista riskialttiit työtehtävät

Arviointia tehdessään työnantajan tulee tunnistaa työtehtävät ja -tavat, joihin liittyy kohonnut riski sairastua koronaviruksen vuoksi. Erityisesti asiakaspalvelu- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä pitää ottaa huomioon lähikontaktien määrä ja kesto sekä asiakkaan koronavirustartunnan mahdollisuus. Työnantajan pitää pyrkiä myös arvioimaan, miten todennäköisesti asiakkaalla tai potilaalla on koronavirustartunta.

Tämänhetkisen tietämyksen mukaan koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana. Vaarojen tunnistamisessa on huomioitava kattavasti kaikki eri työtehtävät ja -vaiheet, joissa työntekijä voi altistua tartunnalle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työtehtäviin, joissa voidaan altistua koronavirusta sisältäville aerosoleille tai roiskeille. Tällaisia työtehtäviä on varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tunnista riskiryhmiin kuuluvat

Vaarojen arvioinnissa huomioidaan myös työntekijöiden mahdollinen kuuluminen riskiryhmiin.

THL:n määrittelyn mukaisesti vakavan taudin riskiryhmiin työikäisistä henkilöistä kuuluvat ne, joilla on keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä heikentävä sairaus. Myös sairaalloinen ylipaino ja päivittäinen tupakointi voivat heikentää keuhkojen toimintaa ja saattavat lisätä koronavirusinfektion riskiä terveydelle. Hoitava lääkäri arvioi tarvittaessa kunkin henkilön kohdalla sen, aiheutuuko perussairaudesta riski sairastua vakavaan Covid-19-tautiin.

Lisätietoja: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät (THL)

Suunnittele ja toteuta toimenpiteet arvioinnin perusteella

Jos arviointi osoittaa työntekijöiden voivan altistua koronavirukselle työssään, työnantajan pitää ryhtyä toimiin vaaran välttämiseksi. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi henkilönsuojainten tai suojavaatetuksen käyttäminen työssä, jossa asiakas- tai potilaskontakteja ei voida välttää.

Olennaista on kuitenkin pyrkiä jo ennalta ehkäisemään työntekijän altistumista koronavirustartunnalle esimerkiksi vähentämällä lähikontakteja, järjestelemällä työtä ja työaikoja sekä huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta.

On huomattava, että työnantajan vastuulla on määritellä tarvittavat toimenpiteet vaaran vähentämiseksi. Työterveyshuoltoa tai muuta asiantuntijatahoa, kuten Työterveyslaitoksen ja STM:n antamaa ohjeistusta kannattaa käyttää apuna toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Opasta ja tiedota

Työnantajan pitää tiedottaa työntekijöille työhön liittyvistä riskeistä ja opastaa heille turvalliset työtavat myös koronavirukselle altistumisen välttämiseksi. Työnantajan laatimat selkeät ohjeistukset ja toistuva tiedottaminen auttavat osaltaan välttymään vallitsevan tilanteen aiheuttamalta huolelta ja pelolta. Työnantajan ja työntekijöiden on syytä myös keskustella avoimesta koronavirustilanteen aiheuttamista riskeistä. Työpaikan työsuojeluorganisaatio voi toimia tukitahona.

Seuraa työtapojen turvallisuutta ja antamiesi ohjeiden noudattamista

Työnantaja seuraa, että koronavirustartunnan välttämiseksi annettuja ohjeita noudatetaan, ja että suunnitellut ja tehdyt toimet ovat riittävän tehokkaita. Työnantajan myös huolehtii siitä, että henkilönsuojaimia tai suojavaatetusta käsitellään turvallisesti niin, että työntekijä ei altista itseään koronavirukselle. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota käytettyjen suojainten turvalliseen hävittämiseen käytön jälkeen.

Neuvoja ja lisätietoja vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista saa työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonnasta, joka palvelee numerossa 0295 016 620 ma-pe klo 9-15.

Linkit:
Vaarojen arviointi
Työturvallisuus- ja työterveysriskien tunnistaminen ja arviointi (TTK)
Lisätietoja työntekijöiden suojelemisesta biologisilta vaaroilta työssä
Varautuminen koronavirukseen - Suomessa nyt poikkeustila (STM)
Ajankohtaista koronaviruksesta (THL)
Ohje työntekijöille koronavirustartunnan ehkäisyyn (Työterveyslaitos)

Lakilinkit:
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta (933/2017)