Työntekijän menehtymiseen johtaneista rakennustyömaan työturvallisuuspuutteista sakkoja

Mediatiedote 12.6.2020

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 5.6.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut WasaCon Oy:n 35 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi kyseessä olevan rakennustyömaan vastuuhenkilö ja työnjohtaja tuomittiin 50 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta, sekä tapauksessa osallisena ollut nosturinkuljettaja 40 päiväsakkoon kuolemantuottamuksesta.

Oikeudessa käsiteltävänä oleva asia tuli ilmi tutkittaessa rakennustyömaalla Kurikassa huhtikuussa 2018 sattunutta työtapaturmaa, jossa työntekijä jäi kaatuvan laastisiilon alle. WasaCon Oy toimi kyseisen rakennustyömaan päätoteuttajana sekä menehtyneen työntekijän työnantajana. Rakennustyömaan vastuuhenkilö oli lisäksi kyseisen työntekijän ja tämän työparin esimies.

Asiassa kävi ilmi, että rakennustyömaalla olleet kaksi laastisiiloa piti valmistella niiden työmaalta pois hakemista varten siten, että siilojen jäätyneet jalat irrotetaan maasta ja siilot kaadetaan kyljelleen. Työryhmä ryhtyi kaatamaan ensimmäistä, isompaa siiloa sen päällä olevista nostolenkeistä ilman, että työryhmä oli ensin piikannut siilon jalkoja irti maasta. Nosturi meni jumiin ja työ ei onnistunut.

Ilmoitettuaan työnjohdolle, ettei kaataminen onnistu, työryhmä sai tehtäväkseen piikata siilojen jalat irti maasta ja kaatamisen sijaan nostaa siiloja sen verran, että jalkojen alle saataisiin laitetuksi puutavaraa jalkojen uudelleen jäätymiseen estämiseksi. Työryhmä oli asiaa mietittyään ryhtynyt nostamaan isompaa siiloa nostolenkeistä nostamisen sijaan yksi jalka kerrallaan siilon vaakatuen ja jalan risteyskohdasta. Työryhmä oli jatkanut samalla työtavalla myös toisen, pienemmän siilon kohdalla.

Pienempi siilo kaatui yhden työryhmän jäsenen päälle. Työntekijä menehtyi saamiinsa vammoihin myöhemmin.

Käräjäoikeus katsoi oikeudessa esitetyn näytön perusteella, että työmaan vastuuhenkilö on laiminlyönyt varmistaa nosturin asianmukaisuuden siilojen nostamiseen. Lisäksi käräjäoikeus katsoi työmaan vastuuhenkilön laiminlyöneen työolojen jatkuvan seurannan ja siinä havaittuihin epäkohtiin puuttumisen laiminlyömällä valvoa siilojen säilyttämistä työmaalla, kun siilojen jalat ovat päässeet jäätymään maahan. Käräjäoikeus katsoi työmaan vastuuhenkilön laiminlyöneen myös nostotyön ja siihen liittyvien työmenetelmien turvallisen toteutuksen ja työntekijöille annettavan ohjauksen sekä työvaiheen valvomisen. Työtehtävä oli käräjäoikeuden mukaan annettu ko. työryhmälle antamatta heille tarkempia ohjeita työvaiheen tekemisestä tai valvomatta työvaiheen suorittamista tai ilmoittamatta nosturinkuljettajalle annetusta uudesta työtehtävästä tämän työnantajalle.

Käräjäoikeus totesi viitaten lain esitöihin ja oikeuskirjallisuuteen, että vaikka työryhmä oli riidattomasti tiennyt, että siiloja tulisi nostaa niiden päällä olevista kiinnityslenkeistä, kyseessä ei ollut sillä tavoin epätavallinen, ennalta arvaamaton tai poikkeuksellinen tapahtuma, joka rajaisi työnantajan vastuuta. Käräjäoikeus totesi mm., että esimiesten tulee valvoa, että työntekijät noudattavat työturvallisuusmääräyksiä eli esimerkiksi oikeita työtapoja.

Käräjäoikeus katsoi niin työmaan vastuuhenkilön valvontavastuun laiminlyöntiä lieventävänä seikkana kuin yhtiön organisaatiovastuuta puoltavana seikkana sen, että työmaan vastuuhenkilölle oli mitä ilmeisemmin työnantajansa puolesta osoitettu liikaa työtehtäviä, kun valvominen katsottiin vastuuhenkilön ja yhtiön toimesta käytännössä mahdottomaksi. Yhteisösakon osalta käräjäoikeus katsoi lisäksi, ettei tapahtuneita laiminlyöntejä voida pitää vähäisinä varsinkin, kun laiminlyönnit ovat myötävaikuttaneet työntekijän kuolemaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajaorganisaation on järjestettävä vastuuhenkilöiden valinta, toimivaltuudet, ohjaus, informointi ja valvonta selkeästi ja niin, että näillä henkilöillä on tosiasiallinen kyky ja mahdollisuus hoitaa heille annetut tehtävät sekä huolehtia osaltaan työturvallisuusmääräysten toteutumisesta. Lisäksi on muistettava, että työnantajalla ja tämän edustajalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuusmääräyksien toteutumisesta siitä huolimatta, että työntekijät ovat kokeneita.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/376

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644